ࡱ> g2ɀ\pMehmet Krdeve Ba==<$8X@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri1Calibri1h8Cambria14Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1?Calibri1>Calibri14Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1Calibri1 Calibri1Arial+" "#,##0;\-" "#,##05" "#,##0;[Red]\-" "#,##07" "#,##0.00;\-" "#,##0.00A" "#,##0.00;[Red]\-" "#,##0.00e*0_-" "* #,##0_-;\-" "* #,##0_-;_-" "* "-"_-;_-@_-,)'_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-u,8_-" "* #,##0.00_-;\-" "* #,##0.00_-;_-" "* "-"??_-;_-@_-4+/_-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_-#,##0\ "TL";\-#,##0\ "TL"##,##0\ "TL";[Red]\-#,##0\ "TL"$#,##0.00\ "TL";\-#,##0.00\ "TL")$#,##0.00\ "TL";[Red]\-#,##0.00\ "TL">9_-* #,##0\ "TL"_-;\-* #,##0\ "TL"_-;_-* "-"\ "TL"_-;_-@_->9_-* #,##0\ _T_L_-;\-* #,##0\ _T_L_-;_-* "-"\ _T_L_-;_-@_-FA_-* #,##0.00\ "TL"_-;\-* #,##0.00\ "TL"_-;_-* "-"??\ "TL"_-;_-@_-FA_-* #,##0.00\ _T_L_-;\-* #,##0.00\ _T_L_-;_-* "-"??\ _T_L_-;_-@_- #,##0\ "YTL";\-#,##0\ "YTL"% #,##0\ "YTL";[Red]\-#,##0\ "YTL"&!#,##0.00\ "YTL";\-#,##0.00\ "YTL"+&#,##0.00\ "YTL";[Red]\-#,##0.00\ "YTL"A<_-* #,##0\ "YTL"_-;\-* #,##0\ "YTL"_-;_-* "-"\ "YTL"_-;_-@_-D?_-* #,##0\ _Y_T_L_-;\-* #,##0\ _Y_T_L_-;_-* "-"\ _Y_T_L_-;_-@_-ID_-* #,##0.00\ "YTL"_-;\-* #,##0.00\ "YTL"_-;_-* "-"??\ "YTL"_-;_-@_-LG_-* #,##0.00\ _Y_T_L_-;\-* #,##0.00\ _Y_T_L_-;_-* "-"??\ _Y_T_L_-;_-@_-#,##0.00\ "YTL"                            ` P P       ff       a>         @ @  !@ @ "0@ @ p@ @  @@ @  @ @    @   "0@ @ "0@ @ p@ @ p@ @ p@ @ p@ @ p!@ @ p!@ @ 0@ @ 0!@ @ 0@ @ 0!@ @ 4@ @ 4!@ @ 0@ @ 0!@ @ 0!@ @ 0!!@ @ "0@ @ "0!@ @ p@ @ p@ @ p!@ @ 0@ @ "0!@ @ p@ @ |@ @ |!@ @ t@ @ t!@ @ t!@ @ t!!@ @ "0@ @ x@ @ x@ @ x@ @ p! @ p @ p@ @ p!@ @ 4@ @ 4!@ @ "0 p@ @ p@ @ p!@ @ 0@ @ 0@ @ p @ p@ @ p@ @ p@ @ p!@ @ Z0@ @ "0@ @ 0@ @ *0@ @ *0!@ @ "0@@ "0@ @ "0 @ "0 @ "0 "0 8@ @ 8@ @ 8!@ @ 8!@ @ 8!@ @ 8!!@ @ "0@ "0@ @ "0  0@ @ 0!@ @ "p!@ @ "p!@ @ "0!!@ @ "p"@ @ "p"@ @ "p!"@ @ 0@ @ 0@ @ 0!@ @ 0!@ @ 0@ @ "0@ "0@ "0!@ "0!@ @ "p@ @ "p@ @ "p!@ @ 0@ @ 0@ @ 0!@ @ 0!@ @ "0 "p"@ *0@ @ *0!@ @ *0!@ @  0@ @  0@ @ 0@ @ 0@ @ "0@ "0@ "0!@ *p@ @  @ @  !@ @  @ @  @ @  !@ @  !