ࡱ> LOK5bjbj8>yy9-8H4|c0///////$U25/9/40!!!j/!/!!V'@r( ϋ %626( /300c0B(05h 5r(r(5f+D!//!c05" : & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ANON0M ^0RKET0 Esas Szle_me Tadil Metni YEN0 ^EKL0 SERMAYE VE H0SSE SENETLER0N0N NEV0 MADDE (& .) ^irket sermayesi beheri ................................Trk Liras1 k1ymetinde .............paya ayr1lm1_ olup, ...........................Trk Liras1d1r. Bu sermayenin da1l1m1 a_a1daki gibidir: ............(Ortak)............................. : Beheri ...........,00 Trk Liras1 deerinde .............. adet paya kar_1l1k gelen .................,00 Trk Liras1, ............(Ortak)............................. : Beheri ...........,00 Trk Liras1 deerinde .............. adet paya kar_1l1k gelen .................,00 Trk Liras1, ............(Ortak)............................. : Beheri ...........,00 Trk Liras1 deerinde .............. adet paya kar_1l1k gelen .................,00 Trk Liras1, Taraf1ndan kar_1lanm1_t1r. nceki sermayeyi te_kil eden .............TL tamamen denmi_tir. -(Nakdi Sermaye Taahhd varsa) Bu defa artt1r1lan & & & & & & & & Trk Liras1 nakdi sermayenin 1/4 tescilden nce denecek olup, kalan 3/4 ise yirmidrt ay ierisinde denecektir. -(Ayni sermaye varsa ) .................(Ortak) ................ taraf1ndan ayni sermaye olarak konulan ........................................ toplam ........................,00 TL deerinde olup, bu deer ................................................................... Mahkemesince atanan bilirki_i ......................................... taraf1ndan haz1rlanan .../.../20..... tarihli bilirki_i raporu ile tespit edilmi_tir. -(0_letme devri varsa) Bu defa art1r1lan .......................Trk Liras1 Trk Ticaret Kanununa gre tm aktif ve pasifi ile devir al1nan & & & Ticaret Sicili Mdrlnn ............ numaras1nda kay1tl1 ..................... ferdi i_letmesinin z varl11ndan te_ekkl etmi_ olup ferdi i_letmenin z varl11 T.C. Manavgat Asliye Ticaret Mahkemesinin ..../..../20... tarih ve Esas No:20.../.... Karar No:20..../...... say1l1 karar1na istinaden ..../..../20.... Tarih ve .......... Say1l1 Bilirki_i raporu ile tespit edilmi_tir -(Gemi_ Y1l Kar1 varsa) Bu defa art1r1lan sermayenin ..................................Trk Liras1 Gemi_ y1l karlar1ndanVX | " * , 6 8 : @ ó{p{aRCRh>h5oCJOJQJaJh>h>CJOJQJaJh>hp5>CJOJQJaJh/h8#CJaJhhh8#CJaJh>hVCJOJQJaJh>h3uCJOJQJaJh>h&CJOJQJaJh\Hhr5CJOJQJaJh\Hh&5CJOJQJaJh>h5CJOJQJaJh>h-5CJOJQJaJh-5CJOJQJaJVX @ B @ PR `gd\H `gdu `gd8# `gdr `gd3 `gd-NPRVb> ųŕ{ųjYHY h h\H6B*CJaJph hhh\H6B* CJaJphp hhh\H5B* CJaJphph\H5B* CJaJphph\HB* CJaJphphhh\HB* CJaJphph\H5>*B*CJaJph#h"Sh\H5>*B*CJaJph h"Sh\H5B*CJaJphh>h\HCJOJQJaJh3uCJOJQJaJh>h3uCJOJQJaJ >@%%&&))\,^,:0>00122222gd $a$gdu `gdu `gd3gd\H `gd\H >JL@DRTZ\`npr 