ࡱ> ac\]^_`bjbj££4T)&,,,,,@@@8xt@Y;@hh"v4Dx$7777777$=K@v7!,7,,4;000,,70700:5, 61pO! 5 7);0Y;5R@,2@ 6 6&@,06077.Y;@" : ASANSR -Her e_it asansr ve malzemelerinin montaj1, komple imalat1, al1m sat1m1, bak1m onar1m, revizyon ve yenileme al1_malar1 ile ar1za giderme hizmetlerini yapmak, yapt1rmak, taahhd, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Yryen merdivenlerin ve bantl1 konvektrlerin montaj, al1m sat1m, imalat, revizyon, bak1m ve onar1m hizmetlerini yapmak, yapt1rmak. -Konusu ile ilgili elektrik, elektronik cihaz ile yedek para malzemelerinin al1m sat1m ticaretini, elektrik tesisat i_leri bak1m ve onar1m hizmetlerini yapmak. -Konusu ile ilgili elektrikli gvenlik sistemlerinin ticaret, montaj, bak1m ve onar1m1n1 yapmak. AYAKKABI - ANTA -Her trl bay, bayan, ocuk spor ayakkab1lar1, botlar, her trl lastik, plastik, deri ayakkab1, terlik, izme, anta, bavul, kemer, czdan, tm saraciye emtias1n1n giyim e_yalar1n1n imalat1, toptan ve perakende al1m sat1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Konusu ile ilgili her trl malzeme, hammadde, mamul ve malzemelerin al1m1n1, sat1m1n1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Konusu ile ilgili olarak her trl makine al1m sat1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak -Her nevi ayakkab1, terlik yap1m1nda kullan1lan poliretan, PVC taban ve kal1plar1n1n toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Her nevi ayakkab1 taban1, ksele ve ayakkab1larda kullan1lan her e_it astarl1k ber, aksesuar, toka, ba, bombe, tela vb. malzemeler keler, ke kal1plar1, vardelalar1n toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. AYDINLATMA -Fabrika, atlye, imalathane, otel ve benzeri i_ yerlerinin, konutlar1n, yol, meydan ve spor tesislerinin, tarihi ve turistik eserlerin ve dier btn yap1lar1n, vitrinlerin ayd1nlatmas1nda kullan1lan, her nevi lambalar, avizeler, projektrler, plesiglas armatrler, d1_ ayd1nlatmalarda kullan1lan beton ve elik borular, normal veya civa buharl1 balastlar, fluoresant ampulleri, reglatr, transisformatr, kondektr, kablolar ve dier btn elektrikli malzemelerin ticaretini ve pazarlamas1n1 yapmak. -Her trl yksek, orta, zay1f gerilim ve ayd1nlatma tesisatlar1nda kullan1lan mekanik, elektromekanik ve teknik cihaz, eleman ve elektrik malzemelerinin ticaretini ve pazarlamas1n1 yapmak. -Her trl elektrik panolar1, pano mamulleri, ayd1nlatma armatrleri, tesisat kablolar1 ve benzer malzemelerin ticaretini yapmak. BAHARAT-KURUYEM0^ -Her trl baharat, bakliyat, _ifal1 bitkiler, ay, kuru kahve, ekirdek kahve, haz1r kahve, st tozu, _eker, krema, kahve st, Trk kahvesi, kuru yemi_ ve baharat e_itlerinin, ekirdek, ay ekirdei, f1nd1k, f1st1k ve benzeri kuruyemi_ e_itleri ve ereziye, kahve ve dier yan rnlerinin, kakao ve benzeri maddeleri almak, satmak, ithalat ve ihracat1n1 yapmak, bu maddeleri i_lemek, kavurmak, tmek, paketlemek ve ambalajlamak, da1t1m1n1 yapmak. -Kahve, kakao ve benzeri maddelerden g1da maddeleri retmek, toptan ve perakende yurt iinde ve yurt d1_1nda satmak, ihra etmek. BAHE KLTRLER0 -Seralar kurmak bu seralarda iek soanlar1, iekler ve her trl ss bitkileri yeti_tirmek. -Fide, fidan, tohum, yem ve katk1 maddelerinin retimini yapmak. -Toprak al1m ve sat1m1n1 yapmak. -Yurt iinde ve yurt d1_1nda bahe dizayn1 ile ilgili olarak peyzaj al1_malar1 yapmak, yapt1rmak. Bu konuda kullan1lan malzemelerin al1m, sat1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak ve dzenleme kapsam1 iinde proje haz1rlamak, haz1rlatmak, etd yapmak, yapt1rmak, dan1_manl1k hizmeti vermek. BAYINDIRLIK MTEAHH0TLER0 -Yurt iinde ve yurt d1_1nda genel katma ve zel bteler kapsam1ndaki btn daire, messese ve kurumlar1n yer alt1 ve yer st her trl bay1nd1rl1k hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, kpr, tnel, menfez, liman, r1ht1m, havuz, baraj, istinat duvar1, akarsu dzenlemesi, sulama tesisi in_aatlar1n1 yapmak. -^irket yurt ii ve yurt d1_1 yol, kpr, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane gibi bay1nd1rl1k tesisleri ile s1nai ve turistik in_aat taahhdnde bulunabilir. -Her trl kat1 at1k ynetimi, geri kazan1m konular1nda projeler haz1rlamak, i_letilmesi, bak1m ve onar1m1n1 yapmak. At1klardan alternatif 1s1tma ve soutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geli_tirilmesi, tesisler kurulmas1, projelendirme ve i_letilmesi i_lerini yapmak. B0LG0SAYAR-B0L0^0M -Bilgisayar al1m sat1m1, ithalat1n1, ihracat1n1 yapmak, bunlar1n montaj, tamir, bak1m ve onar1m1n1 yapmak. -Bilgisayar yedek paralar1 imalat1, al1m sat1m1n1, ithalat, ihracat1n1 yapmak, montaj1n1 yapmak. -Her trl bilgisayar sarf malzeme al1m sat1m1n1 yapmak, bilgisayar program1 yazmak ve program lisans1 almak. -Her marka bilgisayar ve bilgisayar donan1m1n1n ithalat1, ihracat1 ve dahili ticaretini, tm bilgisayar ve yan donan1mlar1 birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tm bili_im sistemleri , endstriyel bro otomasyon, tm yaz1l1m ve donan1m faaliyetleri servis bro hizmetleri vermek. internet zerinden her trl bilgi, ses ve grnt hizmeti vermek, internet sitesi haz1rlamak, haz1rlatmak ve internet servis salay1c1l11 yapmak. -Her marka bilgisayar ve alt mikro i_lemcileri ile bilgi kaydedici, saklay1c1, yaz1c1, izici, iletici, gsterici, tahvil edici, yorumlay1c1 cihaz aksesuar donan1m nite para ve yedek paralar1 retimi, toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak, montaj1, servisi. -Ticari amal1 bilgi i_lem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtii ve yurtd1_1 data _ebekeleri ile irtibat1n1 salamak. -Veri haz1rlama, onarma, dzenleme i_lemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunlar1 kiraya vermek, internet zerinde yay1nlamak. -Her trl bilgisayar sistemleri, yaz1l1m ve donan1m destek ve dan1_manl1k hizmetlerini salamak. -Bilgisayar programlar1n1n ve bilgisayar kontrol sistemlerin retimi, toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1, montaj1, bak1m1 iin gerekli ham mamul yar1 mamul sistemlerinin nitelerin paralar1n ve yedeklerinin ve bunlara uygun her trl bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmi_ mamul ve yar1 mamul para sistem ve niteler olarak retimi, toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Bilgisayar sistemlerinin kurulmas1 ve bunun iin her trl elektrik elektronik donan1m1n toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1, montaj1n1 yapmak. -Bilgisayar makineleri, donan1mlar1, yaz1l1mlar1 ve sistemleri ile disk, disket, manyetik bant, yaz1c1 _eridi, kartu_ vb. bilgisayar tketim malzemeleri ve bilgi teknolojilerinin retimi, toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Kamu, zel ve tzel ki_ilere bilgisayar yaz1l1m ve donan1m seiminde fizibilite raporlar1 haz1rlamak, mhendislik, m_avirlik, destek ve servis hizmeti almak, vermek. BOYA -Her trl boya ve boya malzemelerinin, kimyevi maddeler, yap1 kimyasallar1, vernik ve incelticilerinin imalat1n1, toptan ve perakende ticaretini yapmak, ithalat ve ihracat1n1 yapmak -Hal1, kilim, battaniye, yast1k ve yolluk, her nevi tekstil ve tekstil rnleri ile deri rnleri, her nevi kuma_ rme iplik elyaf ve her trl i ve d1_ giyim ile ilgili her trl ham madde yar1 mamul ve mamul maddelerin boyalar1n kimyasal yabanc1 maddelerin kimyasal mstahzarlar1n al1m ve sat1m1, yurt iinde ve yurt d1_1nda retilmesi, ithalat ve ihracat1. -0malat, ticaret ve hizmet sektrleri ile nihai tketimde kullan1lan her trl toz ve ya_ boya, tabii, sentetik ve madeni boyalar, astar boya, silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ah_ap, metalik, plastik i ve d1_ yzey boyalar1 retimi, toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. CAM -Her nevi cam ve cam rnleri, her kal1nl1k ve ebatta dz cam, 1s1 cam, telli, buzlu, renkli cam, pencere-vitrin camlar1, oto camlar1 ve her trl aynan1n retimi, toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Her trl cam ve aynan1n rodaj, bizote, kumlama, boyama, vitray ve cam ssleme i_lerini yapmak. -Camc1l1kta kullan1lan ham madde, yar1 mamul, yard1mc1 madde, montaj ve yap1_t1rma maddelerinin toptan ve perakende al1m sat1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. ADIR BRANDA -Her trl ad1r ve branda imalat1n1, da1t1m1n1, pazarlamas1n1 ve montaj1n1 yapmak. -Deniz _emsiyesi, tente imalat1, al1m sat1m1, da1t1m1, pazarlamas1n1 yapmak. -Konusu ile ilgili malzemelerin al1m sat1m1, ticareti, montaj1n1 yapmak, periyodik bak1mlar1n1 stlenmek, malzeme al1m1 ve sat1m1 yapmak, bu malzemelerin ithalat1 ve ihracat1n1 yapmak. 0EK0L0K -A1kta ve rt alt1nda her trl iek serac1l11 ile ilgili retim, al1m sat1m1, pazarlamas1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Her trl i ve d1_ mekan ss bitkileri, kesme ve saks1 iekleri retmek, al1p satmak, ithalat ve ihracat1n1 yapmak, sat1msal ve peyzaj projeleri ile sulama projeleri yapmak, peyzajla ilgili konularda dan1_manl1k ve bak1m hizmetleri yrtmek. -Konusu ile her trl tohum, fide, fidan al1p satmak, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Konusu ile ilgili her trl bitki imlendirme, kklendirme ve yeti_tirme ortamlar1 yaratmak, al1p satmak, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Her trl yapay ve doal iek malzemelerinin toptan ve perakende ticareti, ithalat1n1, ihracat1n1 yapmak. -ieklerle ilgili sera ve camekanlar iin gerekli malzemelerin al1m1, sat1m1, kurulmas1, kiralanmas1. DANI^MANLIK -Hukuki dan1_manl1k hari olmak zere; Finansal dan1_mal1k, Gayrimenkul dan1_manl11, Ynetim Dan1_manl11, retim Dan1_manl11, 0nsan Kaynaklar1 Dan1_manl11, Pazarlama Dan1_manl11, Finans ve Muhasebe Dan1_manl11, Sat1n Alma Dan1_manl11, Ar-Ge Dan1_manl11, 0dari Ynetim Dan1_manl11, Uluslararas1 0_lemler Dan1_manl11, Bili_im Dan1_manl11, Fizibilite ve 0_ Plan1 Haz1rlama Dan1_manl11, Anahtar Teslim Fabrika Kurulumu ve Makine Yerle_imi Dan1_manl11, Eitim Dan1_manl11, Hibe ve Fon Dan1_manl11, Proje Ynetimi Dan1_manl11, Marka ve Patent Dan1_manl11 gibi ticari hayat1n her alan1nda dan1_manl1k yapmak. DAYANIKLI TKET0M -Her trl dayan1kl1 tketim mallar1, buzdolab1, ama_1r makinesi, bula_1k makinesi, televizyon, video, teyp, radyo, mutfak robotlar1, sa kurutma makinas1, mzik seti, f1r1n, _ofben, elektrik sprgesi, uydu anteni, tv sehpalar1, elektrikli ve elektriksiz kk ev aletleri, elektrikli 1s1t1c1lar, her trl elektrik ve elektronik e_ya, beyaz e_ya, oto teyp, cd alar, dvd, vcd ve benzeri rnlerin ve sarf malzemelerinin al1m1n1, sat1m1n1 ve pazarlamas1n1, ithalat1n1, ihracat1n1, toptan ve perakende olarak yapmak, bak1m, onar1m ve servis hizmetlerini yapmak, yedek paralar1n1n ticaretini yapmak. -Her trl bisiklet, motosiklet ticareti yapmak, yedek paralar1n1n ticaretini yapmak. -^irket yurt iinde ve yurt d1_1nda her trl 1s1tma, soutma, havaland1rma, sistem ve cihazlar1n1n elektrikli ve elektronik aletlerin , al1m ve sat1m1n1, tamir ve bak1m1n1, tesisat proje taahht i_lerini, ithalat ve ihracat1n1 yapar. Servis hizmetleri verir. DEF0N CENAZE H0ZMETLER0 -Cenaze defin hizmetleri vermek. -Cenaze defin hizmetleri ile ilgili btn kapsam1 ile, defin, mevlt, yemek, tabldot, cenaze nakilleri, tm bu i_leri yurt ii ve yurt d1_1 dzeyinde yapmak ve yayg1nla_t1rmak. -Defin ve cenaze hizmetleri ile ilgili her trl hammadde, mamul ve malzemenin al1m1 ve sat1m1n1 yapmak. -Defin ve cenaze hizmetlerini dinsel ve yasal kapsam1 ile organize etmek. DEM0R - EL0K -Her trl demir-elik rnleri; Sa, inko, pirin, bak1r, sar1, zamak, galvaniz sa, kle, platina, U demiri, L demiri, flan_, boru eklenti paralar1n1n al1m1, sat1m1, imalat, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Her trl boru, diki_li ve elik ekme boru ve bunlar1n balant1 paralar1n1n al1m1, sat1m1, ihracat1n1 ve ithalat1n1 yapmak. DEN0Z MALZEMELER0 -Her e_it deniz malzemelerinin, plastikten mamul _i_me deniz yata1, bot, suda yzmeyi salayan ve _i_irilerek kullan1lan her e_it donan1mlar, deniz gzl ve maskesi, _norkel, yzme k1yafetleri, mayo vb. dahil dier yzmeye ynelik her trl giysiler ve her e_it donan1mlar, aksesuarlar1, deniz motorlar1, deniz motosikletleri, deniz scooterlar1, deniz kanolar1, _i_me botlar, _i_me bot pompalar1, boneler, deniz ayakkab1lar1, deniz krekleri, ringo ve kayak ipleri ile aksesuarlar1, kayak tak1mlar1, her e_it bananalar, can yelekleri, deniz ikaz 1_1klar1 ve braketleri, can simitleri, kurtarma ekipmanlar1, bayraklar ve yang1n sndrcler, su geirmez telefon ve benzeri cihaz k1l1flar1, su geirmez antalar, basamak ve iskele usturmaalar1, usturmaa ve k1l1flar1, _amand1ralar, bal1k bulucular1 ve gps, haritalar, radarlar, gstergeler, montaj aksesuarlar1, pusulalar, dmen sistemleri, zincir 1rgatlar1 ve aksesuarlar1, burun pervaneleri ve aksesuarlar1, pompalar, sintine ya su pompalar1 ile hidroforlar ve aksesuarlar1, deniz suyu pompalar1, filtreler, flaplar, kumanda kollar1 ve aksesuarlar1, dmen simitleri, kumanda panelleri, kontak anahtarlar1, soketler, devre kesiciler, fi_ prizler, kablolar ve balant1 paralar1 ile elektrik pabular1, seyir fenerleri, ayd1nlatmalar, ar1za fenerleri, makaralar, eki kancalar1, balant1 paralar1, paslanmaz her e_it denizcilik malzemeleri, halatlar, 1palar, zincirler, barometre, higrometre, termometreler ile sportif/avc1l1k amal1 tfekler ve mhimmatlar1 ile olta ubuu, inesi ve mantarlar1 ile yapma bal1klar, yapma ku_lar, bal1k alar1 vb denizde kullan1lan her e_it malzemesinin toptan ve perakende ticareti ile ithalat ve ihracat1n1 yapmak. DER0 -Her trl ham deri, suni deri, i_lenmi_ deri, yan rnleri, vinleks ve benzeri gibi rnlerin imalat1, al1m sat1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak, -Ham deriden, mamul deri, ksele ve set retimi, toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Her nevi deri, gderi ve deriden mamul giyim e_yas1; krk, mont, kaban, ceket, yelek gibi rnlerin retimi, toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Deriden mamul kalemlik, kitapl1k gibi rnlerin retimi, toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Her trl deri, kemer, anta, czdan, giyim ve k1yafet benzeri deri rnleri imal etmek, imal ettirmek, al1m sat1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Her trl deri rnleri iin dme, toka, her trl metal aksesuar al1m sat1m1 yapmak. E0T0M -lkemizin ve blgemizin eitim bak1m1ndan daha st bir dzeye ula_abilmesini salamak amac1 ile Milli Eitim Bakanl11 ve konusu ile ilgili kurum ve kurulu_lardan gerekli izinleri almak kayd1yla ve yrrlkteki kanun tzk ynetmelik tebli ve dier mevzuat hkmleri erevesinde eitim ve retim alan1nda faaliyette bulunmak zere zel okul, kre_ ve zel src kurslar1 ve dier teknik konuda kurslar amak s1nav merkezleri kurmak ve s1navlar dzenlemek s1nav sorular1 dzenlemek