@ @  !@ @  !!@ @ p"@@ p"@ p " @ *8@@ *8@ *8 @ *8@ *8 *8 "p@ @ "p@ @ "p!@ @ *8"@ 0@@ 0@ 0 @ 0@ 0 0 0 @ 0 0 "0@@ "0@ "0 @ "0@ 8@@ 8@ 8 @ 8@ 8 8 8 @ 8 8 " "0@ @ "0@ @ "0!@ @ x@ @ ||}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}A} #,##0.00ef"??\ _Y_}A} #,##0.00ef "??\ _Y_}A} #,##0.00L"??\ _Y_}A} #,##0.00L"??\ _Y_}-} #,##0.00}A} #,##0.00L"??\ _Y_}A} #,##0.00L"??\ _Y_}A} #,##0.00L "??\ _Y_}A} #,##0.0023"??\ _Y_}A} #,##0.0023"??\ _Y_}-} #,##0.00}-} #,##0.00}A} #,##0.0023"??\ _Y_}-}! #,##0.00}-}" #,##0.00}-}# #,##0.00}A}$ }#,##0.00"??\ _Y_}A}% #,##0.00"??\ _Y_}A}& #,##0.00?"??\ _Y_}A}' #,##0.0023"??\ _Y_}-}( #,##0.00}}* ???#,##0.00"??\ _Y_???_-" ?????_- ??? ???}}+ ??v#,##0.00̙"??\ _Y__-" ??_- }}, }#,##0.00"??\ _Y__-" ??_- }}- #,##0.00"??\ _Y_???_-" ?????_- ??? ???}A}. a#,##0.00"??\ _Y_}A}/ #,##0.00"??\ _Y_}x}0#,##0.00"?????_- ????? ???}A}1 e#,##0.00"??}U}4 #,##0.00"??_- }-}5 #,##0.00}A}7 #,##0.00"??}A}8 #,##0.00"??}A}9 #,##0.00"??}A}: #,##0.00"??}A}; #,##0.00"??}A}< #,##0.00 "??}-}> #,##0.00}-}? #,##0.00}-}@ #,##0.00}-}A #,##0.00}-}B #,##0.00}-}C #,##0.00}-}D #,##0.00}-}E #,##0.00}-}F #,##0.00}-}G #,##0.00}-}H #,##0.00}-}I #,##0.00}-}J #,##0.00}-}K #,##0.00}-}L #,##0.00}-}M #,##0.00}-}N #,##0.00}-}O #,##0.00}-}P #,##0.00}-}Q #,##0.00}-}R #,##0.00}-}S #,##0.00}-}T #,##0.00}-}U #,##0.00}-}V #,##0.00}-}W #,##0.00}-}X #,##0.00}-}Y #,##0.00}-}Z #,##0.00}-}[ #,##0.00}-}\ #,##0.00}-}] #,##0.00}-}^ #,##0.00}-}_ #,##0.00}-}` #,##0.00}-}a #,##0.00}-}b #,##0.00}-}c #,##0.00}-}d #,##0.00}-}g #,##0.00}-}h #,##0.00}-}i #,##0.00}-}j #,##0.00}-}k #,##0.00}-}o #,##0.00}-}p #,##0.00}-}q #,##0.00}-}r #,##0.00}-}s #,##0.00}-}t #,##0.00}-}u #,##0.00}-}v #,##0.00}-}w #,##0.00}-}x #,##0.00}-}y #,##0.00}-}z #,##0.00}-}{ #,##0.00}-}| #,##0.00}-}} #,##0.00}-}~ #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00}-} #,##0.00 %20 - Vurgu1? %20 - Vurgu1 % %20 - Vurgu2?" %20 - Vurgu2 % %20 - Vurgu3?& %20 - Vurgu3 % %20 - Vurgu4?* %20 - Vurgu4 % %20 - Vurgu5K. %20 - Vurgu5 ef % %20 - Vurgu6K2 %20 - Vurgu6 ef % %40 - Vurgu1K %40 - Vurgu1 L % %40 - Vurgu2K# %40 - Vurgu2 L渷 % %40 - Vurgu3?' %40 - Vurgu3 % %40 - Vurgu4K+ %40 - Vurgu4 L % %40 - Vurgu5K/ %40 - Vurgu5 L % %40 - Vurgu6K3 %40 - Vurgu6 Lմ % %60 - Vurgu1K %60 - Vurgu1 23 % %60 - Vurgu2K$ %60 - Vurgu2 23ږ % %60 - Vurgu3?