ࡱ> KNJ5bjbj8<yy*****>>>>$b4>.qqq+------$ !#QE*qqqqqQ**q.**+q+: ,bL7 0ARl$94l$l$*pqqqqqqqQQm4qqqqqqql$qqqqqqqqq" : GAZ0ANTEP ^EH0TKM0L 0LE BELED0YE BA^KANLIINDAN Mlkiyeti Belediyemize ait olan a_a1da belirtilen ta_1nmaz 2886 Say1l1 Devlet 0hale Kanununun 35. Maddesi ( c ) f1kras1 gereince A1k Teklif Usul art1rma suretiyle 09/02/2022 ar_amba gn tabloda belirtilen saatte Belediyemiz Atatrk Kltr ve Spor Merkezi (0pek Yolu zeri) Meclis Salonunda 0hale Komisyonunca (Encmenince) Sat1_1 yap1lacakt1r. S1ra No MahalleAdaParselAlan1 mNitelii, 0mar durumuRayi Bedeli m/TLMuhammen Bedel (TL)G.Teminat (%3)(TL)0hale saati DEME1BUDAK 704 348499,59Arsa Sosyal Tesis Alan1 1.250,00624.487,50 18.734,6314.30 PE^0N Mali Hizmetler Mdrl Veznesine veya Vak1fbank TR220001500158007261186649 ^EH0TKAM0L BELED0YES0 0BAN NOLU HESABINA a1klama k1sm1na Mah., Ada, Parsel bilgileri belirtilerek 100,00TL kar_1l11nda 0haleye i_tirak edecek gerek ve tzel ki_iler ihale _artnamesini ^ehitkamil Belediyesi Destek Hizmetleri Mdrl 0hale Servisinden (Ayd1nlar Mah. 3063 nolu Cad. No:15/A ^ehitkamil/Gaziantep) temin edebilirler. Belediyemizce yap1lacak ihaleye kat1lacak olan isteklilerin a_a1daki belgeleri sunmalar1 gerekmektedir; 0stekli gerek ki_i ise; a) Trkiye de Kanuni ikametgh1 olmas1, b) Tebligata esas adres beyan1 c) Noter tasdikli imza beyannamesi d) Vekleten ihaleye kat1lma halinde, vekil ad1na dzenlenmi_, ihaleye kat1lmaya ili_kin noter onayl1 vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, e) 0haleye i_tirak edecek taraf1ndan her sayfas1 imzalanm1_ _artname, e) Nfus Czdan1 Sureti veya arkal1 nl nfus czdan fotokopisi, f) 0hale dokman1n1n sat1n al1nd11na dair belge, g) Muhammen bedelin en az %3 tutar1ndaki geici teminat1n dendiine dair makbuz veya Limit Dahili Sresiz Banka Teminat Mektubu, h) ^ehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmad11na dair ihale gnnden nceki son 10(on) gn ierisinde al1nan gncel belge, 1) Ortak giri_im olmas1 halinde ortak giri_imi olu_t 2<^ ` f : < B D T º|p|pgp[MhIhP5CJ\aJhsh5CJaJhs5CJaJh+.Fh5CJaJhF5CJaJhICJaJhFCJaJhCJaJh+.FhCJaJ h h h h h0h hY5h h^p'5h hL65h hg'5 hl5h\Rhq#CJaJh\RhVCJaJh\Rh^dCJaJ D T j r yy$&P#$/If]gd]T$&P#$/If]gd\q$&P#$/If]^qgd]T$]^`a$gd]T $w]wa$gd0$]^a$gd'u$]^a$gd^p' T Z < @ Z \ ^ ` j l n t v x ~   $ & ( B tŽŽ̽Ž̲̽{hhv5CJaJhv5CJaJhMjhv5CJaJh+.Fh~CJaJh+.FhR?CJaJh hHVhPhvhF h9FUhPhPhzshPCJ\aJhP5CJ\aJhIhP5CJ\aJh\5CJ\aJ0 2 L N Z \ ` l FfI$$&P#$/If]^a$gd]T$&P#$/If]gd]T$$&P#$/If]a$gdv$$&P#$/If]a$gd]Tl v  " $ & ( $]^`a$gdv $w]wa$gd$w]w`a$gdcG)Ff$&P#$/If]^gdv$$&P#$/If]a$gdv$&P#$/If]gdv z~T^bd*."&(&&('(((((++++++6-:->.B...@/D/H0`0f0h2t3x3|3~3333333֪֪֪֪֪hs5CJaJh7jh7j5CJaJUh7j5CJaJh7jhs5CJaJhshs5CJaJhshsCJaJhvCJaJhhvCJaJCRT^*"&$]^`a$gds $^a$gds$t]t^a$gds$]`a$gds $]a$gds$ & F]a$gds$w]w^a$gds$]^`a$gd npuran gerek ki_ilerin ortakl1k beyan1 ile birlikte her biri istenen belgeleri ayr1 ayr1 (geici teminat hari) vereceklerdir 0stekli tzel ki_i ise; Mevzuat1 gerei tzel ki_iliin siciline kay1tl1 bulunduu ihale tarihinin iinde bulunduu y1lda al1nm1_ Ticaret ve/veya Sanayi Odas1ndan tzel ki_iliin sicile kay1tl1 olduuna dair belge, b) Tebligata esas adres beyan1 c) 0lgisine gre tzel ki_iliin ortaklar1, yeleri veya kurucular1 ile tzel ki_iliin ynetimindeki