ࡱ> DFC5bjbj4>yy& ^^^^^rrrrDr0 giiiiii$!$]^^^:^^ggP%8lS 00 "%S*"%"%^}*0 "% " $:............................................................................................... L0M0TED ^0RKET0 MDRLER KURULU KARARI Karar No : ........./..... Karar Tarihi : ..../.../20.. Karar zeti : Temsil Yetkisinin Devri Hakk1ndaki 0 Ynerge Toplant1ya Kat1lanlar : ..................................................................... ^irket merkezinde toplanan Mdrler Kurulumuz a_a1da detayl1 olarak haz1rlanan "Temsil Yetkisinin Devri Hakk1ndaki 0 Ynerge"nin esas ve usullerinin oybirlii ile kabul edilmesine karar vermi_lerdir. TEMS0L YETK0S0N0N DEVR0 HAKKINDA ...../...../20.. TAR0HL0 ...... SAYILI 0 YNERGE B0R0NC0 BLM AMA, KAPSAM VE DAYANAK Ama: Madde 1- Bu i ynerge; Trk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve _irket szle_mesi hkmleri erevesinde, _irketin merkez ve _ubelerinde, _irketin temsili ile ilgili mdrler kurulunun grev ve yetkilerini devretmesine ili_kin hususlar1n belirlenmesi amac1yla haz1rlanm1_t1r. Kapsam: Madde 2- Bu i ynerge; _irket mdrler kurulunun, i_lem ve parasal limitlerde s1n1rl1 yetkili atamas1na dair hkmleri ierir, temsil yetkisinin devri ile ilgili sorumluluk, al1_ma ve faaliyetlerini kapsar. Dayanak: Madde 3- Bu i ynerge; 6102 Say1l1 Trk Ticaret Kanunu nun 371/7 ve 629 ncu maddeleri ile ilgili mevzuat hkmlerine dayan1larak haz1rlanm1_t1r. 0K0NC0 BLM ATAMAYA 0L0^K0N ESASLAR A_a1da yer alan maddelerdeki dzenlemelerle s1n1rland1r1lm1_ yetki ve sorumluluklarla _irkete atanacak olan temsile yetkili olmayan _irket ortaklar1n1n veya _irkete hizmet akdi ile bal1 olan mdrlerin grev nvan1, yetki ve yetki sorumluluklar1n1n erevesi belirlenmi_tir. Bu grev ve yetkiler mnferiden veya m_tereken verilebilir Grev Tan1mlar1, S1n1rl1 0_lemler ve Parasal Limitler : Madde 4- a-0^LETME MDR: ..............  4 8 < N P Z \ ӽqbSbDb5hh5iCJOJQJaJhh xCJOJQJaJhh:CJOJQJaJhhMdCJOJQJaJhhv!$CJOJQJaJhhICJOJQJaJhhVCJOJQJaJhh_CJOJQJaJhh_5CJOJQJaJ+hh_5CJOJPJQJaJnHtH+hhO5CJOJPJQJaJnHtH+hhMd5CJOJPJQJaJnHtH \ F  F H J f gdgdm$a$gdgdo<$a$gdo< B F p r t v z  , < ĵyjyӵӈ[LhhCJOJQJaJhhI^CJOJQJaJhhCJOJQJaJhhKTCJOJQJaJhhICJOJQJaJhh\CJOJQJaJhhAZCJOJQJaJhh(CJOJQJaJhh9gCJOJQJaJhhVCJOJQJaJhh/CJOJQJaJhhMdCJOJQJaJ< R d   . 6 F H J n r ӵ|m]M]>hhCJOJQJaJhh=(5CJOJQJaJhh $5CJOJQJaJhh $CJOJQJaJhj5CJOJQJaJhh5CJOJQJaJhP5CJOJQJaJhh|CJOJQJaJhhs,CJOJQJaJhhCJOJQJaJhhCJOJQJaJhhI^CJOJQJaJhh2XiCJOJQJaJ .>B$ .F~2RT`b @ĴӴ{{{Ӵk\hhCJOJQJaJhh5CJOJQJaJhhCJOJQJaJhPCJOJQJaJh[-hPCJOJQJaJhPhPCJOJQJaJhh $5CJOJQJaJhho<CJOJQJaJhh $CJOJQJaJhhCJOJQJaJhhaCCJOJQJaJ$ &8\''')))j+l++Z-\--d0f000022gd MgdPgdo<$a$gdo<@68>P"8\x&'ⵦoboRCACUhh MCJOJQJaJhh M5CJOJQJaJhP5CJOJQJaJh[-hP5CJOJQJaJhhPCJOJQJaJhPCJOJQJaJh }HCJOJQJaJhh }HCJOJQJaJh }Hh }HCJOJQJaJhhI^CJOJQJaJhh=(CJOJQJaJhh $CJOJQJaJhho<CJOJQJaJ.............................................. i_lemlerinden sorumlu olup yukar1da a1klanan tm i_lemlerden dolay1 mdrler kuruluna bal1d1r. Mdrler kuruluna kar_1 sorumludur ve bilgi vermekle ykmldr. b-MUHASEBE MDR ............................................................ i_lemlerinden sorumlu olup yukar1da a1klanan tm i_lemlerden dolay1 mdrler kuruluna bal1d1r. Mdrler kuruluna kar_1 sorumludur ve bilgi vermekle ykmldr. c-PERSONEL MDR ............................................................ i_lemlerinden sorumlu olup yukar1da a1klanan tm i_lemlerden dolay1 mdrler kuruluna bal1d1r. Mdrler kuruluna kar_1 sorumludur ve bilgi vermekle ykmldr. d-............... MDR ............................................................ i_lemlerinden sorumlu olup yukar1da a1klanan tm i_lemlerden dolay1 mdrler kuruluna bal1d1r. Mdrler kuruluna kar_1 sorumludur ve bilgi vermekle ykmldr Temsil Yetkisinin Devri: Madde 5-Mdrler kurulu; 6102 Say1l1 Trk Ticaret Kanunu nun 371/7 ve 629 ncu maddeleri, ilgili mevzuat ile bu i ynergeye istinaden temsil yetkisini k1smen veya tamamen, tahdidi veya tahditsiz bir veya birka imzaya yetkili olmayan _irket ortaklar1na veya nc ki_ilere devretmeye yetkilidir. Mdrler kurulu devrettii yetkilerini her zaman geri alabilir. NC BLM E^0TL0 HKMLER 0 YNERGEN0N KABUL VE DE0^0KL0KLER Madde 6- bu i ynerge, ...................................... Limited ^irketi mdrler kurulu onay1 ile mdrler kurulu taraf1ndan yrrle konulur. Tescil ve ilan edilir. 0 ynergede yap1lacak dei_iklikler ve ynerge dzenlemesi de ayn1 usule tabidir. Madde 7- ....................................................... Limited ^irketi nin .../.../20.. tarih ve .. say1l1 i_bu i ynergesi mdrler kurulunca kabul edilmi_ olup, Tescil Tarihinde yrrle girer. (daha nce i ynergesi varsa) ^irketimizin bir nceki .../.../20.. tarih ve ..... say1l1 i ynergesi yrrlkten kald1r1lm1_t1r MDR/MDRLER KURULU '''))l++X-\------^.../2/T/b/óvgvgvXG hhe @CJOJQJaJhhe CJOJQJaJhhCJOJQJaJhhCJOJQJaJhh $CJOJQJaJhhCJOJQJaJhh $5CJOJQJaJhh5CJOJQJaJhP5CJOJQJaJhh MCJOJQJaJhh M5CJOJQJaJ *hh MCJOJQJaJb/d/////00f001j1~111112 2L2N22233t333333333344L4Mpahh%>ICJOJQJaJhhCJOJQJaJhhCJOJQJaJhhCJOJQJaJhh $5CJOJQJaJhh $CJOJQJaJ hh $@CJOJQJaJ hh=(@CJOJQJaJ hh@CJOJQJaJ hh $@CJOJQJaJ%L4P4p4r4445555555ǻ|m^hhLCJOJQJaJhhACJOJQJaJhh_CJOJQJaJhhCJOJQJaJhPCJOJQJaJ(ht}hP6B* CJOJQJaJphphCJOJQJaJhh $CJOJQJaJhCJOJQJaJhhCJOJQJaJhh=(CJOJQJaJ 2445555gdo<$a$gdI$a$gdgd21h:po<. A!n"S#S$n% b 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666H66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~PJ_HmHnHsHtHD`D NormalCJ_HaJmHnHsHtHRA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR Normal Tablo4 l4a ,k , Liste Yok J^@J {{ Normal (Web)dd[$\$PJtHVoV {{Default 7$8$H$!B*CJ_HaJmHphsHtHD'`D 0A1klama Ba_vurusuCJaJH@"H 0A1klama MetniCJaJmHsHFo1F 0A1klama Metni CharnHtH@j@!"@ 0A1klama Konusu5\NoQN 0A1klama Konusu Char5\nHtHJ@bJ 0 Balon MetniCJOJQJaJmHsHToqT 0Balon Metni CharCJOJQJ^JaJnHtHB/B $apple-converted-space(W`( $Gl5\L`L e Aral1k YokCJ_HaJmHnHsHtHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] &> < @'b/L45 25 8@0( B S ?Y_M P (_=qv$/.jkx \]j  N O \ G H U $*(OPcc 88``  @ @ k k I I !#tu!!%%(OPcc 88``  @ @ k k I I !#tu!!%%(f, gkvQB)/3>^ Hi j )v ' .n Z m,vIT`D{m%(PST $v!$Ca$)w%zX&Fu&8'Z,(g(*:F*)~**-[-o~/L@0*C0b3 $3u46 89%;,<o<X=l=>?A'CaClC-FNF }H%>I9L@L|L MHDNCQjQ}9R6[A \I^z _/`]`c`&b`c6e?@ABERoot Entry F%8G1Table "%WordDocument4>SummaryInformation(3DocumentSummaryInformation8;CompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q