dzenlettirmek bast1rmak ve satmak. Rehberlik faaliyetlerinde bulunmak dan1_manl1k yapmak her trl eitim hizmetlerini yapmak. Konusu ile ilgili bilgisayar programlar1 yapmak ve pazarlamak bilimum k1rtasiye bro aksesuar1 i_yerlerinde kullan1lan elektrikli ve elektriksiz malzemelerin her trl bilgisayar ve bilgisayar rnlerinin ve malzemelerinin al1m ve sat1m1n1 yapmak. -0lkretim, lise ve yksekokul rencilerinin bilimsel _ekilde eitimlerine, bilgi ve grglerinin artt1r1lmas1na ve zellikle lisan rencilerine yard1mc1 olmak bu hususlar1n tahakkuku iin zel kurslar amak, kendilerine zel dersler vermek, -0lkretim kurumlar1 talebe ve mezunlar1n1n niversite ve yksekokullara girebilmelerini temin amac1 ile okutulan mfredat programlar1 erevesi iinde bilimsel, kltrel, sanatsal bilgileri vermek, bu nedenlerle haz1rl1k ve takviye kurslar ile fen bilimleri ve lisan laboratuarlar1 amak, -Yabanc1 dil eitimi ile ilgili olmak zere ses ve grnt kasetleri ithal ve ihra etmek, bunlar1 oaltmak ve pazarlamak, buna bal1 olarak kurslar dzenlemek, -Her hrl eitim faaliyetleri ile ilgili kurs, seminer ve dier eitim ve retim al1_malar1 dzenlemek, -^irketin amac1 eitim-retim , kltrel ve teknik konularda zel gndzl ve yat1l1 ana okulu ilk ve orta okullar, yurtlar, kurslar, amak, at1rmak, i_letmek ve i_lettirmek, -niversiteye haz1rl1k kurslar1 lise, ortaokul, fen, askeri lise ve kolejleri ile birlikte kpss ve smmm haz1rl1k kurslar1 amak, at1rmak, i_letmek ve i_lettirmek, -Yabanc1 dil, bilgisayar programc1l1k kullanma kurslar1 ile daktilo, muhasebe, a1k retime takviye, src ve benzeri kurslar amak, at1rmak, i_letmek ve i_lettirmek, -Her Trl zel eitim kurumu Kre_, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, mesleki ve teknik lise, yksekokul, niversite vb kurumlar amak, at1rmak, i_letmek ve i_lettirmektir, -Kre_, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, mesleki ve teknik lise, yksekokul, niversiteler iin renci yurtlar1 amak, at1rmak, i_letmek ve i_lettirmek, -Trk dili veya yabanc1 dil eitimi yapan zel okul amak, at1rmak, i_letmek ve i_lettirmek, -zel lisans kurslar1, mesleki tedrisat yapan teknik kurslar amak, at1rmak, i_letmek ve i_lettirmek, -^irket eitim-retim ve sosyal yar1_malar dzenleyebilir, -Yetkili mercilerden izin almak _art1 ile anaokulu, kre_, ocuk yuvas1 zel ilkretim, lise, her trl kurslar ve retimle ilgili eitim ve retim tesisleri amak, i_letmek, devretmek, kiralamak, kiraya vermek, okul ncesi her trl ara_t1rmalar1 yapmak, faaliyet alan1yla ilgili personel hizmeti sunmak, bu konuda ailelere dan1_manl1k hizmeti vermek, her trl psikolojik dan1_ma merkezleri sosyal hizmet ve alanlar1 ile her trl i_letmeler amak ve i_letmek, ocuk eitimi ile ilgili kitaplar haz1rlamak, haz1rlanm1_ kitaplar1 sat1n almak, satmak, pazarlamak, yine ocuk eitimi ile ilgili oyuncak haz1rlamak, haz1rlanm1_ oyuncaklar1 sat1n almak, satmak, pazarlamak, konusu ile ilgili dil ve bilgisayar, okul ve laboratuarlar1 amak i_letmek, kiralamak ve kiraya vermek, spor tesisleri amak, i_letmek kiralamak kiraya vermek, renci ett, zel eitim merkezleri, renci pansiyon ve yurtlar1 amak ve i_letmek, maksat ve gayeye uygun lokanta, kafeterya, bfe ve benzeri yiyecek ve iecek i_yerleri amak, i_letmek, kiraya vermek, -Her trl Spor aktiviteleri iin futbol, voleybol, basketbol , tenis, yzme havuzu, ve buna benzer bilumum her trl saha yapabilir, yapt1rabilir, i_letebilir, i_lettirebilir, kiralar, kiraya verebilir, - Her trl Spor aktiviteleri iin futbol, voleybol, basketbol , tenis, yzme havuzu, ve buna benzer bilumum her trl tak1m kurabilir, kurdurabilir, -Her trl satran, futbol, voleybol, basketbol , tenis, yzme havuzu, ve buna benzer bilumum her trl etkinlik organizasyon dzenleyebilir, dzenlenen etkinli ve organizasyonlara kat1labilir ve i_tirak edebilir, ELEKTR0K MALZEMELER0 -Her trl elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanlar1, iletken, yar1 iletken ve entegre devre elemanlar1, mikroipler ve bunlar1n birle_tirme elemanlar1n1n al1m, sat1m1 ile ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Elektrik ve elektronik donan1ml1 pano, makine, elektrikli kk el aletlerinin retimini yapabilir, bunlar1 yurtii ve yurtd1_1na satabilir. -Sabit ve dei_ken direnler, sabit ve dei_ken kondansatrler, selfler, zay1f ak1m transformatrleri, elektron tpleri, diyotlar, transistrlerin al1m sat1m1, ithalat1 ve ihracat1n1 yapmak. -Her trl elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorlar1, bobinaj, tevzi panosu, uzaktan kumandal1 otomasyon tesisleri, reglatr ve bunlar1n yedek para ve aksesuarlar1 ile yine her trl alak ve yksek gerilim elektrik malzemelerinin ithali, ihrac1, yurtii ve yurtd1_1 pazarlamas1 ile bu malzeme ve cihazlar1n toptan ve perakende al1m ve sat1m1n1 gerekle_tirmek. -Her trl _arjl1 ve kuru pillerin al1m sat1m1, ithalat1 ve ihracat1n1 yapmak. -Yurt iinde ve yurt d1_1nda her trl resmi ve zel in_aat1n elektrik tesisat1n1 yapmak, yapt1rmak, taahhtlere girmek, bu i_ler iin gerekli organizasyonlar1 kurmak. ENDSTR0YEL MAK0NE -Yurt iinde ve yurt d1_1nda her trl endstriyel ama_1rhane makineleri ve ama_1r makineleri rnleri aksesuarlar1, ama_1rhane makinelerinde ve ama_1r makinelerinde kullan1lan her trl rnn imalat1, al1m1, sat1m1, ithalat1, ihracat1, pazarlamas1n1 ve ticaretini yapmak. -Her trl endstriyel ama_1rhane makineleri ve ama_1r makineleri, yedek paralar1, aksesuarlar1 ile ilgili servisler kurmak, i_letmek. -Her trl sanayi ve i_ makineleri, cihazlar1 ile bunlara ait yedek paralar1, tehizat ve ekipmanlar1n1n retimi, toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Sanayide kullan1lan alminyum, ah_ap, pvc i_leme makineleri, kesici ve delici makinelerin retimi, toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Bilumum elektrikli ve elektronik makine retimi, toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak, tamir ve montaj1n1 yapmak. -Her trl tekstil makinelerinin imalat1, bu makinelerin tm malzemelerinin ve aksamlar1n1n retimi, toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. ENERJ0 -Enerji Piyasas1 Dzenleme Kurumundan gerekli lisans al1narak enerji kaynaklar1n1n retim tesislerinde elektrik enerjisine dn_trlmesi iin retim tesisi kurulmas1, elektrik enerjisi retimi, retilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin m_terilere sat1_1n1 yapmak -Elektrik ve 1s1 retimine ili_kin buhar tribnleri, gaz tribnleri, buhar kazanlar1, motorlar, jeneratrler, doal gaz veya fuel-oil ve kmrle al1_an elektrik-1s1 santralleri, enerji enstrmanlar1, filtreler, 1s1 geri kaz1n1m nitelerinin imalat1n1, i ve d1_ ticaretini yapmak. -Elektrik ve 1s1 santralleri iin kmr haz1rlama, kmr y1kama, kire haz1rlama, filtre ve deslfirizasyon sistem ve nitelerinin imalat1n1, i ve d1_ ticaretini yapmak. -Her trl biyolojik ve kimyasal ar1tma tesislerinin, at1klar1n geri kazan1m nitelerinin projelendirilmesi. -Rzgarla faaliyet gsteren elektrik enerjisi salamaya ynelik enerji santrallerinin para para veya tm olarak imalat1n1 yapmak. -Elektrik enerjisi retim tesisi kurulmas1, i_letmeye al1nmas1, kiralanmas1, elektrik enerjisi retimi, retilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin m_terilere sat1_1 ile i_tigal eder. ^irket bu amac1n1 gerekle_tirmek zere elektrik piyasas1 mevzuat1na uygun olarak a_a1daki konularda faaliyette bulunacakt1r: Elektrik enerjisi retmek amac1yla her trl tesisi kurmak, i_letmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, retilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan sat1_ lisans1 sahibi tzel ki_ilere, perakende lisans1 sahibi tzel ki_ilere ve serbest tketicilere ikili anla_malar yoluyla satmak, Kontrol olu_turmaks1z1n kurulmu_ veya kurulacak da1t1m _irketleri ile i_tirak ili_kisine girmek, Kurulmu_ veya kurulacak elektrik enerjisi retim _irketleri ile i_tirak ili_kisine girmek. ET MAMULLER0 -Hayvanlardan elde edilen et mamullerinin (Salam, sucuk, past1rma, sosis) retimi, i_lenmesi, al1m1, sat1m1, ithali ve ihracat1n1 yapar. -Et ve et mamullerinin retimi ile ilgili entegre tesisler kurar. -Her trl ham ve orijinal hayvan ba1rsa1 ve suni ba1rsak rnlerinin yurt ii ve yurt d1_1ndan al1nmas1, sat1lmas1, pazarlama, paketleme, depolama, da1t1m, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. Konusu ile ilgili bayilikler almak, vermek, _ubeler amak. -Her trl dana, s11r, koyun, kuzu, kei eti al1m1, sat1m1, ithali ve ihrac1, toptan ve perakende sat1_1n1 yapmak. Her trl kmes hayvanlar1; pili, tavuk, rdek, kaz, b1ld1rc1n, deveku_u eti al1m1, sat1m1, ithali, ihrac1. EV TEKST0L0 VE MEFRU^AT -Her trl mefru_at, perdelik ve perdelik tl, gpr mamullerinin, al1m1, sat1m1, imalat1, ithali ve ihracat1n1 yapmak. -Her trl ev tekstil rnleri ve aksesuarlar1n1n al1m1, sat1m1, imalat1, ithalat1 ve ihracat1n1 yapmak. -Bilumum d_emelik kuma_, battaniyeler, pikeler, ar_aflar, uyku setleri, yast1k ve yast1k k1l1flar1n1n imalat1, al1m1, sat1m1, ithalat1, ihracat1 ve pazarlamas1n1 yapmak. FOTORAFILIK -Fotoraf1l1k i_leri yapmak. Fotoraf1l1k stdyolar1 kurmak, bu i_ ile ilgili film, fotoraf makinas1 ve dier tm malzeme ticaretini yapmak. -Fotoraf1l1k i_lerini, kamera ve dier dijital sistemlerle kay1t ederek video, vcd ve tm bilgisayar tekniklerini kullan1p rnler haline getirerek ve klasik fotoraf1l1k teknikleriyle tab yapmak, yapt1rmak, satmak. FUARCILIK (Sadece bu sektrle i_tigal edebilir. ) -Yurt iinde ve yurt d1_1nda her trl fuar dzenlemek ve bu faaliyetin tan1t1m1 amac1yla yay1nc1l1k reklamc1l1k ve organizasyon i_leri yapmak. Fuar konusuyla ilgili olmak kayd1yla kongre, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerde bulunmak. GIDA - Her trl g1da maddelerinin retimi, toptan ve perakende al1m1, sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak, market ve sper market i_letmecilii yapmak. - 0nsanlar1n beslenmesinde nemli bir etkinlii olan ve g1da sektrne konu te_kil eden her nevi s1cak, souk, dondurulmu_, kurutulmu_, ve konsantresi yap1lm1_ besin maddelerinin pazarlanmas1 konusunda toptan ve perakende sat1_ yapmak amac1 ile gerekli olan sat1_ maazalar1n1 amak ve i_letmek. - Her trl bebek mamalar1n1n retimi, toptan ve perakende al1m sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. - Her trl dana, s11r, koyun, kuzu, kei eti toptan ve perakende al1m1, sat1m1, ithalat1 ve ihracat1n1 yapmak. Her trl kmes hayvanlar1 etlerinin toptan ve perakende al1m ve sat1m1n1 yapmak. - Un, _eker ve stten mamul her trl g1dalar1n ya_ meyve ve sebzelerin, tah1l rnlerinin hububat ve bakliyatlar1n, kakaolar1n, un haline getirilmi_, konsantre edilmi_, konserve ve salamura halde bulunan her trl g1da maddesinin, her trl yalar1n toptan ve perakende ticareti, ithalat1 ve ihracat1n1 yapmak. - Sucuk, salam, sosis, past1rma, kavurma, soslar, ketaplar, salalar, mayonez sosu, salata soslar1 ve salata barlar1n1n ithalat1, ihracat1, toptan ve perakende ticaretini yapmak. - Kltr ve doal mantarlardan olu_an g1da maddelerinin ve bu mamullerden olu_an konserve tur_u ve dondurulmu_ g1da maddelerinin toptan ve perakende ticareti, ithalat1 ve ihracat1n1 yapmak. - Her trl ham ve orijinal hayvan ba1rsa1 ve suni ba1rsak rnlerinin yurt ii ve yurt d1_1ndan al1nmas1, sat1lmas1, pazarlamas1 ithalat1 ve ihracat1n1 yapmak. -Ya_ sebze ve meyvelerin yenilir kklerinin, yumrular1n1n, ieklerinin ve bunlar1n mahsullerinin, bakliyat, soan, sar1msak, susam, soya, badem, am f1st11 rnlerinin, zeytin, f1nd1k, kuru zm, ay ve hububat gibi g1da rnlerinin al1m sat1m1, ithalat, ihracat1, toptan ve perakende ticareti, pazarlamas1n1 yapmak ve yapt1rmak. - Zeytin al1m sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. - Her trl zeytinya1, ayiek, m1s1rz, f1nd1k yalar1n1n retimi, toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. - Taze ve kuru tm yiyecekler, meyvalar, marmelatlar, reel, _ekerli ve _ekersiz yiyecekler, iecekler ve tm g1da maddeleri almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Yumurta ve yumurta rnleri toptan ticareti GMRK M^AV0RL00 (Sadece bu sektrle i_tigal edebilir. ) - 4458 say1l1 Gmrk kanunu ve gmrk ynetmeliinde belirtilen yasal haklar erevesinde gmrk m_avirliince hakiki ve hkmi _ah1slar ad1na dolayl1 temsil s1fat1yla Trkiye gmrk blgesi iinde e_yan1n gmrke onaylanm1_ bir i_lem veya kullan1ma tabi tutulmas1na ili_kin her trl gmrk i_lemini takip edip sonuland1rmakt1r. - Konusu ile ilgili her trl m_avirlik hizmeti vermek. - ^irket amac1n1 gerekle_tirmek iin her trl gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar zerinde ayni ve _ahsi her trl haklar1 tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. ^irket gayrimenkulleri zerinde irtifak, intifa, skna, gayrimenkul mkellefiyeti, kat irtifak1, kat mlkiyeti tesis edebilir. Her trl gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarruflar1 gerekle_tirebilir . GVENL0K S0STEMLER0 -Her trl gvenlik sistemleri ve yedek para ve aksesuarlar1n1 satmak, imal etmek, ithalat1n1 ve ihracat1n1 yapmak. -Her trl yang1n alg1lama sistemleri, gaz alg1lama sistemleri, h1rs1zl1k alarm sistemleri, kapal1 devre gvenlik sistemleri, yang1n sndrme sistemleri ithalat, ihracat1, sat1_1, montaj1, bak1m1n1 yapmak. -Gvenlik ve korumaya ili_kin tm elektronik, optik, audiovisual, mekanik cihaz, kameralar ve monitrler almak ve satmak. GZELL0K MERKEZ0 -Gzellik veya estetik amal1 sal1k merkezi, gzellik ve estetik merkezi, gzellik salonu, cilt ve vcut bak1m1, masaj salonu, makyaj, lazer ve ineli epilasyon ve benzeri hizmetler veren i_letmeler amak, i_letmek, kiralamak, kiraya vermek. -Her nevi sa ve suni olarak yap1lm1_ peruklar1n toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak, bak1m1, onar1m1n1 yapmak. -Sa ekimi ve sa ekimi ile ilgili rnlerin toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Sa bak1m1, manikr, pedikr, ada, solaryum i_leri yapmak. HALI TEM0ZLEME -Her trl hal1, kilim, battaniye, yast1k ve yolluklar1n y1kanmas1 ve temizlenmesi iin hal1 y1kama ve temizleme fabrika ve tesisleri kurmak, i_letmek, kiralamak, kiraya vermek. HALI -Her trl el ve makine hal1s1, kilim, seccade, pike, yast1k, yolluk gibi mallar1n imalat1, al1m sat1m1 ile ithalat, ihracat, tamirat ve pazarlamas1n1 yapmak. -Hal1, kilim, seccade, pike, yast1k, yolluk ile ilgili her trl ham madde, yar1 mamul ve mamul maddelerin al1m sat1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Her trl hal1, kilim, seccade, pike, yast1k ve yolluk gibi mamullerin dokunmas1 iin dokuma fabrikas1 ve tezgahlar1 kurmak, bu fabrika ve tezgahlar iin gerekli olan aksam ve yedek paralar1 ile aksesuarlar1n1n al1m sat1m1, ithalat, ihracat ve pazarlamas1n1 yapmak. HAYVANCILIK -Her trl canl1 hayvan toptan ve perakende