ࡱ> >@;<=_,tbjbj4bbg(U xxxxx8d(+C*2B4B4B4B4B4B4B$UEHhXBxXBxxB$$$xx2B$2B$$n=A+'> BB0+C?oHU"oH@AAoHx"A$XBXB$+CoH " >:KISM0 OLARAK BLNEN ^0RKET0N; KISM0 BLNMEYE KONU MAL VARLIININ TESP0T0NE, SERMAYE AZALTIMINA GEREK OLUP OLMADIINA, KISM0 OLARAK BLNEN ^0RKET0N BLNME SONRASI KALAN NET MAL VARLII 0LE SERMAYEN0N KAR^ILIKSIZ KALIP KALMADIINA VE ^0RKET ZVARLIININ TESP0T0NE DA0R SMMM RAPORU Rapor Tarihi : & . /& ./20... Rapor Say1s1 : 20../ 1) 0NCELEMEY0 YAPAN SERBEST MUHASEBEC0 MAL0 M^AV0R0N; Ad1 Soyad1 Bal1 Bulunduu OdaGaziantep SMMM Odas1Ruhsat Numaras1 Oda Sicil Numaras1 Bro Sicil Numaras1Ka_e Numaras1 0_ Adresi TelefonVergi Dairesi-Numaras1 2) TESP0T0 YAPILAN ^0RKET0N; nvan1 Adresi Vergi Dairesi, Hesap NoSermayesi Ticaret Sicili MdrlManavgat TsmTicaret Sicil Numaras1Mersis Numaras1 3) ^0RKET0N YASAL DEFTERLER0N0N TASD0K0NE 0L0^K0N B0LG0LER: (K1smi Blnmenin Gerekle_tii Dneme Ait Yasal Defterler) YILIYASAL DEFTER0N NEV0TASD0K MAKAMITASD0K TAR0H0 / NO YevmiyeDefteri KebirEnvanter 4) KISM0 OLARAK BLNEN ^0RKET0N ORTAKLIK YAPISINA A0T B0LG0LER: Ad1 Soyad1Pay Oran1T.C. Kimlik NoUyruuAdres 5) KISM0 BLNEN ^0RKET0N SERMAYES0N0N DENMES0NE 0L0^K0N AIKLAMALAR & & & & & & . Limited / Anonim ^irketi nin & /& /& . tarihi itibariyle yasal defterlerinde ve ekli finansal tablosunda grlen sermayesinin tamam1 denmi_tir / denmemi_tir. a) Nakdi sermaye demelerinin Yevmiye Kay1tlar1 0lgili Hesap Dneminde Nakdi Sermaye deme TarihleriNakdi Sermaye deme Tutar1Yevmiye Maddesi TarihYevmiye Maddesi No b) Ayni sermaye demesi yoktur/vard1r. 6) BLNEN ^0RKET0N KISM0 BLNMEYE KONU ED0LEN MAL VARLIKLARI Bilano Kalemleri Net Bilano DeeriBinalar (detayl1 listelenebilir) Tesis, Makine ve Cihazlar (detayl1 listelenebilir)Ta_1tlar (detayl1 listelenebilir)Dier(detayl1 listelenebilir)Toplam 7) ^0RKET0N AKT0F0NE KAYITLI KISM0 BLNMEYE KONU ED0LEN TA^INMAZLARIN L0STES0 CinsiAdres BilgisiAda Parsel NoNet Bilano DeeriGUD Tespitine Ynelik Dayanak Geree Uygun Deeri (GUD)Toplam Deer 8) ^0RKET0N AKT0F0NE KAYITLI KISM0 BLNMEYE KONU ED0LEN TA^ITLARIN L0STES0 A1klamaTipiTescil Olunan SicilTescil Tarih ve No suNet Bilano DeeriGUD Tespitine Ynelik Dayanak Geree Uygun Deeri (GUD)Toplam Deer 9) ^0RKET0N AKT0F0NE KAYITLI KISM0 BLNMEYE KONU ED0LEN F0KR0 MLK0YET HAKLARININ L0STES0 A1klama (marka, patent v.b)Tescil Olunan 0lgili KurumTescil TarihTescil NoGeree Uygun Deerin Dayana1Geree Uygun DeeriToplam Deer 10) ^0RKET0N & & & . TAR0HL0 KISM0 BLNMEYE KONU ED0LEN BORLARI K1sa Vadeli Yabanc1 KaynaklarTutarMali BorlarTicari BorlarDier BorlarAl1nan Avanslardenecek Vergi ve Dier YkmllklerBor ve Gider Kar_1l1klar1Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklar1Dier K1sa Vadeli Yabanc1 KaynaklarToplam Uzun Vadeli Yabanc1 KaynaklarTutarMali BorlarTicari BorlarDier BorlarAl1nan AvanslarBor ve Gider Kar_1l1klar1Gelecek Y1llara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklar1Dier Uzun Vadeli Yabanc1 KaynaklarToplamK1sa ve Uzun Vadeli Yabanc1 Kaynaklar Toplam1 11) SERMAYE AZALTILMASI DURUMUNDA; KISM0 BLNEN ^0RKET BNYES0NDE KALAN NET MALVARLIINA VE BORLARA A0T B0LG0LER: DNEN VARLIKLARTutarHaz1r DeerlerMenkul K1ymetlerTicari Alacaklar Dier AlacaklarStoklarGelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuklar1Dier Dnen Varl1klarDnen Varl1klar Toplam1 DURAN VARLIKLARTutarTicari AlacaklarDier AlacaklarMali Duran Varl1klarMaddi Duran Varl1klarMaddi Olmayan Duran Varl1klarzel Tkenmeye Tabi Varl1klarGelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuklar1Dier Duran Varl1klarDuran Varl1klar Toplam1 B0LANO AKT0F TOPLAMI (DNEN VARLIKLAR + DURAN VARLIKLAR) K1sa Vadeli Yabanc1 KaynaklarTutarMali BorlarTicari BorlarDier BorlarAl1nan Avanslardenecek Vergi ve Dier YkmllklerBor ve Gider Kar_1l1klar1Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklar1Dier K1sa Vadeli Yabanc1 KaynaklarToplam Uzun Vadeli Yabanc1 KaynaklarTutarMali BorlarTicari BorlarDier BorlarAl1nan AvanslarBor ve Gider Kar_1l1klar1Gelecek Y1llara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklar1Dier Uzun Vadeli Yabanc1 KaynaklarToplam KISA VE UZUN VADEL0 YABANCI KAYNAK TOPLAMI 12-F0RMANIN ZVARLII A^AIDAK0 G0B0 HESAPLANMI^TIR. & & & & .. Tarihli Kesinle_en Bilanoya GreTutarAKT0F TOPLAMI (Bilanonun Aktif Hesaplar1n1n Toplam1)BORLAR ( - ) (Bilanonun 3 ve 4 ile ba_layan borlar1n1n toplam1)Z VARLIK (Aktif toplam ile Borlar toplam1 aras1ndaki fark) -Ortaklar1n sermaye taahhtlerini demelerini mteakip kendilerini yeniden borland1rarak, ba_ka bir hesaba alacak kaydedilmek suretiyle sermaye taahhtlerinden doan borlar1n1n devam ettiine ili_kin herhangi bir yevmiye kayd1na rastlanmam1_t1r. 13- Trk Ticaret Kanunun 376. Maddesi Gerei Sermayenin Kar_1l1ks1z Kal1p Kalmad11n1n Tespiti Son* , v  8 r 6 R X ~ ²tgtXHXHheJhUo5CJOJQJaJheJhUoCJOJQJaJhUo5CJOJQJaJhhE5CJOJQJaJhhECJOJQJaJhhCJOJQJaJh_hH+5CJOJQJaJh_h