grevlileri belirten son durumu gsterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamam1n1n Ticaret Sicil gazetesinde bulunmamas1 halinde, bu bilgilerin tmn gstermek zere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususlar1 gsteren belgeler d) Tzel ki_iliin noter tasdikli imza sirkleri, e) Vekleten ihaleye kat1lma halinde, vekil ad1na dzenlenmi_, ihaleye kat1lmaya ili_kin noter onayl1 vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, f) Muhammen bedelin en az %3 tutar1ndaki geici teminat1n dendiine dair makbuz veya sresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu, g) 0haleye i_tirak eden taraf1ndan her sayfas1 imzalanm1_ _artname, h) 0hale dokman1n1n sat1n al1nd11na dair belge, 1) ^ehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmad11na dair ihale gnnden nceki son 10(on) gn ierisinde al1nan gncel belge, i)Ortak giri_im olmas1 halinde ortak giri_imi olu_turan ortaklar1n ortakl1k beyan1 ile birlikte her biri istenen belgeleri ayr1 ayr1 (geici teminat hari) vereceklerdir. 0haleye i_tirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte ^ehitkamil Belediyesi Destek Hizmetleri Mdrl (Ayd1nlar Mah. 3063 nolu Cad. No:15/A ^ehitkamil/Gaziantep) 0hale Servisine en ge 09/02/2022 ar_amba gn saat 12.00 a kadar ba_vuruda bulunmalar1 gerekmektedir. Bu ihaleden doacak, her trl vergi, resim har, Tellliye, ilan bedeli vb. masraflar ykleniciye ait olup, ta_1nmaza KDV uygulanmayacakt1r. 0haleye i_tirak edeceklere duyurulur. &&,'.'(((++6->..wg$t]t`a$gds$t]t^a$gds$t]t^a$gds$ t]t^`a$gds$ 7t7d]t^7a$gds$ & F 7td]ta$gd7j $,^,a$gds $ & Fa$gds $^a$gds .@/H011484l5p5555$ w]wa$gd*$]^a$gds$ w]wa$gds$ 7t7d]t^7a$gdv$a$gds $^a$gds$t]t`a$gds 335555h+.Fhr*,CJaJh+.FhlCJaJh+.FhdCJaJhshsCJaJhshs5CJaJ6&P 1h:p. A!"#$% G$$If!v h#v#v+#v&#v#v#v#vS#v+#v #v #v Q:V F4n t 6P0$()v, 55+5&5555S5+5 5 5 Q/ 4 FB f4yt]Tnkd$$IfF4n cT !$'F+F&FFFFSF+FFQ t 6P0$(,,,,44 FB af4yt]TG$$If!v h#v#v+#v&#v#v#v#vS#v+#v #v #v Q:V F t 6P0$(, 55+5&5555S5+5 5 5 Q999/ 4 Fyt]Tbkd$$IfF cT !$'&+&&&S&+Q t 6P0$(,,,,44 Fayt]T^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH8`8 ^p'Normal_HmHsHtHRA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRi@R Normal Tablo4 l4a ,k , Liste Yok F@F U/ Balon MetniCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] <T 35 l &.5 8@0( B S ??C%+-' 2 h r BCDBCD=F>7&?A @p/AY1ATB& B!BTC$ D'EbEF+.F~HdI J7JVJI K>5LbLM'MOiO8wP`R\R"S/T]T^UrsWX ^ _W_1__tabHbcJQd^d$e fiDi/ikl8llp npls}tPtdt'uvVuw"x&x)ex#z*|X|~&8eAJlIuYJ:0_*{q|o[uY7j[eo-*.V[8"9a>^5%fs|'Z_lG%SPV +E[aivpc;z~M7^R?F\H?e%0> #6WdoPCK*qWnMSmXq? +"0} Io{W q{}bYa]'rBz>]'au4B]CzM+Oe jp(Sp:1vq'|-CZAIzPQ[n5|q@VN@@ &UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial5. .[`)TahomaA$BCambria Math"q; Yb Yb !243qHP ?8l2!xx ,GAZ0ANTEP BYK^EH0R BELED0YE BA^KANLIINDANstemelZeliha etinyrek Oh+'0x ( 4 @ LX`hp0GAZANTEP BYKEHR BELEDYE BAKANLIINDANstemelNormalZeliha etinyrek2Microsoft Office Word@@jm@@Yb ՜.+,0 hp|  -GAZANTEP BYKEHR BELEDYE BAKANLIINDAN Konu Bal !"#$%&()*+,-./0123456789;<=>?@ACDEFGHILMPRoot Entry FLOData 1Table'$WordDocument 8<SummaryInformation(:DocumentSummaryInformation8BMsoDataStorepxKbLMPHT2E4ISRZRQA==2pxKbLItem PropertiesUCompObj q  FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q