almak, satmak, ithalat1n1 ve ihracat1n1 yapmak. -Besicilik ve hayvan retimi, yeti_tiricilii yapmak. -Kedi, kpek, her trl ku_, kaplumbaa, timsah, y1lan, kertenkele, bukalemun gibi tm evcil ve evcil olmayan hayvanlar1 yeti_tirmek, oaltmak, -Her trl evcil ve evcil olmayan hayvanlarla ilgili hayvan yemi, aksesuarlar1, ku_ kafesi ve tm ihtiyalar1n1, muhteva eden emtia ve mamulleri toptan ve perakende olarak al1p satmak, ithalat1 ve ihracat1n1 yapmak. -Hayvanlarla ilgili pansiyon, iftlik, hastane, bar1nma evleri amak ve organizasyonunu yapmak. -Her trl akvaryum ve akvaryum malzemeleri, akvaryum bal11, bal1k yemi, akvaryum iin gerekli olan hava motoru, akvaryum kumu, akvaryum iin su 1s1t1c1s1, akvaryum ss ve aksesuarlar1n1 toptan ve perakende olarak al1m sat1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. HED0YEL0K E^YA, OYUNCAK VE BUJ0TER0 -Metal, ah_ap, cam, seramik, porselen, ta_, mum, plastik, ka1t, polyester, bez ve deriden mamul olmak zere her trl turistik ve hediyelik e_ya imalat1, al1m sat1m1, ithalat1 ve ihracat1n1 yapmak. -Her trl promosyon rnleri toptan ve perakende al1m sat1m1, ithalat1 ve ihracat1n1 yapmak. -Her trl oyuncaklar, al1m1, sat1m1, pazarlamas1, ithali, ihrac1 ve dahili ticaretini yapmak. -Her trl elektronik ve mekanik oyuncak imal etmek bu amala fabrikalar ve tesisler kurmak. -Her trl el ve makine ile yap1lm1_ metal, ah_ap, plastik, kauuk, k1ymetsiz tm ta_lardan; kolye, kpe, bileklik, yzk, halhal, kemer v. s. tak1lar1n al1m1n1, sat1m1n1, ithalat1n, ihracat1n1 ve retimini yapmak. -^irket tm boncuk, ssleme, nazarl1k, bujiteri rnlerinin her trl fason i_iliini, imalat1n1, toptan al1m sat1m1n1 yapmak. -Her trl sanatsal rnleri ve aksesuarlar1n tasar1m1, imalat1, ihracat1 ve ithalat1n1 yapmak. -Her trl eski ve antika e_yalar, el sanatlar1 eserleri, heykeller, tablolar, hat sanat1 ile ilgili yap1tlar, el yazmas1 eserlerin mzayedesi, dekorasyonu al1m ve sat1m1n1 yapmak. -Fiberglas, ah_ap, cam, metal malzemeleri ve her trl doal ta_lar, dkm malzemesi kullanarak heykelt1ra_l1k i_leri yapmak. HIRDAVAT -Bilumum h1rdavat malzemelerinin pazarlanmas1n1, ithalat1n1, ihracat1n1, toptan al1m1n1 sat1m1n1 yapmakt1r. -Yurt ii ve yurt d1_1nda her trl demir, elik, dkm veya sar1dan mamul c1vata, somun, gijon, balant1 elemanlar1n1n al1m1, sat1m1, imalat1, ithalat1, ihracat1 ve ticaretini yapmak. -Her trl kesici tak1m malzemelerini almak, satmak, imalat1n1 yapmak. Bu rnlerin tamir ve bak1mlar1n1 yapmak, yedek paralar1n1 almak, satmak, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Her nevi s1nai yar1 mamul ve mamul; matkap ular1, elmas matkap ular1, raybalar, kesici a1zlar, b1aklar, testere a1zlar1, her trl el aletleri, z1mpara ta_lar1, z1mpara kumu, polisaj, parlatma malzemeleri, i_ makineleri, e_itli g ve tonajlardaki presler, vinler, sa k1v1rma ve i_leme tezgahlar1 metal i_leyen makineler, profil kesme ve ta_lama tak1m tezgahlar1, her nevi l aletleri, kaynak makineleri, transformatrler, her nevi arabal1 ve benzeri _eritler, motor ya ve devir daim pompalar1, filtre pompalar1, bilyal1 rulo veya makaral1 rulmanlar ve bunlar1n e_itli aksam ve paralar1n imalat1, al1m1, sat1m1, ithalat1, ihracat1n1 yapmak. -Her trl sanayi kolunda kullan1lan l, ayar, tamir ve bak1m malzemelerinin, avadanl1klar1n1n, tehizat ve h1rdavat1n al1m1, sat1m1, imalat1, ihracat1. -Her trl kilit ile ilgili ham maddenin, yar1 mamullerin veya mamullerin al1m1n1, sat1m1n1, imalini, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. I^IK-SES S0STEMLER0 -Her trl ses, 1_1k, grnt sistemlerine ynelik alet ve edevatlar1n1 al1p satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithalat1n1, imalat1n1 ve ihracat1n1 yapmak, montaj ve taahht i_lerinin yap1lmas1. -Organizasyon, sanat1 balant1lar1n1 gerekle_tirmek, ses dzenlemeleri yapmak, sanatsal organizasyonlar yapmak. -^irket konusuyla ilgili her trl ortamda ses, 1_1k ve grnt sistemleri ile mzik aletleri radyo televizyon stdyolar1 verici istasyonlar1 aktar1c1 al1c1 verici, kablo TV video konferans kapal1 devre TV sitemleri veri ileti_im sistemleri ve bu sistemlerle malzeme ve yan rnlerin, yedek para ve donan1mlar1n1n al1m1, sat1m1, montaj1n1 ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Mzik aletleri, edevatlar1 ses ve 1_1k cihazlar1 ile ilgili servis bak1m1 ve onar1m1 hizmetleri vermek ve yedek paralar1n1 temin etmek, -Mzik aletleri, ses ve 1_1k cihazlar1 ile ilgili her trl sistemleri, kurmak projelendirmek, dan1_manl1k ve mhendislik hizmetleri vermek, bunlarla ilgili cihazlar1n ticaretini yapmak, -Her trl mzik ses ve 1_1k cihazlar1 ile ilgili organizasyonlara kat1lmak, konusu ile ilgili her trl ticareti, ithalat1n1 ve ihracat1n1 yapmak, -^irket ama ve konular1 ile ilgili ara_t1rma, ett, plan , proje, kontrollk, teknik dan1_manl1k hizmetleri vermek, -Her trl bilgisayar ve bilgisayar ile ilgili rnlerin ticaretini, ithalat1n1 ve ihracat1n1 yapmak, 0ECEK 0K0 -Her trl alkoll ve az alkoll iki ve alkolsz iecek, enerji iecei, meyve suyu, sirke, zm suyu, her trl mineral su, natrel su, her trl sade ve gazl1, kar1_1ml1 iecek e_itlerinin retimi, al1m1 sat1m1, da1t1m1, pazarlamas1n1, ithalat1n1 ve ihracat1n1 yapmak ve yapt1rmak. -Her trl ime ve kaynak suyu al1m sat1m1n1, ambalajlama, da1t1m ve pazarlamas1n1 yapmak, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Su istasyonlar1 amak, bununla ilgili tesisler kurmak. -Konusu ile ilgili ara_t1rma analiz tesisleri kurmak; su sertliklerini lmek, teknik personel al1_t1rmak. 0LA VE ECZA DEPOLARI -Her trl kimyevi, be_eri, veteriner ve zirai ilalar1n dahili toptan ticareti, depolanmas1, ambalajlanmas1, ithalat1n1 ve ihracat1n1 yapmak, -Ecza depolar1 amak, ila ruhsat1 almak, ila ruhsat1 kiralamak. -Her nevi yurt iinde ve yurt d1_1nda imal edilen ilalar1n toptan al1m1 sat1m1 pazarlamas1, dahili ticareti ithalat1 ve ihracat1n1 yapmak. Her nevi ila, ila hammaddesi, ameliyat malzemesi, serum, hormon a_1, bebek beslenme ve bak1m rnleri, hijyenik rnlerin dahili ticaretinin ithalat1n1 ve ihracat1n1 yapmak. 0LET0^0M - TELEKOMN0KASYON -Resmi ve zel ki_i ve kurulu_lar1n yapmakta olduu telekomnikasyon ve ileti_im hizmetlerinin bayiliklerini almak ve i_letmek. -Telefon ve her trl ileti_im ara gerelerinin ve yedek paralar1n1n ticaret, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -^irket her trl telefonla, haberle_me cihazlar1, cep ve telsiz telefon ve telefon santralleri al1m1, sat1m1, bak1m onar1m1 ve servis hizmetleri ve pazarlamas1n1 toptan ve perakende yapmak ve yapt1rmak. Telekomnikasyonla ilgili faaliyetlerde bulunmak. -^irket GSM operatrlklerinin bayiliklerini almak, bayilikler vermek, hat almak, hat satmak, hat amak ve kapatmak, bu konu ile ilgili bulunan hizmetleri almak, satmak, fatura tanzim etmek, tanzim edilmi_ faturalar1 GSM operatrleri ad1na tahsil etmek. -Her e_it cep ve mobil telefonlar1, telefon santralleri, telsiz haberle_me cihazlar1 ve bunlar1n yedek para ve aksesuarlar1n1n al1m1, sat1m1, mamul, bak1m ve onar1m1n1, ithalat1n1, ihracat1n1 ve i ticaretini, pazarlamas1n1, bayiliini, distribtrln ve mmessilliini yapmak. -Haberle_me hizmetlerini salamak iin gerekli olabilecek her trl donan1m1n al1m1, sat1m1, ithalat1, ihracat1, da1t1m1n1 yapmak. 0N^AAT-TAAHHT-0N^AAT MALZEMELER0 -0n_aat taahht ve mteahhitlik i_leri yapmak, resmi ve zel in_aatlar yapmak. -Resmi ve zel kamu kurum ve kurulu_lar1n in_aat i_leri, tneller, limanlar, fabrikalar, yollar, kprler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binalar1 gibi yap1lar, resmi kurum ve hizmet binalar1, beton, asfalt, karayolu, liman binalar1, i_ hanlar1, ticari yap1lar, atlyeler, imalathaneler ile her trl toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yollar1, hava meydanlar1, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, ar_1 maaza, pazar i_yeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sal1k merkezleri, ilk yard1m tesisleri ve benzeri devlet yap1lar1 gibi bay1nd1rl1k tesisleri, tatil kyleri, okul in_aat1, eitim merkezleri, renci yurtlar1, glet ve iskele, turistik konaklama, uu_ pistleri, sportif ve tamamlay1c1 tesisler ve petrol, doalgaz boru hatlar1, kanal ime suyu, su kanallar1, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon i_lerinin in_as1n1 yapmak, taahhtlerde bulunmak. -^irket ah_ap, yar1 ah_ap ve betonarme toplu konut, zel konut, her trl devlet in_aatlar1 yapabilir. Kendi ad1na yapm1_ olduu in_aatlar1 pazarlayabilir. -Kat kar_1l11 mesken ve i_yerleri in_aatlar1 yapmak, szle_meler yapmak, bu mesken ve i_yerlerinin tadilat ve montaj i_leri, peyzaj ve evre dzenlemelerini yapmak. -Yurt ii ve yurt d1_1nda her trl in_aat tesisat elektrik ve hafriyat konular1nda taahhtlerde bulunmak ve yerine getirmek, -Yurt ii ve yurt d1_1nda her trl yol stabilize al1_malar1, beton, yol, asfalt al1_malar1 yapmak ve taahhtleri yerine getirmek. -Fabrika ve tesislerin komple in_aat1n1n ve montaj i_lerinin yap1m1 ve petrol boru hatlar1, dier boru hatlar1 , yksek ve alak gerilim elektrik tesisatlar1, enerji nakil hatlar1, telefon, telgraf ve dier havi nakil hatlar1 yap1m ve montaj i_lerini, onar1m dei_im ve restorasyon i_lerini yapmak, yapt1rmak. -0n_aat malzemeleri (demir, elik, bak1r, ivi, alminyum ve mamulleri, tula, ate_ tulas1, kiremit, al1, imento, fayans, seramik, marley vb. ) imalat1, al1m sat1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -0n_aat i_lerinde kullan1lan her trl demir, elik, bak1r, ivi, alminyum ve mamulleri, tula, ate_ tulas1, kiremit, kire, dorama, al1, imento, f1r1nlanm1_ kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatr, pvc boru ve birle_tirme paralar1, temiz su ve birle_tirme paralar1, izolasyon malzemeleri, duvar ka1d1, boya, banyo ve mutfak aksesuarlar1, haz1r kap1, merdiven ve btn elektrik malzemelerinin al1m, sat1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Asfalt, zemin, beton ve yap1 malzemeleri laboratuar1 kurmak, beton kalitesini belirlemek amac1yla taze ve sertle_mi_ betondan deneyler yapmak. -Kalite kontrol amac1yla zel ve tzel kurulu_lar ve ki_iler taraf1ndan gnderilen in_aat ile kagir her trl yap1 malzemelerini (Ta_, toprak, tula, kiremit, demir ah_ap v. ) ilgili standartlara ve _artnamelere gre muayene ve deneylerini yapmak. -Beton retiminde kullan1lacak malzeme (Agrega, imento, su katk1 maddesi vb. ) numuneleri zerinde deneyler yaparak dei_ik kalitedeki betonlar iin kar1_1m oranlar1n1 belirlemek. -Her trl zemin etd deneylerini yapmak ve yapt1rmak. -0_tigal ettii konularda teknik gr_ vermek, ara_t1rma uygulama hizmeti yapmak, rapor vermek. -Konusu ile ilgili laboratuar malzemeleri al1m sat1m1n1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. 0PL0K VE IRIR TES0SLER0 -Her trl 1r1r fabrikalar1 kurmak, kiralamak, kiraya vermek, devretmek, yurt d1_1ndan 1r1r ile ilgili tehizat ve makinelerin ithalat1n1 yapmak. -Her trl tar1m rnlerini ham olarak, yar1 mamul ve mamul olarak sat1n almak. Sat1n al1nan hammadde, yar1 mamuller ve mamul maddeleri i_leyerek veya i_lettirerek gerek yurt iinde ve de gerekse yurt d1_1nda pazarlayarak sat1_1n1 yapmak veya arac1 _irketlere sat1_1n1 yapt1rmak. -Her nevi iplik fabrikalar1 kurmak, kurulacak olan fabrikalara gerekli olan iplik makineleri ile yan alet ve tehizatlar1n1 almak, satmak, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. 0ZOLASYON -0zolasyon malzemeleri al1m sat1m1, imalat1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -0zolasyon malzemelerinin imalat1 iin gerekli makine, alet, edevat al1m sat1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Her trl konut, fabrika, atlye ve benzeri binalara at1 izolasyonu, d1_ cephe izolasyonu yapmak. Is1 yal1t1ml1, giydirmeli d1_ cephe kaplama i_leri yapmak. -Her trl binalar1n 1s1 ve su yal1t1m malzemelerinin retimi, toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. KARA VE DEN0Z MOTORLARI -Kara, su ve deniz motorlar1, elektrik motorlar1, su pompalar1 ve bunlara ait yedek para ve teferruat1 ithalini , ihrac1n1 ve dahilini ticaretini yapmak. -Yerli ve yabanc1 gemi, tanker, _ilep, koster, denizalt1, motor, tekne ve ticari amal1 tm deniz yk ve insan ta_1tlar1n1n mekanik elektrik, elektronik, elektromekanik ve bilumum teknik bak1mlar1n1 gerekle_tirmek iin tersaneler, tamirhaneler, atlyeler, k1zak ve ekek yerleri, kuru ve sabit havuzlar kurmak. Bu aralar1n her trl ikmali, donat1lmas1, yk ve lmbo i_lerini yapmak. -Gemi acentelii i_leri, gemilere yak1t, kumanya ve malzeme ikmalleri yapmak ve yapt1rmak. -Yat1l1k i_leri yapmak, yat yapt1rmak, kiralamak ve kiraya vermek. KARGO (YURT 00 - YURT DI^I NAKL0YAT) -Yurt iinde ve d1_1nda her nevi kara, hava ve deniz nakil vas1talar1 ile yk ve e_ya ta_1mac1l11, nakliye komisyonculuu yapmak. -^irket faaliyeti ile ilgili her trl nakil vas1talar1 al1r, satar, kiralar ve kiraya verir. -Yurt iinde ve yurt d1_1nda paket, zarf ve kargo ta_1mac1l11 yapmak. Aral1 aras1z kurye hizmetleri vermek. -Hava, deniz ve kara yollar1 ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak. KIRTAS0YE -K1rtasiye rnleri toptan ve perakende ticaretini, imalat1n1, ithalat1n1 ve ihracat1n1 yapmak. -Oyun ve oyuncak, spor malzemesi, bisiklet, kitap, gazete, dergi, k1rtasiye rnleri, mzik aleti, saat ve mcevher ile fotoraf1l1kla ilgili ve optik aletlerin bir cret veya szle_meye dayal1 olarak toptan sat1_1n1 yapmak. -Her trl kitap, dergi, her nevi ka1t, evrak, okul ara ve gereleri, vb. malzemeler al1m ve sat1m1n1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak, her trl k1rtasiye promosyon malzemeler al1m ve sat1m1n1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Kur_un kalem, tkenmez kalem, dolma kalem, silgi, cetvel, pergel, ata, uhu, mrekkep, _effaf bant, koli band1, pastel boya, kuru boya, sulu boya, keeli kalem, raptiye, defter, cep ve not defteri ve bilumum k1rtasiye malzemelerinin al1m sat1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Her trl ka1t ve ka1ttan mamul, yar1 mamul maddenin al1m sat1m1, ithalat ve ihracat1. K0MYEV0 MADDE VE K0MYEV0 BOYA -Bilumum kimyasal maddeler ve her trl yard1mc1 kimyevi maddeler ve bunlar1n retiminde kullan1lan mamul, yar1 mamul, ham maddelerin imalat1 ve ticareti. -Ba_ta kimya sanayi olmak zere imalat, ticaret ve hizmet sektrleri ile nihai tketimde kullan1lan her trl toz ve ya_ boya, tabii, sentetik ve madeni boyalar, astar boya, silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ah_ap, metalik, plastik i ve d1_ yzey boyalar1 ile mrekkep ve benzeri her trl kimyevi maddelerin imalat1n1, fason i_iliini yapmak, yapt1rmak, al1m1n1, sat1m1n1, ithalat ve ihracat1n1, komisyonunu, da1t1m, pazarlama ve dahili ticaretini yapmak. -Her trl