( %60 - Vurgu3 % %60 - Vurgu4?, %60 - Vurgu4 % %60 - Vurgu5K0 %60 - Vurgu5 23 %! %60 - Vurgu6?4 %60 - Vurgu6 %!"A1klama MetniC5A1klama Metni %# Ana Ba_l1k; Ana Ba_l1k I}%$ Bal1 HcreK Bal1 Hcre }%%Ba_l1k 1EBa_l1k 1 I}%O&Ba_l1k 2EBa_l1k 2 I}%?'Ba_l1k 3EBa_l1k 3 I}%23(Ba_l1k 47Ba_l1k 4 I}%)8Binlik Ayrac1 [0]*1k1_u1k1_ ???%????????? ???+Giri_uGiri_ ̙ ??v% , Hesaplama} Hesaplama }% !-0_aretli Hcre0_aretli Hcre %????????? ??? .0yi90yi a% /Kt;Kt %3Normal %0Not` Not  1Ntr;Ntr e%2* ParaBirimi32ParaBirimi [0] 4ToplamOToplam %OO5 Uyar1 Metni= Uyar1 Metni %6"Virgl 7Vurgu1?Vurgu1 O % 8Vurgu2?!Vurgu2 PM % 9Vurgu3?%Vurgu3 Y % :Vurgu4?)Vurgu4 d % ;Vurgu5?-Vurgu5 K % <Vurgu6?1Vurgu6 F %= YzdeXTableStyleMedium9PivotStyleLight16`BG^irket Kurulu_ Bildirim FormuZZT %4%b,%4 u.-[% n%4 u.-[PNG IHDR9ءsRGBPLTEff3ff̙̙BBB3f33f3f3333f3www333̙ff|333ff3̙33f3f3f3f33f33333̙̙33̙3#IDATx^] vc!8 P{bwz4:h _=F-#Pտ7d2kOӣo_l;?^,|:*t\_ X|UI/??=^H|E #NjUzx yCk; &I?<&ϟ%–.X'Cs_f{ !/I߿]D׿byPBV;• }<>ag"C?Aܕ >:\|٩Pɿx[<N =&hۅ\gݕgDEc~gc$IV @<ՠ:9tW̫pad1˿DcÆn{4W@ [:?R'm:!| Ͻ/ǿ|1obDaX.>wA\sЙj#S#T7zTH0|ra}$89 pꉇr\N($4쒢BڿcV1/wrZy6} :; ;%"(veK 뾮7>@{ hݡoo¢wz&26@uM-<,u&a`_IA_耱Z }(?Tvr/A*a64Ѵ:'t:*A4'pRЃAg0F|>rW˝7zrْxz<l f$}s)z?%zM!&qL Dxz%F3s#{Lnx>z s2nY&"Cb鄺3ދ ]i]j $ Ze+hyjZA1q< vηilNyԱg!|wJX#guÌ&|<82߾}J&pE[nz݊l9r~GZ:ȒwN2Ź3~R̛|+v;v} 3'?hNǨ8V]OҲzczDhtd| 4 [GG2AwHo^RV#!bz%mhѾs BrXPGxM3uM(]>9\ ?(@TyTv5iwn=5!h{~4n vNN~A+ DKNm1wX5~1׺7$ gub4CA^Y =? v|9{x F7^P#fx=W}l6k SN=rhIJR;;oktg+cFpa2N A/!&p^ogׄs}3&KA/ׁw1(obT:ⅷt% z!t Wgg(ݘ@{y>h'\SGoy)z`ʙP[ _vB#x h^@1~tm1@G]>'d?<|-Uߨ"oӥz{$eSr[ :I,tb 'zэf^&YWF`:Ӆ^#F"\E9S:c/V=R|DrPD%1 z?Yс^|berL436VGgل/dlROW]-bm !/BLk1fkꌩ@_]^noX? Ug)v%|%&:*1;>f.ݎ"OiYIz.^tvS(x,xᙤV(w/&|^ŸϧkHcwq0!2F@O2s5?C$x0`˷9[77<9ѓR0Ev$C N/Y `402 :U+j}bJdGG uĿ{dzu**._>Bl'~6E!Bl$+[PHe#{)f(>T#0Ft,vdrQN/YO&Q2 Ef?*jFv{ȹi6zG*> @w"׮]+н2=&|z`a|B}%ߴ:^w;ܨf2`9aH?&螕0Z6 eDHލ3wb6jXQHz X:M(E bB.]1o#r7iK+ ",`&kcEG (9O=#*KTAmƍ+M"`ݿy <3P g5v>`{ T[*} A 3p8ȑޔu'Z8c>Wn[Na(qbZtryPpJTj3$#J%g=/#e8AVBt c(Tz:O4\3*0)t*EM})6fr!9,+0'`-|KOo\ v7W5c!