N5CJOJQJaJh_h_5CJOJQJaJhh N5CJOJQJaJh_5CJOJQJaJhhH+5CJOJQJaJ> 6 8 r 4 6 T V d$Ifgd# d^gde dgd dgded^`gde $da$gde V X ssd$Ifgd#}kd$$IfF0 & [ t0644 lalyt#  4 : l r D F J $jnŵթř}q}hCJOJQJaJhhH+CJOJQJaJh5CJOJQJaJhhH+5CJOJQJaJhUoCJOJQJaJhh'k5CJOJQJaJhhE5CJOJQJaJheJhUo5CJOJQJaJheJhUoCJOJQJaJhXCJOJQJaJ, ssd$Ifgd#}kd$$IfF0 & [ t0644 lalyt# ssd$Ifgd#}kd$$IfF0 & [ t0644 lalyt# 6 8 ssd$Ifgd#}kd$$IfF0 & [ t0644 lalyt#8 : n p ssd$Ifgd#}kd4$$IfF0 & [ t0644 lalyt#p r ssd$Ifgd#}kd$$IfF0 & [ t0644 lalyt# ssd$Ifgd#}kdN$$IfF0 & [ t0644 lalyt# ssd$Ifgd#}kd$$IfF0 & [ t0644 lalyt# H J wwwiid$Ifgd# dgde}kdh$$IfF0 & [ t0644 lalyt# vvd$Ifgd#{kd$$IfF0 & [ t0644 lalyt# "vvd$Ifgd#{kd}$$IfF0 & [ t0644 lalyt#"$jlvvd$Ifgd#{kd$$IfF0 & [ t0644 lalyt#lnvvd$Ifgd#{kd$$IfF0 & [ t0644 lalyt#vvd$Ifgd#{kd$$IfF0 & [ t0644 lalyt#vvd$Ifgd#{kd$$IfF0 & [ t0644 lalyt# <Xxxjj\\\\d$Ifgde Fdgde dgde}kd%$$IfFW0 & [ t0644 lalyt# WIIIId$Ifgdekd$$IfTl\&t"# t0644 laoytTWI;IId$Ifgdd$Ifgdekd^ $$IfTl\&t"# t0644 laoytT>Bƶ֦yl\I=h `CJOJQJaJ%hhH+B*CJOJQJaJphhhUo5CJOJQJaJhH+5CJOJQJaJhhe5CJOJQJaJhUo5CJOJQJaJhh `5CJOJQJaJhhe5CJOJQJaJhhE5CJOJQJaJhhH+5CJOJQJaJhh}CJOJQJaJhhH+CJOJQJaJhCJOJQJaJWIIIId$Ifgdekd $$IfTl\&t"# t0644 laoytT^`WI;- d^gde d^gde hd^hgdekd $$IfTl\&t"# t0644 laoytT`vd$Ifgde*d$Ifgdekde $$IfTlr ;R 3 t0644 la(p2yt2Td$Ifgde*d$IfgdekdU $$IfTlr ;R 3 t0644 la(p2yt2Td$Ifgde*d$IfgdekdE $$IfTlr ;R 3 t0644 la(p2yt2Td$Ifgde*d$Ifgdekd5$$IfTlr ;R 3 t0644 la(p2yt2Td$Ifgde* d^gdekd%$$IfTlr ;R 3 t0644 la(p2yt2TF8d$Ifgde$$dgde dgde d^gdeF8bjϽ|iYI9hhE5CJOJQJaJhh `5CJOJQJaJhh N5CJOJQJaJ%hhH+B*CJOJQJaJph%hh NB*CJOJQJaJphhhTdCJOJQJaJhhH+CJOJQJaJhhH+5CJOJQJaJ#hhH+6CJOJPJQJaJ+hhTd6CJOJPJQJaJmHsHhhUoCJOJQJaJhUoCJOJQJaJ8:<>@BB4444d$Ifgdekd$$IfTl\k X N t0644 lap(yt2TBDFHJLB4444d$Ifgdekd$$IfTl\k X N t0644 lap(yt2TLNPRTVB4444d$Ifgdekd$$IfTl\k X N t0644 lap(yt2TVXZ\^`B4444d$Ifgdekd$$IfTl\k X N t0644 lap(yt2T`bdB4444 d^gdekd{$$IfTl\k X N t0644 lap(yt2T8:`VkdS$$IfTl0 t0&644 lapyt2Td$Ifgde d^gde *48:4L|Jv߿ﰡrbRhhE&5CJOJQJaJhhE5CJOJQJaJhh `5CJOJQJaJhhHc5CJOJQJaJhh[rCJOJQJaJhh0?CJOJQJaJhhH+CJOJQJaJhhx %5CJOJQJaJhh -J5CJOJQJaJhhH+5CJOJQJaJhhe5CJOJQJaJ68rddd$Ifgdekd$$IfTl0 t0&644 lapyt2T8:~rddd$Ifgdekd$$IfTl0 t0&644 lapyt2Trddd$IfgdekdK$$IfTl0 t0&644 lapyt2Trddd$Ifgdekd$$IfTl0 t0&644 lapyt2TvxrhhZZLLLd$Ifgde d^gde dgdekd$$IfTl0 t0&644 lapyt2TvxFHn|~ufVhhD5CJOJQJaJhh9CJOJQJaJhh `5CJOJQJaJh9CJOJQJaJhhe5CJOJQJaJhhH+5CJOJQJaJhhE5CJOJQJaJhhH+CJOJQJaJy(hh `CJOJQJaJhhH+CJOJQJaJhh'k5CJOJQJaJ"Xd$IfgdeXZkdC$$IfTlֈ* #OmQ t0644 la+p<yt9TZ\^`bdfd$Ifgdefhkd[$$IfTlֈ* #OmQ t0644 la+p<yt9Thjlnprtd$Ifgdetvkdc$$IfTlֈ* #OmQ t0644 la+p<yt9Tvxz|~d$Ifgdekdk$$IfTlֈ* #OmQ t0644 la+p<yt9Td$Ifgdekds$$IfTlֈ* #OmQ t0644 la+p<yt9TFHZdRTVXZ\^`bdfhjlnFf!Ffd$Ifgd9d$Ifgde dgdenprtvxz|~fh d^gde d^gdeFf?+Ff(Ff$d$IfgdehDnd$IfgdenpkdH-$$IfTlֈ z.| -' t0644 lawp<ytDTprtvxz|d$Ifgde|~kd6.$$IfTlֈ z.| -' t0644 lawp<yt}T~d$Ifgdekd(/$$IfTlֈ z.| -' t0644 lawp<yt}Td$Ifgdekd0$$IfTlֈ z.| -' t0644 lawp<yt}Td$Ifgdekd1$$IfTlֈ z.| -' t0644 lawp<yt}Td$Ifgdekd1$$IfTlֈ z.| -' t0644 lawp<yt}T^`d$Ifgde d^gde dgde \`h j l | ~ <">"@"P"R""""h######óÓtdtUdthh'kCJOJQJaJhh}5CJOJQJaJhh'k5CJOJQJaJhhB_CJOJQJaJhhB_5CJOJQJaJhh `5CJOJQJaJhhD5CJOJQJaJhhH+CJOJQJaJhhH+5CJOJQJaJhhE5CJOJQJaJhUo5CJOJQJaJrddd$Ifgdekd2$$IfTl0 ? t0&644 la:pyt2Trddd$Ifgdekd3$$IfTl0 ? t0&644 la:pyt2Trddd$Ifgdekd04$$IfTl0 ? t0&644 la:pyt2T *,rddd$Ifgdekd4$$IfTl0 ? t0&644 la:pyt2T,.z|rddd$Ifgdekd5$$IfTl0 ? t0&644 la:pyt2T|~rddd$Ifgdekd(6$$IfTl0 ? t0&644 la:pyt2T rddd$Ifgdekd6$$IfTl0 ? t0&644 la:pyt2T h j rddd$Ifgdekdx7$$IfTl0 ? t0&644 la:pyt2Tj l z | rddd$Ifgdekd 8$$IfTl0 ? t0&644 la:pyt2T| ~ rddVVd$Ifgde d^gdekd8$$IfTl0 ? t0&644 la:pyt2T rddd$Ifgdekdp9$$IfTl0*(] t0[&644 la9pyt2T ! !rddd$Ifgdekd:$$IfTl0*(] t0[&644 la9pyt2T ! !(!*!rddd$Ifgdekd:$$IfTl0*(] t0[&644 la9pyt2T*!,!L!N!rddd$Ifgdekdh;$$IfTl0*(] t0[&644 la9pyt2TN!P!!!rddd$Ifgdekd<$$IfTl0*(] t0[&644 la9pyt2T!!!!rddd$Ifgdekd<$$IfTl0*(] t0[&644 la9pyt2T!!<">"rddd$Ifgdekd`=$$IfTl0*(] t0[&644 la9pyt2T>"@"N"P"rddd$Ifgdekd>$$IfTl0*(] t0[&644 la9pyt2TP"R"""rddd$Ifgdekd>$$IfTl0*(] t0[&644 la9pyt2T"""####pbbbTTd$Ifgde d^gdekdX?$$IfTl@0*(] t0[&644 la9pyt2T## %<%@%B%b%0'`'f'''((**>*++*,.,0,2,,,,l-n-...0²⧗ⲇzn^S^S^S^Shnh_CJaJh_h_5CJOJQJaJh_h_5CJaJh_5CJOJQJaJhUoh}5CJOJQJaJhUoh'k5CJOJQJaJh2h'kCJaJhh'k5CJOJQJaJhhUo5CJOJQJaJhh}5CJOJQJaJhh'kCJOJQJaJhh}CJOJQJaJ####rddd$Ifgdekd@$$IfTl0oU t0K&644 lapyt2T##$$rddd$Ifgdekd@$$IfTl0oU t0K&644 lapyt2T$$8$:$rddd$IfgdekdTA$$IfTl0oU t0K&644 lapyt2T:$<$\$^$rddd$IfgdekdA$$IfTl0oU t0K&644 lapyt2T^$`$p$r$rddd$IfgdekdB$$IfTl0oU t0K&644 lapyt2Tr$t$$$rddd$IfgdekdLC$$IfTl0oU t0K&644 lapyt2T$$% %rddd$IfgdekdC$$IfTl0oU t0K&644 lapyt2T % %<%>%rddd$IfgdekdD$$IfTl0oU t0K&644 lapyt2T>%@%B%b%n%rhZZd$Ifgde dgdekdDE$$IfTl0oU t0K&644 lapyt2Tn%p%%%pbbd$IfgdekdE$$IfTl0oU t0K&644 lapyt2T%%%%pbbd$IfgdekdF$$IfTl0oU