Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Gaziantep Ticaret Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.

veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.

Destek Hattı

0850 205 27 27

GTO Online işlemlere hoşgeldiniz
Lütfen sisteme giriş yapınız..

Giriş Yap
İletişim

Telefon

0850 205 27 27

Adres

İncilipınar Mahallesi Ticaret Odası Hizmet Kompleksi Şehitkamil Gaziantep / TÜRKİYE

GAZİANTEP TİCARET ODASI 4 VE 16 NOLU MESLEK GRUPLARI BOŞALAN ORGAN ÜYELİK SEÇİMLERİ HAKKINDA

GAZİANTEP TİCARET ODASI 4 VE 16 NOLU MESLEK GRUPLARI BOŞALAN ORGAN ÜYELİK SEÇİMLERİ HAKKINDA

SAYIN ÜYEMİZ,
 


5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK’in 36. Maddesi uyarınca Odamız 4 Nolu Şekerli Ürünler - Meşrubat - Çikolata - Süt Ürünleri Meslek Komitesi ile 16 Nolu  Tekstil,Dokuma,İplik Meslek Komitesi meclis ve meslek komite üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar nedeniyle seçim yapılması gerekmektedir.

Seçimler; TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK’in 36. Maddesinde yer alan “Herhangi bir nedenle oda ve borsa meslek komitesi, meclis, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelikleri ile Genel Kurul delegeliğinde boşalma olması halinde, yedek üyeler sırayla geri kalan süreyi tamamlamak üzere çağrılır.  Boşalan üyelik ve delegelikler, yedek üye ve delegelerle doldurulamazsa geri kalan süreyi tamamlamak üzere boş bulunan asil ve yedek üyelik ve delegelikler için, boşalma tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde seçim yapılır.

(Değişik fıkra:RG-24/4/2013-28627) Boşalan meclis üyelikleri, yedek üyelerle doldurulamazsa; boşalan meclis asil ve yedek üyelikleri, bu maddenin birinci fıkrasına göre, boşalan meclis üyelerinin ilgili olduğu meslek komitesi üyeleri arasından, ilgili olduğu meslek grubu tarafından seçilecek üyelerle doldurulur.” Hükümlerini teminen;

4 Nolu Meslek komitesi için;

1 meslek komite asil üye,

1 meclis yedek üye,

5 meslek komitesi yedek üyesi,

16 nolu meslek komitesi için;

1 meclis asil,

3 meclis yedek,

6 meslek komite yedek üyesi için gerçekleştirilecektir.


5174 sayılı Kanun ve Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarıca 15 Mart 2021 Pazartesi Günü yargı gözetiminde yapılacak olan 4 ve 16 nolu Meslek Komiteleri ve Meclis asil ve yedek üyelerinin seçimlerine ilişkin bazı önemli açıklayıcı bilgiler aşağıda belirtilmiştir;


-Seçim, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakimi tarafından oluşturulan Seçim Sandık Kurulu huzurunda yargı gözetiminde "GAZİANTEP TİCARET ODASI HİZMET BİNASINDA yapılacaktır. Her sandık başında İlçe Seçim Kurulu Başkanınca görevlendirilmiş seçim sandık kurulu bulundurulacaktır.

-Oy verme işlemi saat 08:30'da başlayıp saat 17:00'de sona erecektir. Oy verme işleminin bitmesini takiben sandık kurulları tarafından aleni olarak tasnif işlemine geçilecektir.

-Seçim gizli oy, açık sayım esasına göre yürütülecektir.

-Seçmen listelerinde  yazılı olmayan üyeler oy kullanamayacaktır.

-Oy kullanabilmek için; Ticaret Sicilinde tescilli, Odamıza en az iki yıldır kaydı bulunan, 18 yaşını bitirmiş gerçek kişilerle, tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için, ana sözleşmeye uygun şekilde temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmak, ticari ve sınai kazanç dolayısı ile gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak ve Kanunun 10 uncu ve 32 inci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak şartları aranmaktadır. Seçme hakkının kullanılabilmesi için yukarıda belirtilen şartların yanı sıra;
a)Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,                                                                                       
b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin yöneticisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması şart olup, belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.

-Oda organlarına seçilebilmek için; Odamıza en az iki yıldır kayıtlı olmak, seçim tarihinde  25 yaşını doldurmuş ve okur- yazar olmak, iflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak, Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak, ticari ve sınaî kazanç dolayısı ile gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olma şartları aranmaktadır.        
               
"Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası: Seçilme hakkının kullanılabilmesi için yukarıda belirtilen şartların yanı sıra;
a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,                                                                                                                                                                                     
b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması şart olup, belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır."
ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumların seçimden en az altı ay öncesini kapsaması,

 

 
- Seçim tarihinden itibaren geriye doğru altı ay içinde yapılan, üyelerin meslek grubu değişikleri seçimlerde dikkate alınmayacaktır.

- Münfesih olan şirketler Odamız organları seçimlerinde oy kullanamayacak ve seçilemeyeceklerdir.

Temsil ile bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili temsilcinin, yetki süresinin sona ermesi halinde, aynı temsilcinin seçim tarihinden önceki altı aylık süre içinde kesinti olsa dahi kendisinden önce başka bir temsilci yetkilendirilmeden yeniden yetkili kılınması durumunda, bu yetkinin seçim tarihinden en az altı ay öncesini kapsadığı kabul edilir.

-Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir. Ticaret sicil müdürlüklerince organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki doksan gün de dahil olmak üzere oda ve borsa organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmez.

-  Tüzel kişilerin ve şubelerin gerçek kişi temsilcisi için aşağıdaki usullere uygun olarak yetki belgesi düzenlenir;                                   
a) Yetki belgesi talepleri dilekçe ile yapılır.                                                                                                                                             
b) Yalnızca bir temsilci için yetki belgesi düzenlenir.                                                                                                                                  
c) Müşterek yetkiye sahip temsilciler bulunması halinde hangi temsilci için yetki belgesi düzenleneceği dilekçede belirtilir ve müşterek yetkililerce imzalanır.                                                                                                                                                  
ç) Münferit yetkiye sahip birden fazla temsilci bulunması halinde dilekçe müştereken imzalanabileceği gibi münferit yetkiye sahip temsilcilerden biri tarafından da imzalanabilir. Münferit yetkililerden ilk başvurana yetki belgesi verilir.                     
d) Düzenlenen yetki belgesi iade edilmedikçe yeni yetki belgesi düzenlenmez. Yetki belgesinin zayi olması halinde, aynı kişi/kişiler tarafından talep edilmesi şartıyla aynı kişi adına yeni bir yetki belgesi düzenlenir. Zayi olan yetki belgesinin başka bir temsilci adına düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, başvuru dilekçesinin temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip tüm temsilciler tarafından imzalanması zorunludur.                                                                                                 
e) Münfesih, tasfiye haline girmiş, iflasına karar verilmiş şirketlerin temsilcileri ile adi ortaklık adına organ seçimlerinde kullanılmak üzere yetki belgesi düzenlenmez.

-Tüzel kişilerin ve şubelerin gerçek kişi temsilcilerinin imza sirküleri ile oy kullanması aşağıdaki usullere uygun olarak yapılır;                                                                                                                                                                                                              
a)Tüzel kişi ve bunların şubelerinin gerçek kişi temsilcisi tarafından oy kullanma işlemi sırasında, temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduğunu gösterir imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti seçim sandık kurulu başkanına ibraz edilerek fotokopisi seçim sandık kurulu başkanına verilir.                                                                                                           
b)İmza sirkülerinde münferiden yetkili kılınanlardan ilk başvurana oy kullandırılır.                                                            
c)İmza sirkülerinde müştereken temsil yetkisi verilmiş olması halinde, müştereken yetkilendirilen temsilciler tarafından imzalanmış ve aralarından oy kullanacak temsilciyi gösterir dilekçe sandık kurulu başkanına verilir.                                   
ç)Müştereken yetkilendirilen temsilcilerin imza örneklerinin aynı sirkülerde yer almaması halinde, dilekçeyi imzalayan diğer temsilcilerin imza sirkülerinin fotokopileri de sandık kurulu başkanına verilir.                                                                        
d)Münfesih, tasfiye haline girmiş, iflasına karar verilmiş şirketlerin temsilcileri oy kullanamazlar.

Oy kullanacak, gerçek kişi ve tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin oy kullanma sırasında Seçim Sandık Kuruluna T.C. kimlik numarasını içeren kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

-Seçme -seçilme hakkını haiz olan üyeler ile yalnız seçme hakkını haiz olan üyelere ait İlçe Seçim Kurulu tarafından onaylanmış listeler Odamız hizmet binasında  03-04-05 Mart 2021 (Çarşamba-Perşembe- Cuma) tarihlerinde askıya çıkarılarak üç tam iş günü ilan edilecektir. Söz konusu listelere ilan süresi içinde Şehitkamil 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına hitaben itiraz edilebilecektir.

  

-Seçimlerle ilgili hususlar ve diğer detaylar  5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte  düzenlenmiş olup aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
 
Gaziantep Ticaret Odası

 SEÇİM İLANI 

5174 Sayılı TOBB Kanunu

Türkiye Odalar  ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik