ࡱ> AC@3bjbj££4< ^^^^^rrrrDr$& Q^^^>.^^pTԷxT0x!"x!x!^"x! " $:............................................................................................... ANON0M ^0RKET0 YNET0M KURULU KARARI Karar No : ........./..... Karar Tarihi : ..../.../20.. Karar zeti : Temsil Yetkisinin Devri Hakk1ndaki 0 Ynerge Toplant1ya Kat1lanlar : ..................................................................... ^irket merkezinde toplanan ynetim kurulumuz a_a1da detayl1 olarak haz1rlanan " Temsil Yetkisinin Devri Hakk1ndaki 0 Ynerge"nin esas ve usullerinin oybirlii ile kabul edilmesine karar vermi_lerdir. TEMS0L YETK0S0N0N DEVR0 HAKKINDA ...../...../20.. TAR0HL0 ...... SAYILI 0 YNERGE B0R0NC0 BLM AMA, KAPSAM VE DAYANAK Ama: Madde 1- Bu i ynerge; Trk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve esas szle_me hkmleri erevesinde, _irketin merkez ve _ubelerinde, _irketin temsili ile ilgili ynetim kurulunun yetkilerini devretmesine ili_kin hususlar1n belirlenmesi amac1yla haz1rlanm1_t1r. Kapsam: Madde 2-Bu i ynerge _irket ynetim kurulunun, temsile ili_ki s1n1rl1 yetkili atamas1na dair hkmleri ierir, yetkinin devri ile ilgili sorumluluk, al1_ma ve faaliyetlerini kapsar. Dayanak: Madde 3-Bu i ynerge; 6102 Say1l1 Trk Ticaret Kanunu nun 371/7 nci maddesi ile 0lgili Mevzuat hkmlerine dayan1larak haz1rlanm1_t1r. 0K0NC0 BLM ATAMAYA 0L0^K0N ESASLAR A_a1da yer alan maddelerdeki dzenlemelerle s1n1rland1r1lm1_ yetki ve sorumluluklarla _irkete atanacak olan temsile yetkili olmayan ynetim kurulu yelerini veya _irkete hizmet akdi ile bal1 olan mdrlerin grev nvan1, yetki ve yetki sorumluluklar1n1n erevesi belirlenmi_tir. Bu yetkiler mnferiden veya m_tereken verilebilir. Grev e_itleri: Madde 4- a-0^LETME MDR: ............................................................ i_lemlerinden sorumlu olup yukar1da a1klanan tm i_lemlerden dolay1 ynetim kuruluna bal1d1r. Ynetim kuruluna kar_1 sorumludur ve bilgi vermekle ykmldr. b-MUHASEBE MDR 0 4 8 J L V X ~ ôxixZxKx;CJOJQJaJhH1CJOJQJaJh[-hMdCJOJQJaJh[-h=(CJOJQJaJh[-h $CJOJQJaJh[-h $5CJOJQJaJh[-ho<CJOJQJaJhmXCJOJQJaJh[-hmXCJOJQJaJ(z2`dfFz~4VXZ^~&'''')))ӵӦ▆wwhXVӖӖU *h[-h gCJOJQJaJh[-h gCJOJQJaJh[-h%;CJOJQJaJh[-h g5CJOJQJaJh[-hI5CJOJQJaJh[-hI^CJOJQJaJh[-h=(CJOJQJaJh[-ho<CJOJQJaJh[-h $CJOJQJaJh[-h $5CJOJQJaJh/}5CJOJQJaJDFhzXZ~''')))++++....B/>1@1R1V3X3Z3$a$gdo<gdo<............................................................ i_lemlerinden sorumlu olup yukar1da a1klanan tm i_lemlerden dolay1 ynetim kuruluna bal1d1r. Ynetim kuruluna kar_1 sorumludur ve bilgi vermekle ykmldr. c-PERSONEL MDR ............................................................ i_lemlerinden sorumlu olup yukar1da a1klanan tm i_lemlerden dolay1 ynetim kuruluna bal1d1r. Ynetim kuruluna kar_1 sorumludur ve bilgi vermekle ykmldr. d-............... MDR ............................................................ i_lemlerinden sorumlu olup yukar1da a1klanan tm i_lemlerden dolay1 ynetim kuruluna bal1d1r. Ynetim kuruluna kar_1 sorumludur ve bilgi vermekle ykmldr. Temsil Yetkisinin Devri: Madde 5-Ynetim kurulu; 6102 Say1l1 Trk Ticaret Kanunu nun 371/7 nci maddesi, ilgili mevzuat hkmleri ile bu i ynergeye istinaden temsil yetkisini k1smen veya tamamen, tahdidi veya tahditsiz bir veya birka imzaya yetkili olmayan ynetim kurulu yesine veya mdrlere veya nc ki_ilere devretmeye yetkilidir. Ynetim kurulu devrettii yetkilerini her zaman geri alabilir. NC BLM E^0TL0 HKMLER 0 Ynergenin Kabul Ve Dei_iklikler Madde 6- bu i ynerge, ...................................... Anonim _irketi ynetim kurulu onay1 ile ynetim kurulu taraf1ndan yrrle konulur. tescil ve ilan edilir. i ynergede yap1lacak dei_iklikler ve ynerge dzenlemesi de ayn1 usule tabidir. Yrrlk Madde 7- .......................................................Anonim ^irketi nin .../.../20.. tarih ve ..... say1l1 i_bu i ynergesi ynetim kurulunca kabul edilmi_ olup, Tescil Tarihinde/Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan tarihinde yrrle girer. YNET0M KURULU ))++++++++T,X,\,,,,,,,,,----&-b--ĴĴ~r~cTHTTcTTh)9:CJOJQJaJh[-he CJOJQJaJh[-h=(CJOJQJaJh]rCJOJQJaJhH1CJOJQJaJh[-h>;CJOJQJaJh>;CJOJQJaJh[-h $CJOJQJaJh[-h $5CJOJQJaJhW5CJOJQJaJh[-hQCJOJQJaJh[-ho<CJOJQJaJh[-ho<5CJOJQJaJ----8.:.<.V.X...@/R/T/<1>1@1P1R1b1d111122 22$2޼~rbR~~~~h/}h $5CJOJQJaJh/}h/}5CJOJQJaJh/}CJOJQJaJh[-hCJOJQJaJh[-h/}5CJOJQJaJh[-h $5CJOJQJaJh[-h $CJOJQJaJ h[-h $@CJOJQJaJ h[-h=(@CJOJQJaJ h[-h $@CJOJQJaJ h[-he @CJOJQJaJ$2.222223X3Z3x3z33Ǵ夕wh[-hLCJOJQJaJh[-hACJOJQJaJh[-h_CJOJQJaJh[-h $>*CJOJQJaJ%h[-h $B*CJOJQJaJphh[-hCJOJQJaJh[-h=(CJOJQJaJh[-h $CJOJQJaJh>;CJOJQJaJ Z3x3z33gdo<$a$gdI21h:po<. A!n"S#S$n% b 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666H66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~PJ_HmHnHsHtHD`D NormalCJ_HaJmHnHsHtHRA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR Normal Tablo4 l4a ,k , Liste Yok J^@J {{ Normal (Web)dd[$\$PJtHVoV {{Default 7$8$H$!B*CJ_HaJmHphsHtHD'`D 0A1klama Ba_vurusuCJaJH@"H 0A1klama MetniCJaJmHsHFo1F 0A1klama Metni CharnHtH@j@!"@ 0A1klama Konusu5\NoQN 0A1klama Konusu Char5\nHtHJ@bJ 0 Balon MetniCJOJQJaJmHsHToqT 0Balon Metni CharCJOJQJ^JaJnHtHB/B $apple-converted-space(W`( $Gl5\L`L e Aral1k YokCJ_HaJmHnHsHtHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] "< z)-$23 DZ33 8@0( B S ?*0 $ $ $ $ f, gkB)/3>^ Hi j )v ' .n Z m,v`H1D{m%(PST $v!$Ca$)w%zX&Fu&8'Z,(g(*:F*)~**-[-o~/L@0*C0b3 $3u46 89)9:f;%;,<";<o<X=l=>?AtB'ClC-FNF9L@L|LHDNCQ}9RWmX6[A \I^z _/`]`c`&b`c6e;_cJ<FW3dOfQr=;qs,T3a5i+u_{Dd/Ce 7H,AAx^%JvQi(? YI/:;69?b3b Z,a.NuJRLe ,6=(VMd |, $mA`L- h1KKT?D,6$ 7X]r=\uo"g3*/}@L &UnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7.@Calibri;(SimSun[SO5. .[`)TahomaA$BCambria Math"qT'T'7*W *W !nS4zz 3Q HX?)~*2!xx %Karar No : 2013/07huseyinMehmet KredeveOh+'0l  ( 4 @LT\d(Karar No : 2013/07huseyinNormalMehmet Kredeve2Microsoft Office Word@F#@[k@x@x*W ՜.+,0( hp Hewlett-Packard Companyz &Karar No : 2013/07 Konu Bal !"#$%&'()*+,-./12345679:;<=>?BRoot Entry F@xD1Tablex!WordDocument4<SummaryInformation(0DocumentSummaryInformation88CompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q