`PUǥ-R=zW#t e]~{O";׮H5C֧592b%fjU|8^fA,NhfQQ uΔ٢%_KL?@`th\eO̙Y!x54ѡbg̛9+t6b޻[\${Zek^ lKmL\|ðS>, n6YM}JtC2+RRcQO㉓b(v0phٻqz t˶IqTXzV so91-C 1기l_n6i'([7*xz8^<AKT4.ܶ ]3t=c:HȦл*N$0.i)iiE3t.ݲ]6nA)+R }ثq%[sCy_ԡK LQIg8?q}53W:TH" =Ae|ם;]^AϷE=--B]&УKtpVߖ\[RUCBO~EMH9U,D: &-2) ֍>%tIW!=".8U.:T瘩way#IC|_ :.t^5CuXƫaq%~FWg(bC3ٚ[.n؍G("'妼HJlh[;&7tN$tcl쎫oF܃CX@,;~g[a:=^3nSaz;N`ؕ衱Kޏ:smБB/}iKi*t1ǚ)%)5dI0{Sh* :VQ7犟 bє%:KJ&Ň8v 6N\n+uj%uA5E ! %|$^іʧ?x}| =0n8vhozw]kbkF#}i( Patse]V,r>N# ;PU{Ы^SЃOMj.s"8FQFiwUrA#[N}>fafxrbY0qTWaKA-D99.-Q27IZII^i*kZB/IPyd\5E5.)pmBGN|!T&L7)1^i|Wtg;lNl=5ajÍZ[|vR3Pv䈅/_OǗX||-[La//Nh?w6wrSDt7D9PѪl])׭]@Ve*u7׎8=۹n$ !{_/!pO)xL4LLC cxnk% qGa*^'y]#Lqr<҉Kᬯ^^1dgtm}C'NtqĥOzhNa Om0%Ae$~}2z\Z-)MMyd6v +p)=sg}zzq:wf?n`"+rsp`Dņ[FЋ*Uyץ%YI{w$2%z~|><#Ԋ2ٷ,?Ύ$Mo߿+D:w,0O_9ZNגf§|cL |~Yj%""3B_wGG$$@^,YYGR 62{C///Gǽ/;nIUJ3Pe?7GXcv'< v.+npk wi.Q,҄5ƍSչ'8/E.B?N6C i5xiY):]l*Q=DpiCY6\Py>Orڌ =+:1:|aFZ/J9@I|U: Jm0me/@p$h4OOa:,;~77=?_頋3w"^Vt)Eq k: ћv@;HVW60bjn'h!?ܤ @֥17|d sTBI'P:FAX? =pLQڽHm#< ~gfEvOZYi?( .2I:9 >U9SIb"O-lIAthS~X%N[qGe%K ^QF#N"G8/`HvE0.JcGή Ԑlew h&J .Ѐ燝)3].cpqT2tz?1{xȭ[:Dk 1Mţ9A|ل|)JOh6( oYМ9Aeq* ˄>.Gl!C*_MőUX-Y8(xuVrOtFF(: U!V o@%S+Oe44MY/:ceb=~{@/G{wOvfޜ[cZ(.krHzWe6xav1*u4<v}xޖYQ󶤿Җp(/> Z[qcgm0Г@ym*f܅CBȾ]Vpu,8Vx{荙ZTt)W$U nBR+ޗ-!SS Ͳ?|Pc͌}:K)$?\>II0^cqMj:کnH!KiHjҚ*NN=%}\gP)0[`c-CG _$3ses`~?6}8/*y&:O2*HE kKݻJE h VǼfCx||? 1Q 3!EfmF~'H ] S~Xt^!> P䂁Q-!GOrUQZ?+i8\ck|5įoDN;ӝ~(Y2 B{@гm4&F߅|<*"}@s"Ob[)8k5 -b5}uq DL&k^"8`2thMLٸy?CO_0a≄)Hx*mtDk݄Ɍ* %$?NWTj|gTF+g54ݬ&~UCk>L?/z T^OAiӏ?ivIENDB`3 A@@ e^STicaret Sicil NoKurulu_ TarihiSresi Sermayesi1 Pay1n Deeri^irketin Merkezi Vergi DairesiUnvan1 Kanuni Adresi Telefon No Posta KoduFaaliyet Konusu$Anaszle_menin 3. maddesindeki i_ler Yurtd1_1ndan Gelen Nakdi SermayeYurt iinden Salanan Kar"Yurt iinden Salanan Para Alaca1TOPLAM NAKD0 SERMAYEMakine Tehizat1Menkul K1ymetlerSinai ve Fikri Mlkiye Haklar1DDoal Kaynaklar1n Aranmas1 ve 1kar1lmas1na dair haklar ve dierleriTOPLAM AYN0 SERMAYE,0^YER0N0N 0^ SAH0B0NE A0T OLMAMASI DURUMUNDA Kira Tutar10^YER0 SAH0B0N0N Ad1 Soyad1Vergi Kimlik NoAdresi-^0RKET0N KURUCULARI ve ORGANLARDAK0 