t0K&644 lapyt2T%%%%rddd$IfgdekdDG$$IfTl0oU t0K&644 lapyt2T%%&&rddd$IfgdekdG$$IfTl0oU t0K&644 lapyt2T&&T&V&rddd$IfgdekdH$$IfTl0oU t0K&644 lapyt2TV&X&&&rddd$Ifgdekd*J*rj\\d$Ifgde$a$gd2kdS$$IfTl0:wU"= t0&644 lapyt2TJ*L*f*h*rddd$IfgdekdS$$IfTl0[U"- t0%644 lapyt2Th*j***rddd$IfgdekddT$$IfTl0[U"- t0%644 lapyt2T****rddd$Ifgdekd U$$IfTl0[U"- t0%644 lapyt2T****rddd$IfgdekdU$$IfTl0[U"- t0%644 lapyt2T**++rddd$Ifgdekd\V$$IfTl0[U"- t0%644 lapyt2T+ +p+r+rddd$IfgdekdW$$IfTl0[U"- t0%644 lapyt2Tr+t+++rddd$IfgdekdW$$IfTl0[U"- t0%644 lapyt2T++++rddd$IfgdekdTX$$IfTl0[U"- t0%644 lapyt2T+++*,,,rhZZd$Ifgde dgdekdX$$IfTl0[U"- t0%644 lapyt2T,,.,0,2,,,,rhh`RA$d$Ifa$gd_d$Ifgd_dgd_ dgdekdY$$IfTl0?zU"; t0&644 lapyt2T,,j-l-ssd$Ifgd_}kdLZ$$IfF0Y%YN t0644 lalyt(l-n-..ssd$Ifgd_}kdZ$$IfF0Y%YN t0644 lalyt(....ssd$Ifgd_}kdf[$$IfF0Y%YN t0644 lalyt(...00H1&MzMMrriii[J$d$Ifa$gd_d$Ifgd_^gd_$d^a$gd_}kd[$$IfF0Y%YN t0644 lalyt(0000F1N1L&MMMMMN NNNNNzO|O$P&PPPQQQFRHRRRRR`SbSSSTT$U*UWXXXXXuhH+5CJOJQJaJh95CJOJQJaJh_5CJOJQJaJ.hnh_B*CJaJfHphq hnh_B*CJaJphh_h_5CJOJQJaJUhnh_5CJaJhHh_5CJaJhnh_CJaJh_CJaJ. y1ll1k bilanodan, sermaye ile kanuni yedek akeler toplam1n1n yar1s1n1n zarar sebebiyle kar_1l1ks1z kal1p kalmad11n1n tespitine dair hesaplama & & & & .. Tarihli Kesinle_en Bilanoya GreTutara) ^irket Sermayesi b) Kanuni Yedek Ake Toplam1 c) Sermaye ve Kanuni Yedek Ake Toplam1 (a+b)d) Sermaye ve Kanuni Yedek Ake Toplam1n1n yar1s1(c/2) e) Bilano Zararlar1 ( Gemi_ Y1llar Zararlar1 + Dnem Zarar1 )f) Sermayenin hangi oranda korunduu : (1-(e/d)) (pozitif deer 1kmas1 durumunda)g) Zarar1n kar_1lanamad11 tutar : (d-e) (negatif deer 1kmas1 durumunda)(Yukar1daki Tabloda "f" bendindeki hesapalanan deer negatif 1karsa a_a1daki hesaplamay1 yap1n1z) & & & & .. Tarihli Kesinle_en Bilanoya GreTutara) ^irket Sermayesi b) Kanuni Yedek Ake Toplam1 c) Sermaye ve Kanuni Yedek Ake Toplam1 (a+b)d) Sermaye ve Kanuni Yedek Ake Toplam1n1n 2/3' (c*2/3)e) Bilano Zararlar1 ( Gemi_ Y1llar Zararlar1 + Dnem Zarar1 )f) Sermayenin hangi oranda korunduu : (1-(e/d)) (pozitif deer 1kmas1 durumunda)g) Zarar1n kar_1lanamad11 tutar : (d-e) (negatif deer 1kmas1 durumunda)(Durum A1klamas1: Sermayenin 2/3'nn kaybedilmesi. NLEM: Derhl toplant1ya ar1lan genel kurul, a) Sermayenin te biri ile yetinilmesine ve Trk Ticaret Kanunun 473 il 475 inci maddelerine gre sermaye azalt1m1 yap1lmas1na, b) Sermayenin tamamlanmas1na, c) Sermayenin