s1nai, zirai ve ticari amalarla kullan1lan organik ve inorganik kimyasal maddelerle, oto ve sanayi yalar1, reine, boya, tiner ve sair incelticiler, zamklar, kimyasal katalizrler, kimyevi maddeler ile gbrelerin ilk ve yard1mc1 unsurlar1n1n retimini, fason i_iliini yapmak, yapt1rmak, al1m sat1m, ithalat ihracat, komisyonunu, da1t1m ve pazarlamas1n1 yapmak. -Suni gbre imali, al1m1, sat1m1, toptan ve perakende pazarlama, da1t1m1n1 yapmak. -Her trl temizlik malzemeleri, s1v1, toz ve kat1 deterjan e_itleri, petro-kimya rnlerin, evsel ve s1nai gazlar1n imalini, fason i_iliini yapmak, yapt1rmak, al1m1, sat1m1, ithalini, ihrac1n1, komisyonunu, da1t1m ve pazarlamas1n1 yapmak. -Her trl tekstil kimyasallar1n1n al1m1, sat1m1, ithalat1, ihracat1 ve pazarlamas1n1 yapmak. -Tar1msal alanda g1da alan1nda ve dier alanlarda kullan1lan her trl kimyevi madde al1m1 sat1m1, ithali, ihrac1 ve dahili ticaretini yapmak. KONFEKS0YON -Her trl yerli ve yabanc1 haz1r giyim, konfeksiyon rnleri ve aksesuarlar1 toptan ve perakende al1m sat1m1n1, imalat1n1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Yn, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul konfeksiyon rnlerinin retimi, toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Her trl konfeksiyon rn kot, pantolon, blucin, e_ofman, gmlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim e_yas1n1n retimi, toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Her nevi bayan ve ocuk gelinliklerin, ni_anl1klar1n dikimi; gelin ba_1, eldiven, jpon ve benzeri malzemelerin retimi, toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. Gelinlik ve ni_anl1kla ilgili her trl kuma_, gpr dantel, tl, saten ve sair malzemelerin toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. KURU TEM0ZLEME -Her trl konfeksiyon, tekstil rnlerinin y1kanmas1, temizlenmesi, kurulanmas1, tlenmesi ve boya hizmetlerinin yap1lmas1. -Her trl elbise, ama_1r, perde, ar_af, yorgan, masa rts ve tekstil rnlerinin kuru temizleme, y1kama, ta_lama, boyama, tleme ve kolalanmas1n1 yapmak. -Bu faaliyetleri gerekle_tirebilmek iin her trl kimyasal maddelerin ve boyan1n al1m1 sat1m1, pazarlamas1, ithalat1 ve ihracat1n1 yapmak. KUYUMCULUK, GM^LK -Kuyumculuk dkkan1 i_letmek, i_lettirmek ve maazalar zinciri olu_turmak. -Her trl alt1n, gm_, bronz, platin, p1rlanta, yakut, safir, elmas, inci, zmrt ve dier k1ymetli madenlerden ve ta_lardan mamul her trl mcevherat, bilezik, kolye, yzk gibi tak1 ve ss e_yalar1n1n imalat1n1 ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Alt1n, gm_ ve dier k1ymetli madenlerin i_lenmesi iin eritme ve i_letme ocaklar1 ile haddehaneler amak, i_letmek. -Ayar evleri, ramat evleri, ifraz niteleri, tamir atlyeleri kurup i_letmek. KLTR MANTARI -Kltr mantar1 retimi ve kltr mantar1 retimine ynelik misel, kompost retimi, koruyucu ve hastal1klar1 nleyici tar1m ilalar1 al1m sat1m1, pazarlamas1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Kurutulmu_ mantar, mantar konservesi gibi her trl kltr mantar1 mamulleri retimi, pazarlamas1, ticareti, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Kltr mantarc1l11 ve serac1l1kla ilgili her trl laboratuar ara_t1rmas1 yapmak, yapt1rmak, bunlarla ilgili ara, gere, malzemenin ticareti, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. LOKANTA -Her e_it restoran ve lokanta, pastane, kafeterya, kafe bar, gazino, diskotek i_letmecilii yapmak, kiralamak, kiraya vermek, konusu ile ilgili alet ve edevatlar1 sat1n almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. MADENC0L0K -Gerekli yerlerden izin almak _art1 ile yer alt1 ve yer st maden ve tabii kaynaklar1n 1kart1lmas1, i_letilmesi, sat1n al1nmas1 ve kiraya verilmesi. -Maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, i_letme hakk1 talep etmek, i_letme ruhsatnamesi devri kabil maden haklar1n1 devir almak. -0lgili yerlerden izin almak _art1 ile her trl maden, mermer, ta_, kire, kil, kmr ocaklar1 i_letmecilii yapmak. -0lgili mevzuata riayet etmek ko_ulu ile maden kapsam1na giren tm rnlerin aranmas1, 1kart1lmas1, i_lenmesi, al1m1 sat1m1, ithalat ve ihracat1n1 gerekle_tirmek. -0lgili mevzuata riayet etmek ko_ulu ile her trl kesilebilir ve parlatabilir tm ta_lar; mermer, granit, diahaz, travarten, oniks, bozalt gibi ta_lar1n aranmas1, 1kart1lmas1, i_lenmesi, al1m sat1m1, ithalat ve ihracat1n1 gerekle_tirmek. -0lgili mevzuata riayet etmek ko_ulu ile her trl yar1 k1ymetli ve k1ymetli ta_lar1n aranmas1, 1kart1lmas1, i_lenmesi. MADEN0 E^YA -Her trl madeni e_ya imalat1, al1m sat1m1, ithalat1 ve ihracat1n1 yapmak. -Her trl alminyum dorama, alminyum kap1 pencere, panjur i_lerini yapmak, al1nan i_leri ba_ka firmalara yapt1rmak. -Her trl metal, akrilik stand reyonlar1, te_hir standlar1, metal stand, market al1_veri_ arabalar1 imali, al1m sat1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Her e_it zamak, inko, alminyum, bask1 dkm, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -^irket her trl madeni halka, kanca, zincir, civata, vida, somun, rondela cinsinden her trl balant1 elemanlar1n1n imalat1, al1m sat1m1, ithalat1 ve ihracat1n1 yapmak. -^irket yurtii ve yurtd1_1nda her trl metal ve renkli metal ile metal hammadde ve madenlerinin i_lenmesi, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Yurt iinde ve yurt d1_1nda her e_it radyatr, kalorifer kazanlar1 imalat1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Her trl pik dkm imalat1, ihracat1 ve toptan sat1_1n1 yapmak. -Her trl kal1p aparat1 imalat1 ve toptan sat1_1n1 yapmak. -Kal1p para imalat1 ile ilgili her trl torna tesviye i_leri yapmak, yapt1rmak. Tala_l1 imalat ve bu sanayi dal1na ait her trl hammadde, mamul madde, yar1 mamul madde ile yedek para makine, alet ve malzemenin, her trl hassas l alet ve cihazlar1, el aletleri, tak1m aparatlar1, tak1m tezgahlar1 imalat1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Her trl sanayi tipi endstriyel mutfak e_yalar1n1n imali, al1m1, sat1m1, ithalat1 ve ihracat1n1 yapmak. MAK0NA VE TEH0ZAT -Her trl sanayi ve i_ makineleri, cihazlar1 ile bunlara ait yedek paralar1, tehizat ve ekipmanlar1n1n al1m1n1, sat1m1n1, pazarlamas1n1, ithalat1n1, ihracat1n1 ve dahili ticaretini yapmak. -Sanayide kullan1lan alminyum, ah_ap, pvc i_leme makineleri, kesici ve delici makinelerin imalat1n1 yapmak. -Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik g niteleri, hidrolik silindirleri, pnmatik, hidrolik, otomat makine ve g motorlar1, balant1 para ve aksamlar1n1 retmek. -Bilumum elektrikli ve elektronik makine ve aletlerin retimi, tamir ve montaj1n1 yapmak. -Her trl tekstil terbiye makinelerinin ( Ram makinesi, kuma_ haz1rlama makinesi, ters evirme makinesi, boyama makinesi, santrifj makinesi, 1slak ama makinesi, kuru ama makinesi, s1kma makinesi, kesme, kurutma, sanfor makinesi) imalat1, bu makinelerin elektrik, elektronik ve pano imalat1n1, bu makinelerin tm malzemelerinin ve aksamlar1n1n imali, al1m1, sat1m1, ithalat1 ve ihracat1n1 yapmak. -Her nevi asansr makineleri ve malzemelerinin imali, pazarlamas1, toptan ve perakende al1m sat1m1. MATBAA, YAYINCILIK, KIT -Her trl ortamda retilen fikir ve sanat eserlerinin tasar1m1, yay1nlanmas1, oalt1lmas1, da1t1m1, pazarlamas1, tan1t1m1, sergilenmesi, fikir ve sanat eseri sahipleri ile yay1nc1lar1n telif haklar1n1n temsili ve sat1_1n1 yapmakt1r. -Gnlk, haftal1k, ayl1k veya k1sa ve uzun dnemli veya dnemsiz olarak Trke veya yabanc1 dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, risale, bro_r gibi mevkuteyi 1kartmak, yurt iine ve yurt d1_1na yaymak, satmak ve pazarlamak. -Yabanc1 lkelerde yay1nlanm1_ her nevi kitap, dergi, bro_r ve benzerlerinin ithali, dahili ticaretini yapmak. -0lanlar1n gazete, dergi, kitap gibi sreli ve sresiz yay1n organlar1nda yay1nlanmas1n1 salamak. -Her trl kitap, dergi ve gazetenin yay1nlanmas1n1 temin amac1 ile bask1 i_leri yapmak, matbaa kurmak ve i_letmek. -Her trl bask1, dizgi, cilt yapmak, serigrafik bask1 yapmak. -Her trl bro_r, afi_, kartvizit, fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulas1, tahsilat makbuzlar1 ve benzeri rnlerin dizgi ve bask1s1n1 yapmak. -Her cins ve lde matbaa, ofset, saya ekspres bask1, banyolar1, renkli siyah-beyaz saya bask1, yekpare fotoraf, video ve fotoraf ekimi, tab, film y1kama, siyah-beyaz negatif, slayttan direk bask1, kart y1kama, renkli duratrans saya bask1, fon perdeleri, stdyo ve sanayi ekimleri, sergi fotoraflar1, slayt banyosu, reprodksiyon ve dublikes ve 1_1kl1 fotoraf tab1 vermek. -Matbaa levaz1mat1; matbaa boyalar1, cilt levaz1mat1 ve kimyasal maddelerin al1m sat1m1n1 yapmak. -Konusu ile ilgili serigrafi, saya atlyeleri, matbaa laboratuarlar1 kurmak. -Ham ka1t, hassas ka1t, bantl1 ka1t imalat1 yapmak. -Kese ka1d1, ambalaj ka1d1, gazete ka1d1, kitap-defter-kart-zarf ve duvar ka1tlar1, fotokopi ka1d1, bilgisayar ka1d1, kendinden karbonlu ka1t, yazar kasa rulo ve tel ka1tlar1, teleks rulo ve malzemeleri, dekorasyon ka1tlar1, peete ve tuvalet ka1tlar1 gibi tm ka1tlar1n ve bu ka1tlar1n hurdalar1n1n al1m1, sat1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Her trl ka1ttan mamul mukavva, oluklu mukavva, ambalaj kutusu, ambalaj malzemesi, mukavva kutu imalat1, al1m1 sat1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -^irket imal ettii ham ka1tlar1n imali iin gerekli bilcmle t1bbi ve kimyevi maddeler ile bilumum hammaddeleri, tabii sentetik madeni ve toz boyalar1n ithalat1n1, ihracat1n1, toptan ve perakende ticaretini yapmak. MED0KAL -Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve doktor muayenehaneleri ile sal1k kurulu_lar1n1n ihtiyalar1 olan her trl t1bbi cihaz ve yedek paralar1, laboratuar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemelerin, rntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nkleer t1p malzemeleri, steril malzemelerinin toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak, servis ve bak1m hizmetlerinin verilmesi, ayr1ca btn bunlar1n aksam ve yedek paralar1n1n pazarlanmas1, al1n1p sat1lmas1,ptV Z l p . 2 F J V Z j n   & * X \ h l ·····························h CJOJQJ^JaJh(5hmCJaJh(5h\MCJaJ&h(5h\M5CJOJQJ\^JaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJh)kCJOJQJ^JaJB PVX~ 6^gdmh^hgdmgdmgdm z~HL\`\`tx꺯h(5h CJaJh(5h 5CJaJh(5h\M5CJaJh(5hmCJ\aJh(5h\MCJ\aJh(5h\MCJaJh(5hmCJaJEX\ptz~"&rvbf$(~JNPTVX~48HLVZȽh(5h\MCJaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJ h(5h CJOJQJ^JaJh(5h CJaJh(5hmCJaJJZdh| $ VZ 6   t x j!n!!!!!!!v"z""""""""""#h(5h1~5CJaJh(5hToCJaJh(5hTo5CJaJh(5hmCJaJh(5h\MCJaJN6z "##### # ###D#%'P)R)z)R*++`/1234gdm^gdmgdm##D###$$$$$$$$$$$$$$%%%% %$%@%D%h%l%%%%%&&&& &$&,&0&&'<'@'''''''((((J)N)R)f)v)z)|)òçh(5h;CJaJ h(5hToCJOJQJ^JaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJh(5hmCJaJh(5hToCJaJh(5hTo5CJaJh(55CJaJ=|)))))))* ***L*P*********++++++h,l,,,r-v---0.4.z.~.....Z/^///// 0000,000B0F0^0b00081<1L1P1111111 222222222363B3F3z3~333344455h(5hmCJaJh(5h\MCJaJ\5T5X5h5l5555577 88 8$8\8`8V9Z9j9n9999999::L:P:\:`:z:~:::::2;6;v;z;;;;;;;<<<<<<= === =*=,=x=|=====>>\>`>>>>>>>>&h(5h\M5CJOJQJ\^JaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJh(5hmCJaJh(5h\MCJaJN4b89;= =,=>nACCCEFGGGH:IJJJKM^NrOLPQQgdmgdm>>\?`?@@>ABAhAlA|AA*B.B8BFFFFFFFG GGGGGGG8HxCJaJh\MCJaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJh(5h\MCJaJh(5hmCJaJLQ6Q VV2VZ[]]]^~_R```abccNqPqZqr|stu"wwgdFgdmgdC>xgdm4Q6Q8Q:Q VV2VzV~VVVVVVVVVVW WWWWxCJOJQJ^JaJhC>xCJaJhC>xhC>xCJaJh(5hC>xCJaJDZ[[F[J[[[\\\\.\2\\\\\\\0]4]j]n]]]]]]]^^^^^^^^^^^^^^x_|___L`P`````aNaRa\a`alapaza~aaaaκh(5h-U5CJaJh(5h-UCJaJ&h(5h\M5CJOJQJ\^JaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJh(5h1~CJaJh(5hmCJaJh(5h\MCJaJ@aaaaaaaaaaaab bHbLbXb\bhblbbbbbRcVcbcfcccccNqPqXqZqqqqqqqqq&r*r@rDr|rrrrrrrr&s*s±h(5h\MCJaJ&h(5h\M5CJOJQJ\^JaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJ h(5hcCJOJQJ^JaJhFhFCJaJhFhF5CJaJh(5h-UCJaJh(5hmCJaJ9*s:s>svszsssssst ttttTtXtttttttu u^ubuuuuuuuvv$v(v2v6vBvFvvvvvvvw whwlwtwxwwwwwwLN*,VšǿǯҤh(5hC<CJaJhiB*CJOJQJaJphUUUhCJaJhihiCJaJh(5hC<5CJaJh(5h\M5CJaJh(5hmCJaJh(5h\MCJaJ@wwwV&DĞṚ|~<"gdmgdm$a$gdmš ^bΛқ $rv>B|ĝҝ֝26FJž@DRVnrƠʠLP@Ḍfjtxh(5h\MCJaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJh(5hC<5CJaJh(5hmCJaJh(5hC<CJaJL VZ8<LPʨΨبܨ RVLPlp&*:>vz|~حȷ&h(5hC<5CJOJQJ\^JaJ h(5hC<CJOJQJ^JaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJ h(5hg VCJOJQJ^JaJh(5h\MCJaJh(5hmCJaJ<حܭ48VZjn<@RVްFJbf6: "$vz6:LPbƺh(5h\MCJaJh(5hmCJ\aJh(5h\MCJ\aJh(5hC<CJ\aJ#h(5hC<5CJOJQJ^JaJ&h(5hC<5CJOJQJ\^JaJ&h(5hm5CJOJQJ\^JaJ;bf6:¹vz|~ :>PT^bnr,0 "48JN^bpt"&FJTXbfnr¾ƾ RV`····························h(5hmCJaJh(5h>CJaJh(5h>5CJaJh(5h>5CJ\aJh(5h\MCJ\aJh(5hmCJ\aJH_O$ & F7$8$Eƀ:)a$gdy^O$ & F7$8$Eƀ:)a$gdy^Ĺ|~2(bYTTTTTTgdm^gdmL$ & FEƀ:)a$gdy^O$ & F7$8$Eƀ:)a$gdy^ `dnrx|ƿʿֿڿDHx| ~04BFX\tx8<>@Zźh(5h\M5CJ\aJh(55CJ\aJh(5hg VCJaJh(5hg V5CJaJh(5h= .5CJ\aJh(5h>CJaJh(5hmCJaJ?>@\~68&l4LngdmgdmZ\x| $046LNP$(~˹犁uih(5h;5CJaJh(5h\M5CJaJhF5CJaJh(5hg VCJaJ#h(5hmCJOJQJ\^JaJ#h(5h;CJOJQJ\^JaJ#h(5h\MCJOJQJ\^JaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJh(5hmCJaJh(5h\MCJaJh(5h;5CJ\aJ'&*:>v $(*pt (,6:DHPT"vz\`",0@Dh(5h3F@CJ\aJh(5hmCJ\aJh(5hg VCJ\aJh(5h\MCJ\aJRDRVbfx|fjnp.26 ,0:>FJTX $26FJ кh(5hg VCJaJh(5hmCJaJh(5h\MCJaJh(5hg VCJ\aJh(5hmCJ\aJh(5h\MCJ\aJIFJNPx|,0hlpr$(rv468^`bǼ#h(5h;CJOJQJ\^JaJ#h(5h\MCJOJQJ\^JaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJh(5hd7zCJaJhd7zh= .CJ\aJhd7zhd7zCJ\aJh(5hg VCJaJh(5hmCJaJh(5h\MCJaJ.68H 4 VXvgdmgd(5gdm$ ^`a$gdh $ a$gdh$ h^ha$gdhgdmgd= .HXd 4jn`dtx$(>B\`ϼh(55CJaJh(5h(5CJaJh(5h;M5CJaJh(5h;MCJaJh(5h\MCJaJh(5hmCJaJh/n8hh5 h/n8hh hh5#h(5h\MCJOJQJ\^JaJ#h(5hmCJOJQJ\^JaJ2.2hlpt`dtx $PTXtv÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷æ&h(5h\M5CJOJQJ\^JaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJh(5hmCJ\aJh(5h\MCJ\aJh(5hmCJaJh(5h\MCJaJh(5h\M5CJ\aJh(5h\M5CJaJ9$(26DHPT`d"&26@DRV^bptRVvzPT*.lprtͼhiCJOJQJ^JaJ h(5hiCJOJQJ^JaJh(5hm5CJaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJh(5h\MCJaJh(5hmCJaJB(XrtHNT,fFDFX2^gdmgdigdigdmgdmTpt 04&*"&26LP\``d*.6:JNX\hlz~վh(5hmCJaJh(5h;MCJaJh(5hm5CJaJh(5h;M5CJaJh(5hiCJaJ&h(5hi5CJOJQJ\^JaJF:>LP`d JN`dtx@DZ^hlrv>BDFX,0,0<@NRbfh(5h-UCJaJh(5h-U5CJaJh 5CJaJh(5h;MCJaJh(5hmCJaJPf 04lp04RVnr&* " D H h l   "     " & z ~    $ ( 4 8 F J Z ^    h(5hmCJaJh(5h-UCJaJ\2( ` j l tXZr"BB!$a$gdmgdmgdm^gdm ( , d h j l   :>PTnr48\`FJ6:wlllllh(5h\MCJaJ*h(5h\MCJKHOJQJ\]^JaJ&h(5hmCJOJQJ\]^JaJ&h(5h\MCJOJQJ\]^JaJh(5hmCJ\aJh(5h\MCJ\aJ#h(5h\MCJOJQJ]^JaJh(5h;MCJaJh(5hmCJaJh(5h-UCJaJ*nr VZ $8<RVXZfpr(,>Bjn&h(5h\M5CJOJQJ\^JaJ h(5h CJOJQJ^JaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJh(5hmCJ\aJh(5h\MCJ\aJh(5h\MCJaJh(5hmCJaJ="26PT $(fj"FJVZ<@jn~ D H R V j n  @ BvCCDZE\EgdFgd(5gdmgdmgd x"|"##V#Z#####&$*$6$:$$$T%X%%%%%%%&&@&D&&&&&&&R'V'X'*****:+>+z+~+++,,,,.,2,>,B,R,V,d,h,x,|,,νh(5h;CJaJ&h(5h;5CJOJQJ\^JaJ h(5h= .CJOJQJ^JaJ h(5h;CJOJQJ^JaJhF h(5hO=h(5h\MCJaJh(5hmCJaJ>,,,,- ---&-*-:->-Z-^-r-v-------(.,.V.Z.x.|........... ////&/*/4/8/H/L/Z/^/f/j/|////:0>0Z0^0v0z0000000 11*1.11111111122t2x22222 33$3(3r3h(5h;CJaJh(5hmCJaJ\r3v333J4N4r4v444*5.5(6,66666664787:77788t8x88888.92999999999999::4:8:B:F:^:b:p:t:|::::::::::::::2;6;;;;;;;;h(5h\MCJ\aJh(5hmCJ\aJh(5h;CJ\aJh(5h;CJaJh(5hmCJaJN;;;;;;<<$<(<2<6<D<H<P<T<b<f<<<<<<<<<<<<<<<<< ==R=V=========*>.>B>F>>>>>>>>????l?p?@@"A&A2A6A@ADARAVApAtABBfBjBxB|BBBh(5hmCJaJh(5h\MCJaJh(5h\MCJ\aJh(5hmCJ\aJRBpCtCCCBDFDDDDDEETEXE\EEEEEEE FF"F&FFF GGZG^GGGHH6I:IIIJJ@JDJHJZJ\JJJJJJJ^KbKjKnKKKKKKKL L^LbLLLLLMٴ&h(5h\M5CJOJQJ\^JaJ h(5h;CJOJQJ^JaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJh(5hmCJaJh(5h\MCJaJG\EEFHFJHJ\JJKM(N*N,N\NORRSSS*T2UUVWWWdX*Z[gdFgdmgdmMMMMMMMM"N&N(N*N,N\NfNjNNNNN>OBOOOOOOOOOOOPPPPPPPP`QdQ|QQQQQQRR>RBRXR\RRRRRRRLSPSSSSSSSS*TtTʾh(5hIRCJaJh(5hIR5CJaJh(5hToCJaJhF5CJaJh(5hTo5CJaJh(5h\MCJaJh(5hmCJaJFtTxTTT,U0UUUUUUU4V8VzV~VVVVVLWPWWWWWW^^ _____<`@```fRfVftfxfffffffg gggTgXgzg~ggggg hh8hrBrzr~rrrrrr ss&s*s@sDssssssssssssttftjtvtzttttttttuuuuuuuuvv,vh(5hm5CJaJh(5hs5CJaJh 5CJaJh(5hmCJ\aJh(5h\MCJ\aJ h(5h\MCJOJQJ^JaJ h(5h;CJOJQJ^JaJh(5hmCJaJh(5h\MCJaJ8,vdvhvvvvvvvwwww$w(w2w6w@wDwNwRwZw^wwwx xxxxxxxyyyyyyyyyy:z>z@zBz^z`zzz{{{{{{{{||||||||||}κh(5h\MCJaJ&h(5h\M5CJOJQJ\^JaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJh(5h(5CJaJh(5hmCJaJh(5hsCJaJE,vvxy@zBz`z{|V~X~h~*ZlZ~2"RNfgdmgd(5gdm}}}}}}}}~~P~T~X~f~h~~~~~~~~~~~.2DHbf (* TXfj؂܂ TXŹh(5hmCJ\aJh(5h\MCJ\aJ&h(5h\M5CJOJQJ\^JaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJh(5h\MCJaJh(5hmCJaJD $6:RVhlx| 6:FJbfx|ԇ؇,0jnʈΈ BFtxLPrv04>BNRh(5hsCJ\aJh(5hs5CJ\aJh(5h\MCJ\aJh(5hmCJ\aJQR^bjnx| HL$(`dčȍ:>x|Ď:>ʏΏVZptƐ<@VZz~dhrvĒƒȒ26Гԓjnh(5hs5CJ\aJh(5h(55CJ\aJh(5hmCJ\aJh(5hsCJ\aJPf@Ǝ@ƒȒpLjVXf4ޠȡHlf,ȧ8^gdm^gdmgdmFJrvʕΕ $`d.2dhؗܗ :>\`֘ژJN|*.8<HLPTXdh| &*BFٿh(5hIRCJ\aJh(5hm5CJ\aJh(5hIR5CJ\aJh(5hsCJ\aJh(5hmCJ\aJKFVZpt`dtx6:DHRVlp|ž.2ܟ8<FJؠܠ¡ơBFjnvz¢ޢfj֣ڣ*.NRФh(5hmCJ\aJh(5hIRCJ\aJ[ФԤPTnrΥҥ`d&*dh§Ƨܧ26PTpt ,0`dܩ ªƪFJfjثܫ046~h(5hmCJaJh(5hIRCJaJh(5hIRCJ\aJh(5hmCJ\aJR6.667: <,=>@@B@D@V@@ C`DE:G2IfJJJJW[gdmgdm^gdm 48(,X\ү֯FJ̰а Z^ڱޱ66(6,6x6|66666@7D7R7V7d7h777772:6:^:b:::;";.;2;p;t;;;< <2<6<źUh(5h\MCJaJ&h(5h\M5CJOJQJ\^JaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJh(5hmCJaJh(5hIRCJaJH ithalat ve ihracat1. -Her trl t1bbi malzeme al1m1 sat1m1, ithalat ve ihracat, taahhtlere girmek. -Her trl t1bbi cam ve plastik malzemelerin al1m1 sat1m1, ithalat, ihracat, komisyonculuunu yapmak, taahhtlere girmek. -T1bbi ortopedik ve cerrahi malzemelerin yerli ve yabanc1 kkenli al1lar ve sarg1lar1n her nevi adi ve k1ymetli madenlerin di_ hekim ve tedavisinde kullan1lan aletlerle protez yap1m1nda kullan1lan dier alet ve cihazlar1n ve bunlar1n aksam teferruat ve yedek paralar1n1n ve dier yard1mc1 malzemelerin ithalat, ihracat1 al1m sat1m1, yurt iinde ve d1_1nda pazarlanmas1 ve ticareti. -Her trl rntgen filmi ve cihazlar1n al1m1, sat1m1, teknik servis hizmetleri vermek, organize etmek, konusu ile ilgili dan1_manl1k ve m_avirlik i_leri yapmak. -Her trl metalden, plastikten, porselenden, totel veya di_, protez toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Bilumum di_ ve di_ hekimlii malzemesi ve aletleri toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1. -Ortopedik ayakkab1, bot, sandalet, tabanl1k, protezler, cihazlar, korseler, varis orab1, suni diz mafsal1, dirsek al1_1r estetik eller, yrme cihaz1, koltuk denei ve bilumum ortopedik rnlerin toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. MEFRU^AT -Perde, gne_lik ve tl al1m1, sat1m1, dikimi, tlemesi ve montaj1n1 yapmak. -Tabii ve suni iplik trlerinden mamul dokuma ve rg kuma_lar, perde, rt, mefru_at malzemeleri, iplikten mamul ka1tla birle_tirilmi_ duvar ka1tlar1, yast1k, yorgan, yatak ve benzeri mamullerin imali, al1m1, sat1m1, da1t1m ve pazarlamas1 ile ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Pamuk, yn iplik, mensucat, sanayi mamulleri, dokuma sanayi mamulleri ile kuma_ imalat1, al1m1, sat1m1, ithalat ve ihracat1, da1t1m ve pazarlamas1n1 yapmak. -Bilumum tabii ve suni elyaflar ile bu elyaflardan mamul bilumum ipliklerin ham, yar1 mamul ve mamul olarak imali, al1m sat1m1, ithalat ve ihracat1 ile da1t1m1, pazarlamas1n1 yapmak. -Konusu ile ilgili ham, yar1 mamul ve mamul maddelerin imali, tlenmesi, kolalanmas1, kurutulmas1 i_lerinin bilumum mefru_at1n imali, nc _ah1slara ve firmalara yapt1r1lmas1. -Bunlarla ilgili aksesuar trnden bant, fitil, kornej, kopa, dme, 1t1t, fermuar, etiket, astar, tela, yap1_kan astar, pskl, f1rf1r, pirin aksesuar ve bilumum m_temilat1n1n al1m sat1m1, da1t1m ve pazarlamas1n1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Havlu, bornoz, yatak ar_af1, paspas ve bunlar1n m_temilatlar1n1 imal etmek, almak, satmak, ithalat ve ihracat1n1 yapmak, bayilikler almak ve vermek. -Oya, dantel, gpr al1m sat1m1. M0MARLIK-MHEND0SL0K -^irket her trl mimari plan proje izimini ve taahhdn yapmak. Bunlar1 uygulamaya koymak, fenni mesullk almak proje yneticilii ve ilgili resmi kurumlardan her trl in_aat ve iskan ruhsat i_lemleri yapmak. izmi_ olduu projeler zerinde tadilat yapmak ve uygulamak. boyutlu modelleme izimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulamas1 yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, rvele restorasyon ve onar1m yapmak. A1lan yurt ii ve yurt d1_1 proje yar1_malar1na kat1lmak. Yurt iinden ve yurt d1_1ndan alm1_ olduu plan projelerin izimi ve uygulamas1n1 yapmak veya ba_ka bir firma ile birlikte yrtmek. Her trl jeodezi ve fotogrametri mhendisliinin yap1labilecei i_ler ve Lisansl1 Harita ve Kadastro Mhendislik Brosu i_leri yapmak, her hangi bir yntem ve lekte izgisel ve say1sal harita yap1m1, kadastro haritalar1, fotogrametri ve uzaktan alg1lama i_leri, kent ve corafi bilgi sistemleri olu_turulmas1, ett ve i_letme haritalar1, kentsel ve k1rsal arazi ve arsa dzenlemeleri, parselasyon ve planlar1, halihaz1r harita, imar plan1 ve mevzii imar plan1 ve izimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her trl arazi lm, yer kontrol noktalar1n1n tesisi, deformasyon lmeleri, plankote, hidrografik lmeler, yer alt1 lmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatlar1 proje ve aplikasyon i_lerini, kanalizasyon projeleri, kpr ve baraj proje ve aplikasyonu yrtmek. Her trl projelerin arazine uygulama i_lerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve i_lemlerini yrtmek. Harita ve imar mevzuat1 konusunda dan1_manl1k ve m_avirlik hizmeti vermek. -Yurt iinde ve yurt d1_1nda her trl in_aat mhendislii projelerinin yap1lmas1 ve yapt1r1lmas1, projelerinin tasdikinin yap1lmas1 ve yapt1r1lmas1, yap1lm1_ bulunan projenin tadilat ve dei_ikliinin yap1lmas1 ve yapt1r1lmas1, yurt iinde ve yurt d1_1nda her trl otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, i_ merkezi, plaza, konut ve dier her trl resmi ve zel yap1 tasar1mlar1n1n yap1lmas1, projelendirilmesi, onaylatt1r1lmas1 ve bu proje ve planlar1n kontrol ve kontrollnn yap1lmas1 ve yapt1r1lmas1. -Yurt ii ve yurt d1_1 her trl mhendislik ve mimarl1k hizmetlerini vermek ve almak, menfi mesuliyeti stlenmek hak edi_ dzenlemek, geici ve kesin kabulleri yapmak ve yapt1rmak, yurt ii ve yurt d1_1nda mhendislik ve mimarl1k al1_malar1n1 yapmak ve yapt1rmak zere ofis ve brolar amak. MOB0LYA -Masa, sandalye, dolap, kanepe, yatak odas1, oturma odalar1, yemek odalar1, gen odas1, koltuk, oturma gruplar1, vitrin gibi bilumum teknik ve gayri teknik ev, otel, maaza, bilumum ticarethanelerin ekipman ve malzemeleri, paralar1, tm bu konularla alakal1 malzeme, para, ekipmanlar1n (ah_ap, metal, pvc plastik) toptan ve perakende al1m sat1m1, imalat ve montaj1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -^irket ama ve konusu ile ilgili olarak ev, i_yeri ve bilumum ticarethanelerin dekorasyon ve tasar1m hizmetlerini yapmak ve yapt1rmak. MUM -Mum ve mum sanayiinde kullan1lan hammadde, yar1 mamul ve mamullerin imalat1n1, stoklanmas1n1, ambalajlanmas1n1, ithalat1n1, ihracat1n1, toptan ve perakende olmak zere ticaretini yapmak, yapt1rmak. OPT0K -Her trl gzlk, gzlk cam1, kontak lenslerin, gzlk erevesi retmek, almak-satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Her trl optik cam ve ereveleri, gne_ gzlkleri ve optik aletlerinin ithalat1n1, ihracat1n1, al1m sat1m1n1 yapmak. -Gzlk k1l1f1, gzlk cam1 temizleme bezi ve benzeri mallar1n ithalat1n1, ihracat1n1, al1m sat1m1n1 yapmak kiralamak, kiraya vermek. -Her trl optik cam, ereve ve gne_ gzlklerinin montaj1 iin gerekli makine ve tehizat1n ve bunlar1n yedek para ve aksesuarlar1n1n, ithalat1n1, ihracat1, al1m sat1m1n1 yapmak. ORMAN RNLER0 -Her trl orman rnlerinin; ham, mamul, yar1 mamul olarak yurtiinden ve yurtd1_1ndan temin edilmesi, bunlar1n i_lenmesi, yar1 mamul veya mamul haline getirilerek veya i_lenmeden yurtiine ve yurtd1_1na sat1lmas1, pazarlanmas1. -^irket her trl orman rnleri ile bu rnlerden sanayi yolu ile elde edilen kereste, tomruk imalat1, al1m, sat1m1, pazarlamas1, ithalat1 ve ihracat1 ve bunlar1n mamul rnleri mdf, yonga levhalar1 ve sunta al1m, sat1m1, ithalat ve ihracat1. -Her nevi parke, sunta, duralit gibi rnlerin imali, bunlar1n retiminde kullan1lan her trl maddelerin al1m1 ve sat1m1n1 yapmak. -^irket her trl marangozluk, doramac1l1k i_leri iin gerekli makine alet ve ekipmanlar1n1n al1m sat1m1n1 yapmak. Orman rnlerine dayal1 retimlerini gerekle_tirebilme amac1 ile tomruk ve parke i_leme tesisleri imalathaneler, tesisler, fabrikalar, f1r1nlama tesisleri, depolar kurmak, kurulmu_lar1 kiralamak, kuraca1 tesislerde ihtiya duyulacak her cins ve nevideki makine ara ve gereleri gerek yurt iinden gerekse yurtd1_1ndan almak. OTO TAM0R BAKIM -Her trl nakil vas1tan1n tamir, bak1m, boya ve servis hizmetlerini vermek, bu i_ler ile ilgili her trl malzeme, yedek para ve hizmeti almak, satmak, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Motorlu ve motorsuz elektrikli, elektronik her e_it kara vas1talar1 olan otomobil, kamyon, kamyonet, otobs, minibs ve benzeri aralar1n her trl tamir bak1m1n1, yedek para, modernizasyonu, rutin teknik kontrollerini yapmak. Bu i_lerle ilgili her trl servis alar1 kurmak, i_letmek. -Otomotiv sanayi ile ilgili y1kama yalama servisi kurmak, i_letmek, kullan1lacak malzemelerin toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. OTOMOT0V -Her trl motorlu ta_1t ticareti, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Her trl otobs, minibs, midibs, kamyon, kamyonet, traktr, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz ta_1tlar1n1n, greyder, silindir v. b. a1r i_ ve sanayi makinelerinin, ykleme, bo_altma i_ makinelerinin toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Motorlu kara nakil vas1talar1n1n i ve d1_ lastikleri, jantlar1n, direksiyon, aklerin toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Yurt iinde ve yurt d1_1nda kurulu bulunan kara, hava ve deniz vas1talar1na ait i ve d1_ lastik fabrikalar1n1n bayilik, mmessilliklerini almak ve servislerini amak, i_letmek. -Oto galerileri amak, i_letmek veya i_lettirmek. -Otomobil sektrnde faaliyet gstermek her marka ve modeldeki aralar1n tamiri bak1m1 onar1m1 i ve d1_ bak1m1 ve yedek paralar1n1n al1m ve sat1m1n1n ithalat1n1 ve ihracat1n1 yapmak. -Otomotiv aksam ve paralar1 aksesuarlar1 akmlatrlerin al1m1, sat1m1 ithali ihrac1 ve pazarlamas1. ZEL GVENL0K (Sadece bu sektrle i_tigal edebilir. ) 1-5188 say1l1 zel Gvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, kanunun uygulama Ynetmelii, Tzk, Bakanl1ka yay1nlanan Genelge ve Tamimler dorultusunda hizmet vermek, ki_ileri silahl1 ve silahs1z korumak, 5188 say1l1 Kanuna gre zel Gvenlik 0zni alm1_ Kamu Kurum ve Kurulu_lar, zel Kurulu_lar, 0kametler, Spor msabakalar1nda, tren ve etkinliklerde silahl1 ve silahs1z, fiziki ve teknolojik gvenlik hizmetleri vermek 2-zel kurum ve kurulu_larda hizmet verecek, zel gvenlik eleman1 yeti_tirmek zere, ilgili resmi makamlardan izin almak ko_uluyla kanun, ynetmelik ve tzklere uygun temel eitimi vermek zere zel gvenlik eitim ve retim iin zel kurslar, okul ve dershaneler amak. 3-zel gvenlik eleman1 temel eitimi ve gvenlik hizmetleri iin gerekli tesisler kurmak, kurulmu_ bulunan tesisleri kiralamak, sat1n almak, i_letmek, koruma ve gvenliini salamak. 4-Temel eitim iin gerekli ara, gere, makine ve cihaz iktisap etmek. 5-zel kurum ve kurulu_larla gerek ve tzel ki_ilerin korunma ve gvenlikle ilgili teknik donan1m, grnt, ses ve bant kayd1, alarm tertibat1, kapal1 devre grntleme ve kay1t sistemi kurmak, gerektiinde bu grevleri stlenmek. 6-Resmi, zel ve tzel sektr ve ki_ilere ait olmak zere tm i_letme ve _ah1slar1n zel koruma ve zel gvenlik ve kontrollerini salay1c1 hizmetler sunmak. ZEL SALIK -3359 say1l1 Sal1k Hizmetleri Temel Kanunu hkmlerince, bu kanunla ilgili ynetmelikler erevesinde konu ile ilgili mevcut kanunlar erevesinde gerekli izinler al1narak, zel sal1k kurulu_lar1 kurabilir, hastane, poliklinik, muayenehane, t1p merkezi, t1bbi laboratuvar, tahlil kurumlar1 aabilir, sal1k hizmetleri verebilir. -0lgili kurulu_lardan izin alarak her trl ilk yard1m kurslar1, sal1k tesisleri, sal1k kabinleri, doum evleri, protez tedavi merkezleri, hastaneler, sal1k klinikleri, muayenehaneler, zel sal1k yurtlar1, zel chek-up merkezleri, bunlar1 destekleyici ve ilave tesis olarak t1bbi tahlil laboratuarlar1, rntgen ve kan merkezi gibi insan sal11n1 ilgilendiren her e_it yard1mc1 tesisi kurmak, i_letmek, kiralamak, kiraya vermek, devir etmek, sat1n almak ve satmak. -0nsan sal11na hizmet edecek hastane bnyesinde olmak zere tan1 ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon niteleri amak, kurmak ve i_letmek. -Tomografi, bilgisayarl1 tomografi ve sintigrafi ekmek, kemik younluu lmek, momografi yapmak, bilumum rntgen grafikleri, MR, eko ekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans grntleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kurulu_lardan gerekli izin almak kayd1yla her trl t1bbi te_his, tetkik ve tahlil yapmak. -Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve t1bbi rehabilitasyon niteleri tesislerini kurmak, i_letmek. -Gz sal11 hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler, hastaneler, amak, i_letmek. -A1z ve di_ sal11 konusunda sal1k merkezleri, muayenehaneler, laboratuarlar amak. -Aile hekimlii hizmetleri vermek. -zel ve resmi kurum ve kurulu_larla anla_malar yaparak bu kurulu_lardan personeline, otellerde konaklayan yerli ve yabanc1 _ah1slara her trl eitim ve ilk yard1m eitimini, sal1k hizmetlerini vermek, konusu ile ilgili dan1_manl1k yapmak ve organizasyonlar dzenlemek. -0nsanlar1n ve hastal1klar1n te_his, tedavi ve tedavi sonras1 bak1mlar1 ile rehabilitasyon salay1c1 hizmetleri yapmak. 