GREVLER0 Hakiki ^ah1s Firma iseYabanc1 ^irketTicaret nvan1Yabanc1 ^irketin ^ube Md.TAB0YET0Vatanda_l1k Kimlik NoYabanc1 Ortak PasaportSermaye Miktar1 Pay AdediKurucu Orta1n Grevi (*)0^YER0 0LE 0LG0L0 B0LG0LER0_letmenin A1l1_ Tarihial1_t1r1lacak 0_i Say1s1Asgari cretli 0_i Say1s1Dier cretli Say1s10_i al1_t.Ba_lang1 Tarihi0_ilerin al1_t11 0_ Kollar1* Kurucu orta1n grevi yerine yaz1lacak k1saltmalar: /YK.Ba_:Yn.Kur.Ba_kan1 /YK.ye:Yn.Kur.yesi /Dnt:Deneti(murak1p) /Md:Mdr /Y^Md:Yabanc1 ^irket ^ube Mdr /Ort:OrtakMKELLEFE 0^ARETLENECEKT0R Vergi Dairesince Doldurulacakt1r Vergi KoduMKMkellef.Giri_ TarihiKurumlar VergisiKurum Geici VergiKatma Deer VergisiAyl1k3 Ayl1k Gelir StopajDier Kurum Stopaj Damga Vergisi"Banka ve Sigorta Muamelesi VergisiSM/SMMM/YMM/AVUKAT B0LG0LER0 Ad1 ve Soyad1Ba.Old.Vrg.Dai.Ba.Olduu Oda Oda Sicil NoSzle_me Tarihi Szle_me NoKa_e Mhr 0mza ^irketin kanuni temsilcisi olarak yukar1daki bilgilerin doruluunu beyan ve T.S.T.29.Md. Gereince taahht eder, bul bildirimde i_aretlemi_ bulunduum vergi trlerinden & & & & & & & & & & & mkellefiyet kayd1m1n & ...../....& ../....& & . Tarihinden itibaren tesisini arz ederim.^0RKET0 TEMS0LE YETK0L0 K0^0N0N0mzas1cBu formdaki bilgilerin, mkellef taraf1ndan ibraz edilen belgelerle uygun olduu tasdik edilmi_tir.#TASD0K EDEN T0CARET S0C0L MEMURUNUNnvan1Tarihi^0RKET0N YAHUT ^UBEN0N$^0RKET SERMAYES0N0N KAR^ILANMA ^EKL0,^0RKET KURULU^ B0LD0R0M FORMU VE TAAHHTNAMEEDOKMAN KOD NO:F/40 0LK YAYIN TAR0H0:10.05.2009 REV.NO: 00 REV TAR:00 Tutar1 (TL)Z2  t hccB g2ɀ K{ߪ dMbP?_*+%,&p= ף?'(\?(?)ffffff?MHP LaserJet Professional P11024 4XSDDMHP LaserJet Professional P1102 Z(d3F4" =X BP(? BP(?&\(U} } } } } } I} } } } } } } } } } "} ##} $'} ))} **} ++} ,1} 22} 38} 99} ::} ;K;;,;,;,;; ;,;,;@ ;@ ;Y@ ;Z@ ;x@ ;x@ ;x@ ;x@;x@;x@;x@;x@;x@;x@;x@;x@;x@;x@;x@;x@;x@;x@;x@;x@;x@;x@ P\ 4 5Q6:xuuuuu:xuuuuu:x: Px:z:zBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCD:E NTF) *O&+G:z EFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFG: E M$ NNNN]SSSSSSSSTu M4 NNNN]SSSSSSSSSSSSSSSSTu) *M & +pNNNNNN]sssssstG:z EOPPPPLUUUUUUUUVuOPPPPLUUUUUUUUUUUUUUUUVuOdPPPPPPLWWWWWWXG:z