art1r1lmas1na, karar vermedii takdirde _irket kendiliinden sona erer. Bu _ekilde sona eren _irketin tasfiye i_lemleri, Kanunun 536 nc1 ve devam1 maddelerine gre yrtlr.) SONU: 1) ^irket Sermayesinin denmesine 0li_kin Tespit: K1smi Blnen & & & & .. Limited / Anonim ^irketi nin & & & .. tarihli bilanosunda grlen sermayesinin raporun be_inci blmnde tespit edildii gibi, tamam1 denmi_tir. 2) K1smi Blnen ^irketin Blnen Malvarl11n1n Deer Tespiti: & & & & & . Limited / Anonim ^irketi nin & /& /& . Tarihli bilanosu ile yasal defterlerinin incelenmesi neticesinde k1smi blnen mal varl11n1n toplam & & & TL s1 olduu, raporun 6. Blmnde gsterildii _ekliyle tespit edilmi_tir. 3) K1smi Blnen & & & & & ^irketi nin Aktifinde Kay1tl1 Sicile Tabi Varl1klar1n Tespiti : Raporun yedi, sekiz ve dokuzuncu blmlerinde gsterildii zere _irketin tescile tabi ta_1nmazlar1n1n, ta_1tlar1n1n ve fikri mlkiyet haklar1n1n geree uygun deerleri ve ilgili sicil mdrlklerine bildirimlerinin yap1lmas1 gerekliliinin yerine getirilmi_ olduu tespit edilmi_tir. 4) Sermaye Azalt1m1 0htiyac1na Ynelik Tespit: K1smi blnen & & & & & . Limited / Anonim ^irketi nin, blnme neticesinde devaralan _irketlerden ayni sermaye kar_1l11 elde ettii hisse deerleri kar_1l11 olan bedel, _irket ortaklar1na hisseleri oran1nda denecektir. Bu haliyle K1smi blnen & & & & & . Limited / Anonim ^irketi nin, sermaye azaltmas1 ihtiyac1 ortaya 1kmaktad1r/1kmamaktad1r. 5) K1smi Blnen ^irketin Blnme Sonras1 Kalan Net Malvarl11n1n Tespiti : & & & & & . Limited / Anonim ^irketi nin & /& /& . Tarihli bilanosu ile yasal defterlerinin incelenmesi neticesinde yasal defterlerle bilano kalemlerinin uyumlu ve k1smi blnme sonras1 kalan net mal varl11n1n toplam & & & TL s1 olduu raporun 11. blmnde gsterildii gibi tespit edilmi_tir. 6) K1smi Blnen ^irketin Blnme Sonras1 Borlar1n1n Tespiti : & & & & & . Limited / Anonim ^irketi nin & /& /& . Tarihli bilanosu ile yasal defterlerinin incelenmesi neticesinde yasal defterlerle bilano kalemlerinin uyumlu ve k1smi blnme sonras1 kalan borlar1n1n toplam & & & TL s1 olduu raporun 11. blmnde gsterildii gibi tespit edilmi_tir. 7) K1smi Blnen ^irketin Blnme Sonras1 Kalan Net Malvarl11n1n, ^irket Borlar1n1 Kar_1lamaya Yeterli Olup Olmad11na 0li_kin Tespit: & & & & & . Limited / Anonim ^irketi nin & /& /& . Tarihli bilanosu ile yasal defterlerinin incelenmesi neticesinde yasal defterlerle bilano kalemlerinin uyumlu ve bu haliyle k1smi blnme sonras1 kalan net mal varl11n1n toplam1 olan & & & .. TL s1n1n, _irket borlar1n1n toplam1 olan & & & & & . TL s1n1 kar_1lad11 / kar_1lamad11 tespit edilmi_tir. 8-Firman1n ...../......./............. Tarihli Kesinle_en Bilanoya Gre zvarl11 ........ TL olarak raporun 12. blmnde hesaplanm1_ olup borlar1n1 kar_1layabilecek durumdad1r / Firman1n ...../......./............. tarihli mizan1na gre zvarl11 ........ TL olarak raporun 5-C blmnde hesaplanm1_ olup borlar1n1 kar_1layabilecek durumda deildir. ^irket Borca Bat1k durumdad1r. 9- Firman1n sermayesinin kar_1l1ks1z kal1p kalmad11 raporun 13. blmnde hesaplanm1_ olup _irket sermayesi kar_1l1ks1z kalmam1_t1r. / Firman1n sermayesinin kar_1l1ks1z kal1p kalmad11 raporun 5-E blmnde hesaplanm1_ olup _irket sermayesi kar_1l1ks1z kalm1_t1r. 10-Sermaye eklenebilecek ba_kaca fon mevcut deildir/& & & & & & & .. muhasebe kalemlerinden sermayeye eklenecek fonlar mevcuttur. SMMM Ekler: & /& ./& .. Tarihli Ayr1nt1l1 Bilano Ta_1tlara Ait Ruhsat Fotokopileri Tapu fotokopileri Varsa geree uygun deer tespit raporlar1 5- SMMM Faaliyet Belgesi   Sayfa- PAGE \* MERGEFORMAT 1 Yararlan1lan kaynak : 0stanbul SMMMO MMMMvhhd$Ifgd_kd\$$Ifl0Y%YN t0644 lalpyt(MMNNtffd$Ifgd_kd$]$$Ifl0Y%YN t0644 lalpyt(N N~NNvhhd$Ifgd_kd]$$Ifl0Y%YN t0644 lalpyt(NNNNtffd$Ifgd_kd|^$$Ifle0Y%YN t0644 lalpyt(NNxOzOvhhd$Ifgd_kd*_$$Ifl0Y%YN t0644 lalpyt(zO|O"P$Pvhhd$Ifgd_kd_$$Ifl0Y%YN t0644 lalpyt($P&PPPvhhd$Ifgd_kd~`$$Ifl0Y%YN t0644 lalpyt(PPQQQvn`O$d$Ifa$gd_d$Ifgd_dgd_kd(a$$Ifl0Y%YN t0644 lalpyt(QQDRFRvhhd$Ifgd_kda$$Ifl0Y%YN t0644 lalpyt(FRHRRRtffd$Ifgd_kdvb$$Ifl0Y%YN t0644 lalpyt(RRRRvhhd$Ifgd_kd$c$$Ifl0Y%YN t0644 lalpyt(RR^S`Svhhd$Ifgd_kdc$$Ifl0Y%YN t0644 lalpyt(`SbSSSvhhd$Ifgd_kdxd$$Ifl0Y%YN t0644 lalpyt(SSTTvhhd$Ifgd_kd"e$$Ifl0Y%YN t0644 lalpyt(TT&U(Uvi] $$Ifa$gd( $If^gd(kde$$Ifl0Y%YN t0644 lalpyt((U*UUV6WpWXXXXveeee`VVV dgdegd_7-DM `7gd_kdvf$$Ifl0Y%YN t0644 lalpyt( XXXXzZ|Z\\__bbee@hBhkk oo"q$qrr r dgd_ dgde d^gde dgdeXXX,YxZ|ZZZ[\.\0\\\j]__`bbbJcdd,e.eee fJggggBhDhRijksfsfh_5CJOJQJaJhheCJOJQJaJhh}CJOJQJaJhh}5CJOJQJaJ%h9heB*CJOJQJaJphh9CJOJQJaJhhH+CJOJQJaJhhH+5CJOJQJaJhhE5CJOJQJaJhh95CJOJQJaJ%kkkkkkhm"n$n op"qqrr"r,r.r666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHJ`J Normal dCJ_HaJmHsHtH b@b mmzBa_l1k 4$d@&&5CJOJPJQJ\aJmHsHtHX@X H+Ba_l1k 5 <@& 56CJPJ\]aJmHsHRA`R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRi@R 