0lk yard1m ve koruyucu hekimlik amac1na ynelik her trl hizmeti vermek, bu amala muayenehaneler, klinikler amak. -Muayenehane, laboratuar, te_his, tedavi, ameliyat ve ameliyat sonras1 bak1m ve takip gibi hizmetler ile ilk yard1m eitimi iin gerekli her trl alet, makine, bilgisayar almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithalat ve ihracat1n1 yapmak, ayr1ca amac1na ula_mak iin her trl motorlu ve motorsuz aralar1, bina, arsa, emtia, alet, giyecek, yiyecek, t1bbi sarf malzemelerini kiralamak, almak, satmak, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -^irketin amac1n1 gerekle_tirmek iin her trl t1bbi ve teknolojik geli_meyi yak1ndan izlemek, yeni teknolojiler geli_tirmek bu amala ilgili yurt ii ve yurt d1_1 ara_t1rmalara, konferanslara kat1lmak. Konusu ile ilgili bilimsel kurum ve kurulu_larla ve ki_ilerle balant1 kurmak ve al1_an personelin eitilmesini salamak. -Ama ve konusuna giren yat1r1mlar1n gerekle_tirilmesi ve gerekirse verilecek hizmetlerle ilgili bilimsel al1_malar eitim organizasyonlar1, ki_i ve kurumlara her trl eitim ve dan1_manl1k hizmetlerini vermek. -Yurt iinde ve yurt d1_1nda kan rnleri, ila, organ, hasta ve yaral1 ta_1mas1 yapmak, bu amala her trl kara, hava ve deniz ta_1ma aralar1n1, ambulans, helikopter, uak ve donan1mlar1n1 almak, satmak, kiralamak, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. PAMUK, KETEN, KEND0R, UVAL, SIZAL, ELYAF MAMLLER0 -Suni ve sentetik pamuk imali, ithali, ihrac1, al1m ve sat1m1n1 yapmak. -Her trl uval (jt, kanavie, plastik ve naylon gibi maddelerden imal) al1m1, sat1m1, ithalat1, ihracat1 ve retimini yapmak. -Her nevi ad1r, branda ve tente mamulleri imalat1, al1m sat1m1, ithalat1 ve ihracat1n1 yapmak. -Polipropilen hammaddeden elyaf imal etmek, al1m sat1m1n1, ithalini ve ihrac1n1 yapmak. -Her trl halat ve yelken imali, imal ettirilmesi, al1m1, sat1m1, ithali ve ihracat1n1 yapmak. -Pamuklu, ynl, keten, ipek, suni ve sentetik elyaftan mamul her trl ipliklerden elde edilmi_ sanayide tar1mda ve hizmet sektrnde kullan1lan her e_it stpnn imali, imal ettirilmesi, ihracat1, ithalat1, toptan ve perakende ticaretini yapmak. PETROL RNLER0 -Her trl ham petrol, sper benzin, gaz, motorin, fueloil likit, petrolden yap1lan rnler, asfalt, zift ve katk1 maddeleri ticaretini yapmak, ykleme, bo_altma, depolama, da1t1m ve dolum tesislerini kurmak. -Akaryak1t istasyonlar1 kurmak. -Petrol kimya sanayii rnleri ve bunlar1n mamul boya profilleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak. -Petrol ama, 1karma ve nakletme petrol haz1rlama ve benzeri faaliyetlerde kullan1lan ara, gere ve yedek paralar1n1n ticaretini yapmak. -Petrol ve petrol rnleri ile ilgili benzin istasyonlar1 kurmak, kurdurmak, al1m sat1m1n1 yapmak. -Kara, deniz ve havayolu ile yurt ii ve yurt d1_1 kimyasal madde, petrol ta_1mac1l11 yapmak. -Petrol ve petrol rnlerinin tm e_itlerinin yurt ii ve yurt d1_1 nakliyelerini yapmak, filolar kurmak, kiralamak ve kiraya vermek. -Her trl s1v1la_t1r1lm1_ petrol gazi (LPG), oksijen gaz1, eton, argon, helyum ve dier asal gazlar1n depolanmas1, muhafazas1, dolum tesislerinin kurulmas1. -LPG sat1_ istasyonlar1 amak. Servis hizmetlerinde bulunmak. Benzin ile al1_an aralar1n LPG'ye dn_mn yapmak, bunun iin kullan1lacak her trl malzemenin toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. PLAST0K -Lastik, kauuk ve plastik profil ve profille ilgili her trl mamul ve malzemenin retimi, toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Plastik hammaddeleri al1m sat1m1n1 yapmak. -Plastik kal1plar1n ve makinelerin toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Toz, granl veya levha plastikten mamul tabak, atal, ka_1k, bardak, ayran ve yourt kaplar1, su kaplar1, g1da maddesi ve me_rubat kaplar1, _i_e, kapak ve benzeri plastik kaplar1n, leen, kova, bidon gibi plastik mutfak e_yalar1n1n retimi, toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Plastikten mamul hortum, rt, branda, boru, vana, eklem paralar1, sulama sistemleri, oluklar, dirsekler, vidalar, plastik tel rgler gibi tar1mda ve ziraatta kullan1lan plastik e_yalar1n retimi, toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -0n_aat sanayi ve konutlarla ilgili her trl plastikten mamul boru, dorama, kap1, pencere, sineklik, dekorasyon ve ss e_yas1, masa ve sandalye gibi malzemelerin toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Her trl plastik rnlerinin ham, mamul, yar1 mamul maddelerinin toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. RADYO TELEV0ZYON S0NEMA -Radyo ve Televizyonlar1n Kurulu_ ve Yay1nlar1 Hakk1nda Kanun hkmleri gereince ilgili makamlardan izin almak kayd1 ile yerel radyo ile televizyon kurmak ve kurulu_lar1n al1_t1r1labilmesi iin gerekli ticari faaliyetlerin tamam1n1 yapmak. -Yurt iinde ve yurt d1_1nda her trl haber ajansl11 yapmak. -Televizyon ve mzik programlar1 retmek veya rettirmek, uluslar aras1 alanda yay1nc1lara, prodktrlere ve komnikasyon organizatrleri ile reklamc1lara hizmet vermek. Reklam ve tan1t1m programlar1 ve rnlerinin her trl yay1n arac1 ile yay1nlanmas1n1 salamak. -^irket imal ve ithalinde bulunduu her trl sinema, TV, video filmlerinin te_hir, pazarlama, da1t1m i_lerini yapmak ve yurtii, yurtd1_1nda dzenlenen dll, dlsz _enlik, festival, panay1r, fuar ve pazarlara kat1lmak, gsteriler dzenlemek. -Film stdyosu kurulmas1, kiralanmas1 ve kiraya verilmesi, i_letilmesi. -Her trl ses ve grnt kay1t stdyolar1n1n kurulmas1, temsilciliklerinin verilmesi, al1nmas1, bunlarla ilgili telif hakk1 ihtira berat1 gibi ta_1nmaz haklar1n sat1n al1nmas1 ve sat1lmas1. Sinema ve TV alan1nda her trl teknik dan1_manl1k hizmeti yapmak. -Menajerlik, prodksiyon ve figrasyon organizasyonu yapmak. -Her trl eserlere ait telif haklar1n1n al1nmas1, telif hakk1 sat1lmas1. -^irket ama ve konusuna ait i_lerin yap1lmas1 ve gerekle_tirilmesi iin gerekli sanayi tesisleri, stdyolar ve laboratuarlar, set ve atlyeler kurmak ve kurulmu_ tesisleri ve stdyolar1, i_letmeleri sat1n almak, kiralamak ve bu nitelikteki tesislerin sahipleri ile her trl ortakl1k yada anla_malar yapmak. -Radyo ve televizyonlar1n kurulu_u ve yay1nlar1 hakk1ndaki mevzuat hkmleri erevesinde kalmak kay1t ve _art1 ile her trl reklam ve tan1t1m programlar1 ve rnlerinin her trl _ifreli _ifresiz yay1n aralar1 (uydu, parasal vericiler, yans1t1c1lar ve benzeri) ile yay1nlanmas1n1 salamak. -Film, video ve kapal1 a1k televizyon stdyolar1 iin gereksinim duyulan radyo ve TV vericileri dahil tm i_letme malzemelerinin (kamera 1_1kland1rma, gsterim, l bak1m, ar_ivleme, _ifreleme, abone ynetim sistemi, _ifre zme cihazlar1, ses kaydetme, montaj, film kaset) kesin veya geici olarak ithal etmek, ihra etmek. -Uluslararas1, blgesel ve yerel dzeyde faaliyet gsteren televizyon ve radyo istasyonlar1 iin canl1 ve banttan olmak zere program, belgesel, haber, klip ve reklam ve her trl prodksiyon hizmeti yapmak, haz1rlamak, derlemek ve pazarlamak. REKLAM -Televizyon, radyo, bas1n, yay1n, sinema, mecmua, dergi, afi_, elektrik ve elektronik her nevi teknik cihaz, internet zerinden reklamc1l1k yapmak, bunun iin gerekli olan stdyolar, tasar1m atlyeleri kurmak, film reji, yaz1l1, sesli, 1_1kl1 ve grntl tan1t1m ve ilan i_lerini yapmak ve yapt1rmak. -0nternet zerinden reklam hizmetleri, elektronik ticaret (e-ticaret) yapmak. Telif ve patent haklar1 elde etmek. ^irket reklam amac1 ile internet tasar1m1 ve sayfalar1n1n, reklam mail kutular1n1n haz1rlanmas1, firma isim ve tescili ve internet zerinde alan bulundurmak, yay1n yapmak, internet sunucular1n1n kurulmas1, kiralanmas1, internet zerinde eri_imin salanmas1. -^irket reklam amac1 ile 1_1kl1 veya 1_1ks1z tabelalar ile e_antiyon hediyelik e_ya ve plaket gibi malzemeler zerinde _ekil ve yaz1lar1n yap1m1 biimindeki i_lerin tamam1n1 yapabilir. Bu amac1n1 gerekle_tirmek iin gerekli logolar1 haz1rlayabilir, ticari yat1r1mlar yapabilir. Byk 1_1kl1 tabelalar kiralayabilir ve kiraya verebilir. -^irket ticari ve gayri ticari ilan ve reklamlar1 alabilir. Bu ilan ve reklamlar1 aralar zerinde yay1nlatabilir veya yay1nlatt1rabilir. 0lan ve reklamlara ait dokmanlar1, filmleri, teyp, CD, video kaset, fotoraf, slayt, kitap, dergi, gazete, bro_r, katalog, harita, tabela, pano, afi_ gibi 1_1kl1 1_1ks1z her trl ilan ve reklam i_lerini almak, yapmak veya ba_kalar1na yapt1rmak. -Bilumum reklam, tan1t1m ve promosyon hizmetleri vermek. Reklam ve tan1t1m ajansl11 yapmak, yerli ve yabanc1 radyo, televizyon ve yaz1l1 medya kurulu_lar1 ile reklam anla_malar1 yapmak, radyo, televizyon ve sinema reklamlar1 iin ses ve film kay1tlar1, grafik ve animasyon tasar1mlar1 yapmak veya yapt1rmak. -Yay1nlanacak reklamlar iin yerli ve yabanc1 _ah1s ve firmalardan reklam almak, yay1nlamak, yay1nlatmak, arac1l1k etmek, bu faaliyetlerle ilgili radyo, televizyon, yaz1l1 bas1n ve sinemalarda yer ve sre sat1n almak, kiralamak ve bu yerleri pazarlamak. -Yurt ii ve yurt d1_1nda gsterime girecek sinema filmleri, yap1lacak konser, tiyatro, sanat ve elence gsterileri, konserler, mzikal oyunlar, folklor gsterileri, bale oyunlar1, elence ve yar1_ma programlar1 ve benzeri gsterilerin reklam, tan1t1m ve organizasyonunu yapmak. -Bu amac1n1 gerekle_tirmek iin kullan1lan tm hammadde, yar1 mamul, mamul, alet, makine, cihaz ve tehizat1n al1m sat1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapabilir. SAAT0L0K -Her trl elektronik, elektrikli ve mekanik masa duvar ve kol saatleri imali al1m sat1m1 ithalat1 ve ihracat1n1 yapmak. -Saatilikle ilgili malzeme ve yedek paralar1n alet edevatlar1n imali, al1m, sat1m1 ithalat1 ve ihracat1n1 yapmak. SIHH0 VE ISI TES0SATI MALZEME VE C0HAZLARI -lke ap1nda tesis edilmekte olan doalgaz _ebekelerinden ev, apartman, i_yeri ve s1nai vesair tesislere doalgaz hatlar1 ekmek, doalgaz veya dier yak1tlarla al1_an brlr, kalorifer kazanlar1, kat kaloriferleri tesis etmek, doalgaz ile al1_an dier konut, i_yeri ve sanayi gerelerinin tesisat, montaj ve bak1m1, onar1m i_lerini yapmak, bu hizmet ve montajlar iin gerekli ara gere. makine ve yedek para, her trl alet ve edevatlar1 almak, satmak, ithal ve ihra etmek, mmessillik ve komisyonculuunu yapmak. -Elektrik, kat1 yak1t, likit petrol gaz1 vesair yak1tlar ile i_leyen konut ve i_yerlerinde kullan1lan 1s1tma soutma ve havaland1rma cihazlar1 ile bunlar1n yedek paralar1n1n imalat1, al1m1, sat1m1, ithalat ve ihracat1 ile mmessillik ve komisyonculuunu yapmak. -Yang1n tesisat1, buhar ve k1zg1n ya tesisat1, su _artland1rma tesisat1, endstriyel tesisat, otomatik kontrol sistemleri soutma tesisat1 ve bunlar1n izolasyon ve yal1t1m i_leri gibi bilcmle 1s1tma, havaland1rma ve klima sistemlerini planlar, projelendirir, taahhdnde bulunur, m_avirliini yapar ve yurtii ve yurtd1_1 ihalelerine girer. -Fayans, yer karosu, lavabo, tuvalet, banyo kveti, armatr, su bataryalar1 gibi banyo ve mutfak aksesuarlar1n1n retimini, al1m sat1m1n1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Her trl su ar1tma, at1ksu sistemleri ve su kazanlar1n1n imalat ve montaj1nda kullan1lan ana ve yard1mc1 malzeme ile konusuyla ilgili her trl makine ve tehizat1n ithalat, ihracat1 ve dahili toptan ticaretini yapmak. Hava, gaz, ime ve pis sular1n ar1t1m projelerini yapmak, ar1tma tesislerini kurmak, depolama 1slah, kat1 at1klar1n yeniden dn_m i_letmelerini yapmak. -^irket endstriyel tesislerde ve 1s1tma sistemlerinde kullan1lan her trl bacan1n ve baca ekipmanlar1n1n imalat1n1, ithalat1n1, ihracat1n1, al1m ve sat1m1n yapabilir. S0GORTA ACENTEL00 (Sadece bu sektrle i_tigal edebilir. ) ^irketin ama ve konusu ba_l1ca _unlard1r: -^irket, Trkiye deki sigorta _irketlerinin veya yabanc1 sigorta _irketlerinin, Trkiye deki _ubelerinin, ruhsatl1 bulunduklar1 sigorta dallar1ndaki szle_melere arac1l1k etmek veya _irket ad1na szle_me yapmak iin acentelik alarak, sigorta acentesi olarak faaliyet gstermek. S0GORTA EKSPERT0ZL00 (Sadece bu sektrle i_tigal edebilir. ) ^irketin ama ve konusu ba_l1ca _unlard1r: -^irket sigorta ncesi ve sonras1 sigorta _irketlerine veya sigortal1ya talep zerine konu hakk1nda ekspertiz hizmetleri yaparak rapor haz1rlama i_i yapabilir. -^irket sigorta _irketlerine veya sigortal1ya talep zerine hakem bilirki_ilik hizmetleri yapabilir. -^irket sigorta _irketlerine talep zerine gzetim faaliyetlerinde bulunabilir. -^irket incelenmesi istenen kay1p ve hasar1n neden ve niteliini soru_turma yolu ile ara_t1rmada bulunabilir. -^irket sigortal1ya sigorta konusunda m_avirlik hizmetleri verebilir. -Konusuyla ilgili olarak her trl tesis yapar, i_letir ve kiraya verir ve kiralar. Gerekli ara ve gereleri sat1n al1r, kiralar ve kiralayabilir. -^irket ilgili kurum ve kurulu_lardan izin almak _art1yla sigorta eksperlii ile i_tigal edecek zel ve tzel ki_ilerle ilgili dalda eksperlik belgesine sahip ve meslek tablosuna kay1tl1 olanlarla eksperlik yapabilir. SPOR MALZEMELER0 -Her trl spor malzemeleri al1 sat1m1 ve ticaretini, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Konusu ile ilgili futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, hentbol, atletizm, gre_, yzme, boks, tenis, golf malzemeleri al1m sat1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. SU MAHSULLER0 EVC0L HAYVANLAR -Her trl deniz ve tatl1 su rnlerinin al1m1, sat1m1, ihracat1 ve ithalat1n1 yapmak. Bu rnlerin retimi iin entegre tesisler kurmak. -Bal1k alar1 ve iplikleri, halat, kur_un, mantar, misine olta, mu_amba, branda gibi bal1k1l1kta kullan1lan bilumum aksesuarlar1n ticareti, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Bal1k ya1 ve konservelerinin retimini, al1m1n1, sat1m1n1 yapmak. -Her trl ku_ retim iftlikleri kurmak. -Akvaryum ve akvaryum bal1klar1 , akvaryum ii donan1m ve aksesuarlar1, kafes ku_lar1 ve kafesleri, kafes ii aksesuarlar1; akvaryum bal1klar1, kafes ku_lar1 ve evcil hayvanlar1n g1da maddelerinin al1m1, sat1m1, ihracat1 ve ithalat1n1 yapmak. ST RNLER0 -St ve st rnleri retimi, al1m sat1m1, depolama, paketleme, ambalajlama, pazarlama ve da1t1m1 ile ithalat ve ihracat1n1 yapmak. ^EKERL0 MAMULLER, KONSERVE -Her trl _eker ve _ekerli mamullerin, sak1z, biskvi ile ikolata ve ikolatal1 mamullerin, gofret e_itlerinin imali, ithali ve ihrac1. -Her trl dondurma, muhallebi, stla, baklava, lokum, pekmez ve reel e_itleri, kestane _ekeri gibi g1da maddelerinin imalat1; bunlar1n ham ve yard1mc1 maddelerinin toptan ve perakende al1m sat1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -^irket