8$%%&&&R'')))))^,,80:0̻̌qo̻ۛch\HB* CJaJphpUh]^h\HB* CJaJphph\HB*CJaJphh"Sh\HB*CJaJph h"Sh\H5B*CJaJphhhh\HB* CJaJphp hhh\H5B* CJaJphph\H5>*B*CJaJph#h"Sh\H5>*B*CJaJph#hhh\H5>*B* CJaJphp!. kar_1lanm1_ olup, & & & & & & & & SMMM/YMM ler odas1na & .......sicil numaras1 ile kay1tl1 SMMM/YMM & & & .............taraf1ndan ....../......../.......tarihli ......say1l1 rapor ile tespit edilmi_tir. (Bilirki_i veya deneti raporu) -(Ortaklar1n _irketten alacaklar1ndan kar_1lanacaksa ve bu alacaklar Nakit ise SMMM veya YMM ya da denetime tabi ise DENET0 Raporu Bu defa art1r1lan sermayenin ...................Trk Liras1 Ortaklar1n _irketten alacaklar1ndan kar_1lanm1_ olup, & & & & & & & & SMMM / YMM ler odas1na & .......sicil numaras1 ile kay1tl1 SMMM/YMM & & & ............. ya da Deneti taraf1ndan ....../......../.......tarihli ......say1l1 rapor ile tespit edilmi_tir. (Nakit deilse mahkeme karar1 ve bilirki_i raporu yaz1lacak) - (Gayrimenkul sat1_ kar1 varsa) Bu defa art1r1lan sermayenin ..................................Trk Liras1 GAYR0MENKUL SATI^ KARINDAN te_ekkl etmi_ olup,bu kar& & & & & & & & SMMM/YMM ler odas1na & .......sicil numaras1 ile kay1tl1 SMMM/YMM & & & .............taraf1ndan ....../......../.......tarihli ......say1l1 rapor ile tespit edilmi_tir. -(Birle_me nedeniyle art1_ iin) Bu defa art1r1lan sermayenin ..................................Trk Liras1 sermaye Birle_me nedeniyle TTK n1n devralma yoluyla birle_mesi hkmleri nedeniyle Manavgat Ticaret Sicili Mdrlnde & .. sicil numaras1 kay1tl1 & & & & & & & & & . nvanl1 _irketinin zvarl11/kay1tl1 sermayesi olup, & & & & & & & & SMMM/YMM ler odas1na & .......sicil numaras1 ile kay1tl1 SMMM/YMM & & & .............taraf1ndan ....../......../.......tarihli ......say1l1 rapor ile tespit edilmi_tir. . Hisse senetleri ...................................................... yaz1l1d1r. Hisse senetleri muhtelif kuprler halinde bast1r1labilir. Sermayenin tamam1 denmedike hamiline yaz1l1 hisse senedi 1kar1lamaz. YNET0M KURULU Yn.Krl.B_k. Yn.Krl.B_k.Vekili Yn.Krl.yesi TC No TC No TC No Ad1 Soyad1 Ad1 Soyad1 Ad1 Soyad1 Toplant1 Ba_kan1 Bakanl1k Temsilcisi Ad1/Soyad1 0mza NOT: 1-Siyah yaz1 ile yaz1lan alanlar zorunlu olup sermaye art1_ trne gre dier seenekler kullan1lmal1d1r. 2-K1rm1z1 ile yaz1lan ibareler tadil metninden 1kar1lmal1d1r.   ANON0M ^0RKET Sermaye Art1_1 :0>01111112222*2.282P2\2l2v22ݹ|iV|iCi|i%h>hI 0J B*OJQJ^Jph%h>hc0J B*OJQJ^Jph%h>h&0J B*OJQJ^Jph%h>h>0J B*OJQJ^Jphh>h\HCJOJQJaJhcCJOJQJaJh>h&CJOJQJaJh>CJOJQJaJhnCJOJQJaJhrCJOJQJaJh>h>CJOJQJaJ%hrh$B* CJOJQJaJphp22222222222233V3X3Z3\3|3ٳƍzgWG7Gh\H0J B*OJQJ^Jphh 0J B*OJQJ^Jphh?0J B*OJQJ^Jph%h>hq0J B*OJQJ^Jph%h>h50J B*OJQJ^Jph%h>h#0J B*OJQJ^Jph%h>h>0J B*OJQJ^Jph%h>hc0J B*OJQJ^Jph%h>h?0J B*OJQJ^Jph%h>h&0J B*OJQJ^Jph%h>h,w0J