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok N@N J Liste Paragrafd^m$LoL mmz Ba_l1k 4 Char5CJOJPJQJ\aJ`^@` mmz0 Normal (Web)ddd[$\$CJOJPJQJaJtHdo"d mmz 3-Normal Yaz1$ 6a$ CJOJPJQJ_HmHsHtH @3 Tablo K1lavuzu7:V0CJOJPJQJ^JaJtH ZoAZ H+ Ba_l1k 5 Char(56CJOJPJQJ\]^JaJtH 8R8 e0stbilgi p#>a> e0 stbilgi Char CJaJtH 8 @r8 e0Altbilgi p#>> e0 Altbilgi Char CJaJtH P@P e0 Balon Metni dCJOJQJ^JaJPP e0Balon Metni CharCJOJQJ^JaJtH pC@p _Gvde Metni Girintisi d^ CJOJPJQJaJtH`` _Gvde Metni Girintisi CharCJOJPJQJaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ( TTTW v#0Xks,t.<CIcxV 8 p "l`8BLV`8XZfhtvnhnp|~,| j | !*!N!!!>"P""##$:$^$r$$ %>%n%%%%&V&&&.'b''*(H(j((((8))))J*h****+r+++,,,l-..MMNNNzO$PPQFRRR`SST(UX rs,t !"#$%&'()*+,-/0123456789:;=>?@ABDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abdefghijklmnopqrstuvwyz{|}~*,W!8@0( B S ?Y\w}*5 %!*!""<$D$n$u$g(i(j(l(m(o(p(r(s(((+-/1KMELoqrxq NT:@6Dnt*7\o_dLRqvw~$*LNSdM S u w !!$!!!!!{"~"Q#W#y#{#6$;$g$m$$$$%i%n%%%%%n'w'x''''g(i(j(l(m(o(p(r(s(((((LN  9FG``bcBIN[`hCDr s 4 4 ? A Y Z  =!>!n!o!""""$'f(g(s(y(((( @(b"!"Go,% ~~),Ke,8(/T K20j<jD4>Z"W`"["H%)a6b*o(-^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L. ^`56o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o(-^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.)^)`o(-^`. L^ `L. ^ `.i^i`.9L^9`L. ^ `.^`.L^`L.8^8`5o()^`. L^ `L. ^ `.x^x`.HL^H`L.^`.^`.L^`L.^`5o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`5o(-^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`5o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o(-^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.8^8`o()^`. L^ `L. ^ `.x^x`.HL^H`L.^`.^`.L^`L. bZ8(/@( L8.JW8&:UN28.0xm,l.db Ы`@<$c8;b/E98mR$DXx %E&(p,i//0?@zAE -JTYB_j'ko[r-s"?smmz--{J N~2TdUo2#_,CVAkMIH+^Hc|*;q `m je9BS?"}e'qv g(i(@ (ppppppp p&p*p.pLUnknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7..{$ Calibri7. [ @VerdanaW0000fg Pro W3MS Mincho3.[x Times5. .[`)TahomaA$BCambria Math"1ii$i`"I`"I!nS0S(S(JQHP $PJ2!xx Microsoft accountMehmet Krdeve@     Oh+'0@x  (08Microsoft accountNormalMehmet Krdeve2Microsoft Office Word@F#@glQ@M@M`"՜.+,0 hp Hewlett-Packard CompanyIS(  Konu BalTitle !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*,-./012456789:?Root Entry F 'AData g1TableHWordDocument4SummaryInformation(+DocumentSummaryInformation83CompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q