EOPPPPLUUUUUUUUVuOPPPPLUUUUUUUUUUUUUUUUVuKkLLLLLLLLLLLLLcG:X EKLLLLLLLLLLLLLcuKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLcu) *O& +dPPPPPPLWWWWWWXG:E OvPPPPLUUUUUUUUVu_`````````````````````auOdPPPPPPLWWWWWWXG:zEOPPPPLUUUUUUUUVu_`````````````````````auKkLLLLLLLLLLLLLcG:XEOPPPPLUUUUUUUUVu_`````````````````````au) *O&+dPPPPPPLWWWWWWXG:zEKLLLLLLLLLLLLLcuKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLcuOdPPPPPPLWWWWWWXG:E O$PPPPLUUUUUUUUVu OVPPPPLUUUUUUUUUUUUUUUUVuKkLLLLLLLLLLLLLcG:XEOPPPPLUUUUUUUUVuOPPPPLUUUUUUUUUUUUUUUUVu) *O&+dPPPPPPLWWWWWWXG:zEOPPPPLUUUUUUUUVuOPPPPLUUUUUUUUUUUUUUUUVuOdPPPPPPLWWWWWWXG:zEKLLLLLLLLLLLLLcuKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLcuKkLLLLLLLLLLLLLcG:E OTPPPPLWWWWWWWWXubUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVu) *O&+dPPPPPPLWWWWWWXG:zEOPPPPLWWWWWWWWXubUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVuOdPPPPPPLWWWWWWXG:zEOPPPPLWWWWWWWWXubUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVuKkLLLLLLLLLLLLLcG:XEKLLLLLLLLLLLLLcuKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLcu) *O&+dPPPPPPLWWWWWWXG:E O$PPPPLUUUUUUUUVu O VPPPPLUUUUUUUUUUUUUUUUVuOdPPPPPPLWWWWWWXG:zEOPPPPLUUUUUUUUVuOPPPPLUUUUUUUUUUUUUUUUVuKkLLLLLLLLLLLLLcG:XEOPPPPLUUUUUUUUVuOPPPPLUUUUUUUUUUUUUUUUVu) *O&+dPPPPPPLWWWWWWXG:zEKLLLLLLLLLLLLLcuKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLcuOdPPPPPPLWWWWWWXG:E O$PPPPLYYYYYYYYZu O VPPPPLUUUUUUUUUUUUUUUUVuKkLLLLLLLLLLLLLcG:XEOPPPPLYYYYYYYYZuOPPPPLUUUUUUUUUUUUUUUUVu) *l&+mnnnnnneeeeeefG:Dl|||~~~~~~~~~~~~~ ;x@!;@";x@#;x@$;x@ %;@ &;Y@';x@(;x@);x@*;x@+;x@,;x@-;@.;@/;x@0;@1;x@2;@3;x@4;@5;x@6;@7;x@8;@ 9;@ :;@ ;;@ <;@=;@ >;@ ?;; z EOPPPPLYYYYYYYYZuOPPPPLUUUUUUUUUUUUUUUUVulmnnnnnneeeeeefG:z!EKLLLLLLLLLLLLLcuKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLculmnnnnnneeeeeefG:"E "O$"PPPPLUUUUUUUUVu "O "PPPPL "U J"UUUUUUUUUUUUUUUVuKkLLLLLLLLLLLLLcG:X#EOPPPPLUUUUUUUUVuOPPPPLUUUUUUUUUUUUUUUUVu) #*O&#+dPPPPPPqgggggghG:z$EQRRRR^[[[[[[[[\uQRRRR^[[[[[[[[[[[[[[[[\uQoRRRRRRriiiiiijG:z%EuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuG:&E &v8&wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwxu &v( &wwwwwwwwwwwxu) &*v&&+{wwwwwwwwwwwwwxG:'E 'y 'zz 'z'zzzzzzzzz '" '# ' 'z%'zzzz ''H'uKLLLLLLLLLLLcuKkLLLLLLLLLLLLLcG:<(Eyzzzzzzzzzzzzzzzzzu (|) (~~~~~~qLLLLcu) (*O&(+dPPPPPPLWWWWWWXG:z)Eyzzzzzzzzzzzzzzzzzu|~~~~~~qLLLLcuOdPPPPPPLWWWWWWXG:*E *y *zz *z *zzzzzzzzz *Z*zzzzzuKLLLLLLLLLLLcuKkLLLLLLLLLLLLLcG:<+Eyzzzzzzzzzzzzzzzzzu +|* +~~~~~~qLLLLcu) +*|&++}~~~~~~~~~~~~~G:,,Eyzzzzzzzzzzzz ,&, ,zRN,zzu|~~~~~~qLLLLcu|}~~~~~~~~~~~~~G:-E -y -zz -z!-zzzzzzzzz -$Z-zzzuKLLLLLLLLLLLcuKkLLLLLLLLLLLLLcG:<.Eyzzzzzzzzzzzzzzzu .|+ .~~~~~~ALLLLcu) .*O&.+dPPPPPP>LLLLLLcG:z/EKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLcuKLLLLLLLLLLLcuKkLLLLLLLLLLLLLcG:<0EKLLLLLLLLLLLL>LLLLLLLLLLcu 0|, 0~~~~~~ALLLLcu) 0*O&0+dPPPPPP>LLLLLLcG:z1EKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLcuKLLLLLLLLLLLcuKkLLLLLLLLLLLLLcG:<2EKLLLLLLLLLLLL>LLLLLLLLLLcu 2|- 2~~~~~~ALLLLcu) 2*O &2+dPPPPPP>LLLLLLcG:z3EKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLcuKLLLLLLLLLLLcuKkLLLLLLLLLLLLLcG:<4EKLLLLLLLLLLLL>LLLLLLLLLLcu 4|. 4~~~~~~ALLLLcu) 4*O&4+dPPPPPP>LLLLLLcG:z5EKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLcuuG:z6EKLLLLLLLLLLLL>LLLLLLLLLLcuuG:z7EKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLcuuG:z8EKLLLLLLLLLLLL>LLLLLLLLLLcuuG:9E 9/v9uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuG:B:Euu :G<: G:\;Euuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu+ ;,J";-G:<E <0<SSSSSS < w1< wwwwwwwwwxu <?P<G:=EKLLLLLL = 2 = = @3 =z4^=zzzzuKLLLLLLLcG:>E >O5>PPPLLL> >>>?> > >LLLLLcu >b@P>UUULLLLcG:?E ?O6?PPPLLL? >>>@> ? >LLLLLcu ?b2?UUULLLLc+ ?,K"?-G:Djl~~~~~~~~~~~~@;; A;,B;@C;@D;@E;@F;x@G;,H;,I;; J;@ @E @|7@~~~> @Y8@Y@ zzz?z@ @ LLLLLLcu @bA@UUULLLLc @H<@ G:AE|~~~> AY9 AYzzzzLLLLLLcu AbBAUUULLLLc AA ]]]]]]]+ A,"A-YYLLLLLLLLLLcG:zBEyzzzzzzzzzzzzzzzzuKLLLLLLLcLLLLLLLcYYLLLLLLLLLLcG:CE CO:CPPP> CY8CYC zzzz@ C LLLLLLcu CbC2CUUULLLLcLLLLLLLc+ C,L"C-YYLLLLLLLLLLcG:DEOPPP> DY9 DYzzzzLLLLLLcu DbDDUUULLLLc D<D LLLLLLLcYYLLLLLLLLLLcG:EEOPPP> EY; EYzzzzLLLLLLcu EbE2EUUULLLLcLLLLLLLc+ E,M"E-YYLLLLLLLLLLcG:BFEKLLLLLLLLLLLLLLLLcuKLLLLLLLc FI<F LLLLLLLcYYLLLLLLLLLLcG:GE GO<GPPPLLLG >>>?