konular1 ile ilgili konserve, ambalaj sanayi ve souk hava depolar1 kurmak, kiralamak ve i_letmek. -^irket yrrlkteki mevzuat esaslar1 dahilinde tekel bayilii yapar. Tekel rnlerinin al1m1, sat1m1, ithalat, ihracat, pazarlama, toptan ve perakende ticaretini yapmak. TARIM -Her trl ya_, kuru, dondurulmu_ sebze, meyve, iek, bakliyat, hububat, tar1msal rn imalat, retim, i_leme, al1m sat1m, paketleme hizmetleri, ithalat ihracat1n1 yapmak. -Sebze, meyve, tohum, fide, fidan, her trl tarla ve ss bitkileri retim, al1m ve sat1m1n1 yapmak. -Her trl tar1msal rnlerin konserve, sala, marmelat, reel, _urup, pekmez, sirke gibi imalat al1m sat1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Tar1mla ilgili her trl konuda teknoloji, dan1_manl1k hizmetleri yrtmek, peyzaj dzenlemesi, tar1msal proje yapmak, proje ve yat1r1mlar1 taahht ve kontrol etmek. -Tar1mda kullan1lan her trl cam, karton, mukavva, plastik ve sair maddelerden imal edilmi_ ambalaj, boru, sulama malzemesi ve dier mamullerin ticareti. -Tar1mla ilgili motor, motopomp, elektro pomp, santrifj pompa, ta_1t aralar1, traktr ve ekipmanlar1, her trl alet, makine, yedek para ve aksesuar1 al1m sat1m1, kiralama ve kiraya verme, servis, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Konusu ile ilgili faaliyetler iin gerekli menkul, gayrimenkul, tesis, ba, bahe, arazi, sera, tar1m teknolojileri kurmak, kullanmak, devir almak, devretmek, in_a etmek, almak ve satmak, kiralamak veya kiraya vermek, bunlar zerinde her trl ayni ve _ahsi tasarruflarda bulunmak. -Her trl tohum geli_tirme, retme ve iyile_tirme al1_malar1 yapmak. -Her trl sera ve sera teknolojileri ithalat1 ihracat1 yapmak, bu konuda yurt ii ve yurt d1_1 dan1_manl1k hizmeti vermek, her trl sera i_letmecilii yapmak. -Zeytin baheleri kurmak, sat1n almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak. -Her trl organik ve kimyasal gbre ve zirai ilalar, ev ha_ere ilalar1, veteriner ilalar1, evre sal11 ilalar1, tar1mla ve ziraatla ilgili her trl kimyasal maddeler ve analizle ilgili hormonlar, bitki geli_imini dzenleyiciler her trl kimyevi ve tabii gbreler imalat1, al1m sat1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Torf toprak al1p satmak, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. - Tropikal ve subtropikal meyvelerin yeti_tiricilii (muz, hurma, incir, avokado, mango vb.) - Demir ve elikten s1cak veya souk ekilmi_ yass1 hadde rnleri imalat1 (demir veya elik ala_1ml1 levha, _erit, sac, teneke sac, vb. Dahil). Sera tesislerin kurulmas1 iin gerekli malzemeleri imal etmek,sera tesislerinin montaj1n1 yapmak ve sera tesislerinin kurulmas1 iin projeler haz1rlamak TA^IT ARALARI SERV0S VE BAKIM 0STASYONLARI -Motorlu ve motorsuz elektrikli, elektronik her e_it kara vas1talar1 olan otomobil, kamyon, kamyonet, otobs, minibs ve benzeri aralar1n her trl tamir bak1m1n1, yedek para, modernizasyonu, rutin teknik kontrollerini yapmak. Bu i_lerle ilgili her trl servis alar1 kurmak, i_letmek. -Otomotiv sanayi ile ilgili y1kama yalama servisi kurmak, i_letmek, kullan1lacak malzemeleri almak, satmak, imalat, ithalat, toptan ve perakende satmak. -Her trl otopark hizmeti vermek. TA^IMACILIK -Her trl yat, kotra, marina, deniz otobs, _ilep, tanker, yolcu vapuru, uak, otobs, kamyon, kamyonet, otomobil, minibs, midibs, treyler, ekici, motosiklet, _ehir ii minibs ile ta_1mac1l1k, t1r gibi, deniz, kara, hava aralar1 ile _ehir ii, yurt ii ve yurt d1_1 e_ya ve yolcu ta_1mac1l11n1 yapmak, i_letmek, i_lettirmek, kiralamak, kiraya vermek. -Kara, deniz, hava aralar1 ile ilgili servisler vermek, bunlar1n kumanyalar1n1, sular1n1, akaryak1tlar1n1 yedek paralar1n1, aksesuar ve lastiklerinin tamir bak1m1n1, donan1m ihtiyalar1n1 temin etmek. -Yurt iinde ve d1_1nda her nevi kara, hava ve deniz nakil vas1talar1 ile yk ve e_ya ta_1mac1l11, nakliye komisyonculuu ve acentelii yapmak. -^irket faaliyeti ile ilgili her trl nakil vas1talar1 al1r, satar, kiralar, kiraya verir. -^irket ilgili mercilerden izin almak kayd1yla kamu ve zel kurulu_lar1n personel, i_i, renci, yolcu ve her trl mal ta_1mac1l11 ve benzeri hizmet alan1nda, _ehir ii, _ehirler aras1 otobs, servis ve nakliye i_letmecilii yapabilir. Konusu ile ilgili ara, gere, nakil vas1talar1 alabilir, i_letebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, komisyonculuunu yapabilir. -Uak, otobs, gemi gibi tm ula_1m aralar1 iin her trl bileti satmak ve bu maksatla bilet sat1_ yerleri amak. -Hava aralar1 ile ambulans hizmetleri vermek. TEKNOKENT-YNET0C0-0^LET0C0 niversiteler, ara_t1rma kurum ve kurulu_lar1 ile retim sektrlerinin i_birlii salanarak, lke sanayiinin uluslar aras1 rekabet edebilir ve ihracata ynelik bir yap1ya kavu_turulmas1 maksad1yla teknolojik bilgi retmek, rnde ve retim yntemlerinde yenilik geli_tirmek, rn kalitesini veya standard1n1 ykseltmek, verimlilii artt1rmak, retim maliyetlerini d_rmek, teknolojik bilgiyi ticarile_tirmek, teknoloji youn retim ve giri_imcilii desteklemek, kk ve orta lekli i_letmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu salamak, Bilim ve Teknoloji Yksek Kurulunun kararlar1 da dikkate al1narak teknoloji youn alanlarda yat1r1m olanaklar1 yaratmak, ara_t1rmac1 ve vas1fl1 ki_ilere i_ imkan1 yaratmak, teknoloji transferine yard1mc1 olmak ve yksek/ileri teknoloji salayacak yabanc1 sermayenin lkeye giri_ini h1zland1racak teknolojik altyap1y1 salamakt1r. Ynetici _irketin 4691 say1l1 Teknoloji Geli_tirme Blgeleri Kanunu ve Uygulama Ynetmelii hkmleri erevesinde Blgenin kurulmas1, ynetimi ve i_letilmesine ili_kin grev ve sorumluluklar1: A-Blge arazisinin kullan1m1, yap1 ve tesislerin projelendirilmesi, in_as1 ve kullan1m1, Blgenin ynetimi ve i_letilmesi, B-Planlama srecinde varsa evre Dzeni Planlar1 da dikkate al1narak imar planlar1 ve dei_iklikleri, parselasyon plan1 ve dei_ikliklerinin 3194 say1l1 0mar Kanunu ve ilgili ynetmeliklerine gre yap1lmas1 ve Bakanl1k onay1na sunulmas1, C-Projelerin 3194 say1l1 0mar Kanunu, ynetmelikleri, imar plan1, fen, sal1k ve evre _artlar1 ile ilgili dier kanun, tzk ve ynetmelik hkmlerine ve Trk Standartlar1 Enstits taraf1ndan belirlenen standartlara ve teknik _artlara uygun olarak haz1rlat1lmas1, D-Blgenin kurulu_undan hizmete gemesine kadar geen sreyi kapsayan genel termin plan1n1n ve ayr1ca denek talebinde bulunmu_ ise, denein kullan1m1na ili_kin i_ program1n1n ve termin plan1n1n da Genel Mdrle verilmesi, E-4708 say1l1 Yap1 Denetimi Hakk1nda Kanun ve ilgili ynetmelik hkmleri uyar1nca gerekli i_lemlerin yap1lmas1, F-Blgedeki at1k su, at1k su alt yap1 tesisleri, kat1 at1k, toprak kirlilii, grlt ve hava kirlilii, tehlikeli t1bbi at1k, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasallar1n ynetimi, yang1ndan korunma ve yang1n sndrme sistemi ile doal tehlikeleri kapsayan konularda ilgili kurum ve kurulu_larla koordinasyon iinde al1_arak ve ilgili mevzuatlar erevesinde gerekli nlemlerin al1nmas1, G-Blgede yang1n tehlikelerine ve doal tehlikelere kar_1 giri_imcilerin kiralad11 tm bina sigortalar1n1n yapt1r1lmas1, H-Blge iin gerekli olan temizlik, elektrik, ime ve kullanma suyu, doal gaz ve akaryak1t, 1s1tma ve havaland1rma, da1t1m _ebekeleri, kanalizasyon, at1k su, Blge ii yollar, ses ve veri ileti_imi, internet hizmetleri ve dier hizmetlerin salanmas1 ve kesintisiz olarak srmesi iin gerekli nlemlerin al1nmas1, al1_ma esaslar1n1n belirlenmesi, fiyatland1rmalar1n ve hesaplamalar1n yap1lmas1 ve uygulanmas1, her trl bak1m ve onar1m yap1lmas1, alt ve st yap1lara zarar verenlerin tespiti ile zararlar1n tazmininin salanmas1, 0-Blge niversite arazisi ierisinde ise niversite bnyesinde bulunan itfaiye ara ve gerelerinden yararland1r1lmas1, niversite alan1 d1_1nda ise yeterli say1da itfaiye ara ve gerelerinin haz1r bulundurulmas1n1n salanmas1, J-Blgede yer almak isteyen kurum, kurulu_ ve giri_imci taleplerinin deerlendirilmesi ve uygun bulunanlara yer tahsisinin yap1lmas1, K-Blge 0_letme Ynergesinin haz1rlanarak bir kopyas1n1n Genel Mdrlne verilmesi, L-Blgede yer alan giri_imcilerin niversite veya AR-GE merkez ve enstitlerinin olanak ve birikimlerinden yararlanma ynndeki taleplerinin ilgili birimlerle koordinasyon ierisinde kar_1lanmas1, M-Gerekli grd durumlarda giri_imcilerin mnhas1ran Blgede yrtecekleri yaz1l1m veya AR-GE projelerinin Kanunda ngrlen amalara uygunluunun Blgenin olu_turulmas1nda i_birlii yap1lmayan niversite veya ileri teknoloji enstits ya da kamu AR-GE merkez veya enstits ile TB0TAK a veya TB0TAK 1n belirleyecei hakemlere onaylat1larak belgelendirilmesi, N-Blgede istihdam edilen tm ara_t1rmac1, yaz1l1mc1, AR-GE personelinin listesinin, AR-GE projelerindeki grev tan1mlar1n1n, nitelik ve al1_ma srelerinin ayl1k olarak belirlenerek ar_ivlenmesi, istenildiinde ilgililere bildirilmesi, O-Faaliyet ve uygulamalar1n, Blgenin daha etkin ve verimli i_letilmesi ynndeki al1_malar1n, veri, bilgi ve istatistiklerin elektronik ortamda entegre edilebilecek biimde Genel Mdrlke belirlenecek formatta sunulmas1, P-Giri_imcilerin ve nc _ah1slar1n Kanunun amac1na ayk1r1 faaliyetlerinin tespiti, ayk1r1 faaliyetlerin dzeltilmesi iin giri_imcilerin uyar1larak belirli bir sre verilmesi ve bu sre iinde ayk1r1 faaliyetlerini dzeltmeyen giri_imcilerin Blgeden ihra edilmesini temin edecek gerekli nlemlerin al1nmas1 Grevlerini yerine getirmekle ykmldr. Ayr1ca ynetici _irket, Blge ihtiyalar1 dorultusunda giri_imcilere eitim, inkbasyon, test, kalibrasyon ve kalite gvence ve benzeri konularda teknik hizmetler ile marka tescil, telif haklar1, patent alma, _irket kurulu_u, teknoloji transferi, risk sermayesi, pazarlama ve ihracat gibi konularda dan1_manl1k hizmeti verilmesinin salanmas1 ile Blgede faaliyet gsteren kurum ve kurulu_larla giri_imcilerin ortak ihtiyalar1 dorultusunda bunlara tek ba_lar1na almalar1n1n veya yapmalar1n1n mali ve teknolojik a1lardan mmkn olmad11 nemli retim, test ve kontrol alet ve makineleri ile ekipmanlar1n1n sat1n al1nmas1 veya kiralanmas1 yollar1 ile temin edilerek amaca dnk olarak yeni ve ileri teknoloji laboratuarlar1 ve retim birimlerinin kurulmas1, i_letilmesi, bedeli kar_1l11nda ilgililerin kullan1m1na sunulmas1, gerektiinde bu hizmetlerle ilgili olarak sz konusu alet, makine ve ekipman1 kullanacak, i_letmecilik faaliyetlerini yrtecek konusunda uzmanla_m1_ deneyimli personel istihdam1, bu konularla ilgili ki_i ve kurulu_larla gerekli i_birlii ve koordinasyonun salanmas1 faaliyetlerinde de bulunabilir. TEKST0L -Her trl dokuma mamullerinin, ham bez kuma_ trikotaj ve sanayiinde faaliyetlerde bulunmak , ipek, orlon, pamuk, triko, haz1r giyim e_yalar1 ile orap ve ama_1r, bay bayan ve ocuk giyim e_yalar1, kot tak1mlar, kot pantolonlar, kot gmlekleri, kot montlar, her trl dier haz1r giyim e_yalar1, her trl i ve d1_ giyim rnlerinin yurt iinde ve yurt d1_1nda retilmesi ithalat1 ve ihracat1 ile pazarlamas1n1 yapmak. -Tekstil sanayiine ait her trl hammadde yar1 mamul ve mamul maddelerin, giyim sanayi rnleri her nevi ynl, pamuklu, ipekli, suni sentetik plastik maddeler iplik ham bez ve kuma_lar1n yurt iinde ve yurt d1_1nda retilmesi al1m ve sat1m1 ithalat ve ihracat1, yurt iinde ve yurt d1_1nda pazarlamas1. -Her trl mefru_at, eyiz, havlu, bornoz al1m1 sat1m1, imalat1n1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Her trl hastanede kullan1lan nlk, tulum, ar_af, yast1k gibi rnlerin imalat1, al1m1 sat1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. TEM0ZL0K -Kamu kurum ve kurulu_lar1, ev, i_ han1, i_ merkezi, toplu konut, zel binalar, hastaneler, sosyal tesisler, okullar, turistik tesisler, otel ve motellerin i ve d1_ bina bahe, kazan daireleri temizlikleri ile her trl _ah1s ve hkmi _ah1s i_letmelerinin temizlik i_ ve i_lemlerinin yap1lmas1 veya yapt1r1lmas1. -Bu binalar1n evre temizleme, ha_ere, srngen ve kemirgen kontrol ve ilalama, dezenfekte hizmetlerini yapmak ve yapt1rmak, temizlik malzemesi ve ekipmanlar1 ile personelin temin ve al1_t1r1lmas1 TIBB0 ALETLER - MALZEMELER VE D0^0L0K MALZEMES0 -Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve doktor muayenehaneleri ile sal1k kurulu_lar1n1n ihtiyalar1 olan her trl t1bbi cihaz ve yedek paralar1, laboratuar malzemeleri, rntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nkleer t1p malzemeleri, steril malzemelerinin al1m1, sat1m1, ithali ve ihracat1n1 yapmak. -Di_ protez laboratuar1 kurmak;her trl metalden, plastikten, porselenden, totel veya di_, protez yap1m1, tamirini yapmak. -Bilumum di_ ve di_ hekimlii malzemesi ve aletleri al1m ve sat1m1, ithalat, ihracat, mmessillik, taahht ve bilumum dahili ticaretini ve teknik servisliini yapmak. -Ortopedik ayakkab1, bot, sandalet, tabanl1k, protezler, cihazlar, korseler, varis orab1, suni diz mafsal1, dirsek al1_1r estetik eller, yrme cihaz1, koltuk denei ve bilumum ortopedik rnlerin al1m1, sat1m1, ithalat1 ve ihracat1n1 yapmak. T0CARET ^irket a_a1daki ticari mallar1n retimini yapar. Radyo, TV, posta yoluyla veya internet zerinden toptan ve perakende ticareti ile ithalat1n1 ve ihracat1n1 yapar. -Aa, in_aat malzemesi ve s1hhi tehizatlar -At1k ve hurdalar -Ayakkab1 ve deri e_yalar -Bal1k, kabuklular ve yumu_akalar da dahil her trl su rnleri -Bilgisayar, bilgisayar evre birimleri ve yaz1l1mlar1 -Bro makine ve ekipmanlar1 -Canl1 hayvanlar1 -iek, bitki, tohum, gbre, ev hayvanlar1 ve ev hayvanlar1 yemleri -Eczac1l1k rnleri -Ekmek, pastalar, unlu mamuller ve _ekerli rnleri -Elektrikli ev aletleri -Et ve et rnleri -Gazeteler, Kitaplar ve k1rtasiye rnleri -G1da, iecek ve ttn rnleri -Giyim e_yalar1 -Hal1, kilim, duvar ve yer kaplamalar1 -Ham deri, post ve deri -H1rdavat, boya ve cam ve rnleri -Kahve, ay, kakao ve baharat -Kimyasal rnleri -Kozmetik ve ki_isel bak1m malzemeleri, Parfm ve kozmetik rnleri -Metallerin ve metal cevherleri -Meyve ve sebzeleri -Mobilya, ayd1nlatma tehizat1 ve ev e_yalar1 -Motorlu kara ta_1tlar1n1n, Otomobillerin ve hafif motorlu kara ta_1tlar1n1n, Motorlu kara ta_1tlar1n1n para ve aksesuarlar1 -Mzik ve video kay1tlar1 - Optik rnler (gzlkler, gzlk camlar1, drbn, vb.) -Otomotiv yak1t1, Kat1, s1v1 ve gazl1 yak1tlar ile bunlarla ilgili rnler -Oyunlar ve oyuncaklar1 -Porselen ve cam e_ya ile temizlik maddeleri -Saat ve mcevher -Ses ve grnt cihazlar1 -S1hhi tesisat ve 1s1tma tesisat1 malzemeleri -Spor malzemeleri -St rnleri, yumurta ve yenilebilir s1v1 ve kat1 yalar -^eker, ikolata ve _ekerleme -Tah1l, i_lenmemi_ ttn, tohum ve hayvan yemi -Tak1m tezgahlar1 -Tar1msal amal1 makine ve ekipmanlar ile aksam ve paralar1 -Tekstil endstrisi makineleri ile diki_ ve rg makineleri -Tekstil rnleri -Telekomnikasyon tehizat1 (telefon, cep telefonu, faks