B*OJQJ^Jph2X3Z3\3333334:5>5@5D5F5J5L5P5R55555$a$gdggdbt `gd/ $a$gd gd8#gd|333385:5<5@5B5F5H5L5N5R5^5l5n555555Ͼwmihc^hghbt5CJhghm.5CJhgh3u5CJhghY"5CJhgh],5CJhjhU%h>h/0J B*OJQJ^Jph ho@h/5B*CJaJphh 0J B*OJQJ^Jphh8#0J B*OJQJ^Jphh8#0J B*OJQJ^Jph6&P 1h:p . A!S"S#n$n% ^* 666666666vvvvvvvvv666666>666666666666666666666666666666666666666666666666hH666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHP`P Normalxx`CJ_HaJmHsHtH<@< Ba_l1k 1$$@&a$CJL@"L Ba_l1k 2dd@&[$\$5CJ$\aJ$L@2L Ba_l1k 3dd@&[$\$5CJ\aJ8@8 Ba_l1k 4$@&5\RA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiViV 0 Normal Tablo :V 44 la ,k , 0 Liste Yok 6B@6 & Gvde MetniCJF>@F Konu Ba_l11$a$ CJ OJQJ<< paragraphdd[$\$R0@"R Liste Madde 0midd[$\$ B*phF12F Liste Numaras1dd[$\$.U`A. Kpr >*B*phC@R Gvde Metni Girintisi1 88ddd[$\$^8` B*phL^@bL Normal (Web)dd[$\$ B*ph8r8 bt0stbilgi p#:o: bt0 stbilgi CharCJaJ8 8 bt0Altbilgi p#:o: bt0 Altbilgi CharCJaJN@N bt0 Balon Metni CJOJQJ^JaJLoL bt0Balon Metni CharCJOJQJ^JaJ(W`( ],`Gl5\DD q0Style81$7$8$H$`FF q0Style641$7$8$H$`PoP q0 Font Style146B*CJOJQJ^JaJphPoP q0 Font Style147B*CJOJQJ^JaJphF"F &0Style40"1$7$8$H$`R2R &0Style89*#$dE1$7$8$H$`a$PoAP &0 Font Style144B*CJOJQJ^JaJphRRR &0Style28*%$dJ1$7$8$H$`a$@oa@ 3uGvde Metni CharCJaJrsr KQTablo K1lavuzu7:V'0'VoV 8hDefault (7$8$H$!B*CJ_HaJmHphsHtH`o` 0J 3-Normal Yaz1)$ 6a$CJPJQJ_HmHsHtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] g#> ,,,,,/:02|35 25@ @H 0( 0( B S ?5> W Z 9;<>?ABDEehLX0<}'9s9PosVx $ 7 9 A + )1 &.9;<>?ABDEeh Iy899<<EchfBz-+?)eJ`o6p^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(pp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.f`o6+?)/aeh*(:H&^SWU( !h} ;H=oc ^]v h^-(:Uf< "yY !y8R'b)y^-c k5j;/?Ufw<<<<@3D8R'cE+im'oe;H=o^]vp}3,xj;y|p}b)}H&D>w3D (=Tn Z t= 4G t E7 8; ?c]ve25-w) XPL.CT.ks5 Y"8#bC$%_I&z''+P'+*u+],2-2JV2$3I~34'45H*5D567_@7,8SF9j9`a:U; <w=>>p5>%;>0@ @[|@fB3CDMDiE6F[GH*H\H"I0J10J7Jn@L(MxlM;FN5P%P'PFPKQ$RN(UCWXLXvX~Y~ZZOR]jdaSdfeheKEg 8h.ihij6kc%n1Pn]oqEs$tbt?fukv,w"wSwPyoz)I}uIh<lz3M8X5b'_RvI@M]qoAK$R (llMArC3u7srN1)9/9c^H8 >UtrOuK$(b 2Q!MV&$+:2bBDk=MguTjm.Spj ad#I Ajz,]rVB^o-cB\S/Vv+AOq+f +ZGBw Lkqsc$0c'q=0&M*G;W}!.W&# YBkrQ`5oo(p%m$A9;@8888@{4g $UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7. [ @Verdana5. .[`)TahomaW0000fg Pro W3MS Gothic3.[x TimesA$BCambria Math"q g gjg!Snx20113qHP $PiE2!xx ANON0M ^0RKETMATSO-Mehmet KLAHLIMehmet Krdeve  Oh+'0d  , 8DLT\ANONM RKETMATSO-Mehmet KLAHLINormalMehmet Krdeve2Microsoft Office Word@@l͢ @o$@o$՜.+,0 hp Hewlett-Packard Company1 ANONM RKET Konu Bal !"#$%&'()*+,-./0123456789:<=>?@ABDEFGHIJMNQRoot Entry FPD %P1Table 5WordDocument 8>SummaryInformation(;DocumentSummaryInformation8CMsoDataStoreY % ϋ %23ESE2SV==2Y % ϋ %Item PropertiesUCompObj q  FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q