>? G >LLLLLcu GF2GLLLLLLcLLLLLLLc+ G,I"G-LLLLLLLLLLcG:HE HO=HPPPLLLH >>>@> bH >LLLLLcuLLLLLLcLLLLLLLcLLLLLLLLLLcG:IE I>II ???@?? bI ?^^^^^u^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^G:zJHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ:~( ~  DA??Picture 13@]& ` l٘?Rectangle 2"1+PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!|ndrs/shapexml.xmlVn6}/ RYȁc[At7H/}%&BҢԏ퐴IC\GCr7UIQ*ˆFLl*r!%\ Z#fׇVD4[G efK{@vRڄ"{0,ԃ[Jҏ K]gb[箛Y\$1rJg_bQ1=-1>'CIgFJ4áԓF cd`:gl?(vOÃvik!@@(Az6Sa_EJ=E&'L@.B:WP(l>OнŬ=Z-@%FB])a 96Gǹh j HOhM4|>G2ǁvHsCCr[ՃOb6N66u4xݵfI zf=C|=f_PK!G.drs/downrev.xmlLPO0~7h76Re խݖ-Lj}OU4A 9ay3^-fGح}N0DgPxQB(:f+4rX=6{ W5O/5n(V"? >긨lT !cw 盥L^'h^3D} rqe +ba$a-zX"W•Gxƥ5Xop)G0b9Vxmv1qm^rT;\<PK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!|n)drs/shapexml.xmlPK-!G.drs/downrev.xmlPK ]` <GAZ0ANTEP<  l?Rectangle 3"93PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!Cʮudrs/shapexml.xmlV]n8~_`@]d˲,D.Z6E(E $-z=D!iICzGCr曏Ï~w8Q"eĦ H"¥>RШz+B(֘>C]oiG쩀VTQd;( u(iRSfC,>O:a`E,"E[OTZjC+hI0f'ync}TNL>飵kGB'=s~PK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!Cʮu)drs/shapexml.xmlPK-!uq/drs/downrev.xmlPK(s @1]` <T0CARET ODASI< >@d,,. 45::::,9999::56(22!22--*922>>,9;=,9(*9:?*<<44:I++FI";;<IFFGIAACCDE"AC">>AC#*DE#*EEFI#*GI==BB??@@*EE??,9GI,.EF,.CD,.AB,.AB/9CD/9EF/9GI/9@@,9@@AACCDD>>IIHHIIGGGGGGFFCE CE ??@@BB@A EE@A HHHHDDCE CE CE CECECCDD@@AA@A@A ????@A @A @A>>??<<== ==<< >>==>>***9<I&8**(--(//(88()".."+,"6622&8))56*978*9*9*9*922%%978(()2244"9://11335577226688002244668800224466880022446688002244..$('.22$(44$(''(22"11(33(00"&&(00$(00'+,.,.()##+,##()$(+,$(+,*9..*100*1')*,-.'.')*,-.&&')*,-.0039..39//*9&&*9()*1()3911*922*144*14439223933*9''*9 $ $)) ( ((((!! !! *1*9*9*9"$#$2222 39 393939393939 *9 22 22!39#$39""*9*1"$"$(*1!*1#$*1!!(( *1*1*1*1 (  (((( "$ "$ $ 7ggD Oh+'0 PX 0irket Kurulu Bildirim Formu ve Taahhtname Samsun Ticaret ve Sanayi OdasMehmet KrdeveMicrosoft Excel@^ @>¯38@)՜.+,0 PXd lt| .. irket Kurulu Bildirim Formu alma Sayfalar !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrsuvwxyz{}~Root Entry FWorkbookSummaryInformation(tDocumentSummaryInformation8|