vb.) Elektronik ve telekomnikasyon ekipmanlar1 -T1bbi ve ortopedik rnleri -Her trl ticari mallar TOPRAK RNLER0, 0MENTO -Ta_ k1rma i_leri ve ta_tan kum imal edilmesi. Bunlarla ilgili makine ve tehizat1n kurulmas1, sat1n al1nmas1. -Haz1r beton ve elemanlar1n1n imalat1, sat1_1, haz1r beton ta_1ma, kurulan haz1r beton santrallerini kiraya vermek ve kiralamak. -Her trl beton boru, knk, konik, bordur ta_1, baca halkas1 ve briket imalat1, bunlar1n retiminde kullan1lan yar1 mamul, mamul maddelerin al1m sat1m1, ithalat1 ve ihracat1 ile pazarlamas1n1 yapmak. -Her trl ta_, kum, kire, toprak, kil, m1c1r ocaklar1 amak, i_letmek, kiralamak veya kiraya vermek. -0n_aat malzemelerinin ve zellikle tula, kiremit, asmolen, ate_ tulas1, f1r1nlanm1_ kum, imento al1m1, sat1m1, imalat1, ithalat1 ve ihracat1n1 yapmak. -Seramik ve porselen topra1n1n hammaddesini retmek iin ocaklar amak ve tesisler kurarak bunlar1 i_letmek. -Seramikten mamul her trl kvetler, hidromasajl1 kvetler, banyo kabinleri, du_ kabinleri, pisuvarlar, klozetler, hela ta_lar1, lavabolar, eviyeler, bunlar iin blmeler ve yap1 elemanlar1 gibi bahsi geen mamullerin imalat1nda kullan1lacak her trl hammaddenin retimi. TRAF0K M^AV0RL00 -Trafik m_avirlii hizmetleri yapmak;her nevi nakil vas1talar1n1n al1m, sat1m, devir, tescil, zayi, ruhsat yenileme ve 1kar1lmas1, plaka yenileme ve 1kar1lmas1 i_lemlerini yapmak. TUHAF0YE -Her trl dantel, iplik e_itleri, fisto, kurdele, lastik, tela, kasnak, _i_, t1, kanavie, 1t1t, makas, perde _erit, lar e_itleri, terzi ta_1, mesura, c1rt bant, suta_1, vatka ve kol dmesi ve dme e_itleri retimi, toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Her trl kemik, plastik ve metal fermuar ile fermuar yan malzemeleri retimi, toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. TUR0ZM ve SEYAHAT ACENTALII -Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil ky, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, ay bahesi, k1raathaneler, nargile salonlar1 gibi konaklama, dinlenme, gezme, elenme, yiyecek ve iecek yerleri, komple turistik tesisler, yzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporlar1, k1_ sporlar1, doa sporlar1, da turizmi, kapl1ca turizmi, a1k ve kapal1 spor salonlar1, gece kulb da, deniz ve dier su spor ve elenceleri rafting, su kaya1, yzme ve bu alandaki dier da ve su sporlar1na ynelik faaliyetler ve bu faaliyetler iin gerekli tesis ve i_letmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, in_aa edebilir veya sat1n alabilir, satabilir, i_letebilir. -1618 say1l1 Seyahat Acenteleri Kanunu uyar1nca acentelik belgesi almak, yurt iinde ve yurt d1_1nda turizm acentelii kurmak, yerli ve yabanc1 turistleri konaklatmak, tur dzenlemek. -^irket yurt iinde ve yurt d1_1nda turizm hizmetleri salamak amac1yla seyahat acenteleri kurabilir, i_letebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha nce kurulmu_ bulunan acenteliklerin _ubelerini kurabilir, i_letebilir, i ve d1_ turizm organizasyonlar1n1 yapabilir, gezi turlar1 dzenleyebilir, ba_ka seyahat acenteleri taraf1ndan dzenlenen bur tr turlar1n biletlerini satabilir, bunlara ili_kin rezervasyonlar1 yapabilir ve yapt1rabilir, yolcu ta_1mac1l11, tur ve rehberlik hizmetleri, ula_1m, konaklama ve konusu ile ilgili dan1_manl1k hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ula_t1rma aralar1 biletlerini rezervasyonunu yapabilir, sat1n alabilir ve satabilir. -Yat i_letmecilii ve yat turizmcilii yapmak, yerli ve yabanc1 yatlar1n her trl ihtiyalar1n1 kar_1lamak, bu ihtiyalar1 dier i_letmelerle balant1 kurarak kar_1lanmas1n1 salamak. - Her trl motorlu ara, bisiklet, motosiklet kiraya vermek, kiralamak. -Yurt iinde ve yurt d1_1nda turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan hava, deniz, kara ta_1mac1l11 ve transfer i_lemlerini yapmak veya yapt1rmak. -Ulusal ve uluslararas1 sanatsal organizasyonlar dzenlemek. bu alanlarda etkinliklerde bulunmak. resim heykel, seramik, fotoraf, film, grafik, mzik ve el sanatlar1 ile sanatsal ve bilimsel kapsaml1 faaliyet ve organizasyonlar dzenlemek. -Turistik tesislerde _ov programlar1, animasyon, organizasyonlar ve elence programlar1 dzenlemek, programlar sunmak. -Da turizmi, yayla turizmi, kara, hava sporu malzemelerinin ve aralar1n1n al1m sat1m1, ithalat, ihracat1n1 ve kiralamas1n1 yapmak. -Her trl doa, su alt1 ve su st sporlar1 ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, su alt1 dal1_ ve su st sporlarla ilgili olarak ara ve gereler almak, bunlar1n gerektirdii her trl alet ve edevat1n kullan1m1 ve bununla ilgili malzemelerin al1m1-sat1m1n1 yapmak, ithalat1n1 ve ihracat1n1 yapmak. -Her trl doa, su alt1 sporu ve sualt1 sporcu sal11na ynelik hizmet vermek bununla ilgili ara ve gerelerin, ihracat1n1 ve ithalini yapmak. -Turistik amal1 bak1r, pirin, lleta_1, mermer, kristal, aa, fildi_i, cam, melamin, k1ymetli madenlerden retilen her trl hediyelik e_yan1n al1m, sat1m1, pazarlamas1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Turistik amal1 gm_ten imal edilmi_ her trl hediyelik veya tak1 e_yalar1n1n toptan ve perakende al1m sat1m1n1, ithalat1n1 ve ihracat1n1, pazarlamas1n1 yapmak. TTN -Ttn, Ttn Mamulleri ve Alkoll 0kiler Piyasas1 Dzenleme Kurumu'ndan izin almak kayd1 ile; Sigara, ttn ve sair ttn rnlerinin retimi, al1m1, sat1m1n1 yapmak. -Ttn haz1rlama blmleri de dahil olmak zere her trl ttnn ve ttn mamullerinin; sigara, sigara ka1d1, sigara tp retim tesislerinin kurulmas1. UNLU MAMULLER -F1r1n i_letmek. -Her trl un ile undan mamul ekmek, tost ekmei, hamburger ekmei, sandvi, pasta ve pasta e_itleri, galeta, simit, poaa, brek, tatl1 tuzlu ve tuzsuz unlu g1da maddeleri yufka, kaday1f, makarna, peksimet, francala yresel ekmek e_itleri ve benzeri un ve unlu mamullerin retimi, toptan ve perakende al1m1 sat1m1, da1t1m1, ithalat ve ihracat1, ambalajlanmas1, depolanmas1, pazarlamas1n1 yapmak. -Un ve undan mamul g1da maddelerinin retiminde kullan1lacak her e_it rek otu, maya, susam, _eker, tuz, ya, razmol, ekmek-katk1 maddesi, ni_asta g1da boyalar1 ile bu rnlerin toptan ve perakende al1m1 sat1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Her e_it tah1l rnlerinin ( Buday, arpa, avdar, m1s1r, kepek, vs. ) toptan ve perakende al1m sat1m1n1, ithalat1n1 ve ihracat1n1 yapmak. VETER0NERL0K -Hayvan hastal1klar1n1n te_his ve tedavisini yapmak. -Hayvan hastal1klar1nda kullan1lan ila, a_1, serum ve biyolojik maddeleri al1p satmak, ithalat1n1 ve ihracat1n1 yapmak. -Veteriner hekimlikte kullan1lan her trl alet, edevat, t1bbi malzeme ile kimyasal maddelerin al1m sat1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Hayvan 1slah1 amac1yla suni tohumlama yap1lmas1 ve bu amala kullan1lan malzemelerin al1m sat1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Hayvan besiciliinde kullan1lan her trl yem, mama ve pet malzemelerin al1m sat1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Konusu ile ilgili sal1k ve teknik konularda dan1_manl1k yapmak. -Her trl hayvan tedavisi, bak1m1, operasyon ve a_1lamalar1, pansiyon hizmetlerini yapabilir. Bu konuyla ilgili te_his iin rntgen, ultrason, kan ve idrar tahlili, MR, sintigrafi, bilgisayarl1 tomografi, her trl biyokimyasal tetkikler, ambulans hizmetlerini verebilir. YA, PEYN0R VE YOURT -Her trl st ve st rnlerinin al1m1n1, sat1m1n1, toptan ve perakende pazarlamas1n1, ithalat1n1, ihracat1n1 ve imalat1n1 yapmak ve yapt1rmak. -Her trl nebati ve bitkisel yalar1n al1m1n1, sat1m1n1, imalat1n1 yapmak. -Her e_it peynir, yourt, kaymak imalat1. YAPI DENET0M (Sadece bu sektrle i_tigal edebilir. ) -^irketin ama ve konusu; Can ve mal gvenliini teminen imar plan1na, fen, sanat ve sal1k kurallar1na, standartlara uygun kaliteli yap1 yap1lmas1 iin proje ve yap1 denetimi yapmakt1r. ^irket bu amac1n1 gerekle_tirirken yap1 denetim ve ilgili yasalar1n amir hkmlerine aynen uyar. YA^ MEYVE SEBZE -Her trl ya_ sebze ve meyve al1m sat1m1, pazarlamas1, ithalat, ihraca yapmak. -Bilumum ya_ ve kuru sebzeler, meyveler ve narenciye rnleri ekimi, dikimi, yeti_tirilmesi, ambalajlanmas1n1 yapmak. -Her trl ya_ meyve ve sebzelerin i_lenmesi, kurutulmas1, dondurulmas1 ve konsantrasyonu suretiyle s1nai rn haline getirilmesi. Her trl ya_ meyve ve sebze komisyonculuu yapar. YEMEK0L0K -Her trl tabldot yemek retimi ve sat1_1n1, retilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamas1n1 ve da1t1m1n1 yapmak. Gerek ve tzel i_letmelerin yemekli toplant1lar1n1n organizasyonunu yapmak. Yemek retim tesisleri kurmak, kurulu olanlar1 devir almak. YNET0M DANI^MANLII -Ynetim ve eitim dan1_manl11, personel tedarii, yeniden yap1lanma ve dier insan kaynaklar1 konular1nda hizmet verir. -Yurt d1_1na al1_acak personel gnderilmesi, yurt d1_1ndan Trkiye de al1_acak personel temini konusunda i_letmelere dan1_manl1k ve hizmet verebilir. -0nsan kaynaklar1 alan1nda yaz1l1m geli_tirebilir, bu yaz1l1m1n sat1_ ve pazarlamas1n1 yapabilir. ZEYT0N, ZEYT0NYAI -Zeytin al1m sat1m1, ithalat ve ihracat1n1 yapmak. -Her trl zeytinya1, ayiek, m1s1rz, f1nd1k ve bal1k yalar1n1n toptan ve perakende ticaretini yapmak. Z0RAAT MAK0NELER0 VE ALETLER0 -Her nevi tar1m ve i_ makinelerinin imalat1, ithalat1, ihracat1. -Her nevi tar1m ve i_ makineleri, traktr, bier dver ve ekipmanlar1na ait mekanik, elektronik ve elektro mekanik cinsten yedek paralar1n imalat1, ithalat1, ihracat1. ZCCAC0YE -Ev rnleri, mutfak e_yalar1, cam ve camdan mamul ev e_yalar1 zccaciye rnleri, ev dekorasyon rnleri, kristal avize, ayd1nlatma malzemeleri al1m sat1m1, ithal ve ihrac1, bu rnlerin pazarlanmas1. -Her trl zccaciye, elik mutfak e_yas1, _i_e, cam rnleri, porselen, emaye, plastikten mamul rnler, mutfak e_yalar1 al1m sat1m1, ithalat1 ve ihracat1. AMA VE KONULARIN ALTINDA 0STEE GRE YAZILACAK GENEL MET0N ^irket ama ve konular1yla ilgili olarak a_a1daki i_lemleri yapar: -^irket amac1n1 gerekle_tirmek iin her trl menkul ve gayrimenkul mallar ile makine ve tesisler, demirba_lar, motorlu ve motorsuz kara, hava deniz nakil aralar1 alabilir, satabilir, i_letebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar zerinde ayni ve _ahsi haklar1 tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri zerinde irtifak, intifa, skna, gayrimenkul mkellefiyeti tesis edebilir. ^irket gerektiinde kamu kuru_lar1na, belediye ve kamuya yola bedelli veya bedelsiz terk yapabilir. 0fraz, tevhit yapabilir, kat irtifak1 ve kat mlkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her trl cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarruflar1 gerekle_tirebilir. Bilumum gayrimenkulleri diledii zaman, diledii bedel, diledii ko_ullarla zel ve tzel ki_ilerden hisseli ya da hissesiz _ekilde ve ta_1nmazlar1 zerinde mevcut her trl ipotek, rehin, tahdit ve takyitleri ile birlikte sat1n alabilir, satabilir, devredebilir, devralabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. ^irket kendi gayrimenkul mallar1n1 nc gerek veya tzel ki_ilerin kullanaca1 krediler iin ipotek veya rehin verebilir. zel ve tzel finansman kurulu_lar1ndan her trl k1sa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir. Her trl kefalet ve teminat verebilir. Tapuya teferruat kayd1 yapabilir, yapt1rabilir. ^irket kendi gayrimenkul mallar1 zerine kira _erhi yapabilir, yapt1rabilir, kira akitlerini tapuya _erh edebilir, ettirebilir. Her trl bankac1l1k hizmetlerinden yararlanabilir. Yukar1da gsterilen konulardan ba_ka ilerde _irket iin faydal1 ve lzumlu grlecek ba_ka i_lere giri_ilmek istendii takdirde genel kurul karar ald1ktan sonra _irket bu i_leri de yapabilecektir. Ana szle_me dei_ikliinde olan i_bu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacakt1r.   PAGE PAGE 24 6<J<N<d<h<<<<<<<&=*=====>>>>B>H>L>\>`>p>t>>>>>>>>>>>*?.?H?L????@:@>@@@B@D@V@b@f@@@@@@@@@pAtA~AAAAAA$B(B4B8BDBHBν h(5h\MCJOJQJ^JaJh CJOJQJ^JaJh(5h\M5CJ\aJh(5hmCJaJh(5h\MCJaJJHBBBBBBBCC,C0CBCFCVCZCzC~CCCCCCCDDZD^DDEBEFE\E`EEEEEEFJFNFbFfF|FFFF4G8GGGGGGGGGGGGGGGGGHHHH.H2H>HBHNHRHHHHH,I0I@IDIPITInIrIIIIIIIh(5hmCJaJh(5h\MCJaJ\I(J,J`JdJnJrJ~JJJJJJXK\KKK|LLLL>MBMMMMMMM NNNNOOPP Q$QJQNQQQQR4R8RRRRRRR>SBSVSZSdShStSxSSSSSTTTTXTTTTTTTTTUUUUUUV"VVV h(5h\MCJOJQJ^JaJh(5hmCJaJh(5h\MCJaJVVWWWWdXhXXXhYlYYYYYYYYYYY ZZ Z$Z8ZkJkNkdkhkkk lll lFlJljlnlxl|lllPmTmmm:n>no"o2o6oJoNotoxoooooppph(5hs5CJ\aJh(5hsCJ\aJh(5hmCJ\aJh(5h\MCJ\aJNppp2q6q@qDqqqqqrr"r&r^rbrrr ssss.s2s>sBsssssss,t0tttttu u0u4uuuuuuuvvTvXvvvvvvvvvvvwwww w$w8wzBzzz~zzzp{t{{{{{||H|L|N|}}@~D~~~~~~~~~~#h(5hmCJOJQJ\^JaJ#h(5h;CJOJQJ\^JaJ#h(5h\MCJOJQJ\^JaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJh(5hmCJ\aJh(5h\MCJ\aJh(5h\MCJaJh(5hmCJaJ4RT\^fj@D"&DHZ^Rbf:>ptvx(,tx(,6:txz|>BPTvzFJLNZ^ h(5h= .CJOJQJ^JaJh(5h\MCJaJh(5hmCJaJh(5hHUCJaJh(5h(CJaJMBFTXlpƋʋ6:ތ"RVjn܍TXhl~48‘"&:>h(5hmCJaJh(5h\MCJaJ&h(5h\M5CJOJQJ\^JaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJN>~ʒΒ6:JNДԔ\`rv26\`RV >BƘʘLPĚؚܚ֛ڛ 04NR"*.8<DHVZhlh(5hmCJaJh(5h\MCJaJ\̘PBD>Bxnp6xB\$4 nʵgdmgdmΝҝ ΞҞvzJN26txڣޣ<@DNR\`lpz~ 8<hl|ܥ<@`dh(5haSCJaJh(5hm5CJaJh(5haS5CJaJh(5hmCJaJh(5h\MCJaJNĦX\vz(,8<rvΩҩ hlnp~֪ڪFJVZ«˺h(5h\MCJaJ&h(5h\M5CJOJQJ\^JaJ h(5haSCJOJQJ^JaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJh(5CJOJQJ^JaJh(5hmCJaJh(5haSCJaJ=«ҫ֫04rv<@Z^VZܮ".2ޯLPhltxڱޱ.2nr̳г .2Դ&h(5h\M5CJOJQJ\^JaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJh(5hmCJ\aJh(5h\MCJ\aJh(5hmCJaJh(5h\MCJaJDԴش,0hlµƵPTdh".2`dx|ȷ̷ (,ʸθ޸PT\`lpx|̹й޹ @D̻л޻DHμҼh(5h\MCJaJh(5hmCJaJ\ʵ F$@BrXrxD..,^gdmgdm"hlvz:>BbprRVHL(,VZ^b.2NRbftxRVlp 04rvȴh(5haSCJaJ&h(5h\M5CJOJQJ\^JaJ h(5haSCJOJQJ^JaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJh(5h\MCJaJh(5hmCJaJAvzVZNR26>BFNRpt$(@DPTptҺh(5h\MCJaJh(5hmCJPJaJh(5haSCJPJaJh(5hmCJaJh(5haSCJaJh(5h CJaJF $04>BJN:>pt(,x|JNfj BF04(,48<@VZjnh(5hmCJaJh(5h\MCJaJ&h(5h\M5CJOJQJ\^JaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJNnx|vz04x|48BF(,"\`tx&**.LPvzX\RVh(5hmCJaJh(5h\MCJaJY^ VX$RT&h4Dn$gdm^gdmgdm04<@`dtxFJpt@Ddh"&jnz~&*hlvz ,0hl<@h(55CJaJh(5hmCJaJh(5haSCJaJh(5haS5CJaJT "&48 :>nr<@rvPTX~26LPTǵǣ٘ǵh(5h\MCJaJ#h(5hmCJOJQJ\^JaJ#h(5h;CJOJQJ\^JaJ#h(5h\MCJOJQJ\^JaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJh(5hmCJaJh(5haSCJaJ<bf.2>B48hl"&H$(:>NRhlz~<@BDʿh(5h= .5CJ\aJh(5hmCJ\aJh(5h\MCJ\aJh(5hmCJaJh(5h\MCJaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJ#h(5hmCJOJQJ\^JaJ#h(5h\MCJOJQJ\^JaJ8$&HBDx 0  02>fgdmgdmD^`*.$(>BPTrvZ^bfrv $(8<NRhlh(5hmCJaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJh(5h\MCJaJh(5hmCJ\aJh(5h CJ\aJh(5h 5CJ\aJh(5h 5CJ\aJA  d h r v   * . V Z l p |      H L   ` d      *.02>Z^fjҶ h(5h\MCJOJQJ^JaJ h(5h CJOJQJ^JaJh(5hmCJaJh(5h CJaJh(5h 5CJaJh(5hm5CJaJh(5h\MCJaJA 26^b.2`d>Bz~>Blp"&4826FJbfPT:h(5h\MCJaJh(5hmCJaJ\:>TXbflpz~*.LP DH,0BF`dpt 04`d 04lprt*,̼h= .B*OJQJ\^Jph$hAhAB*OJQJ\^JphhAhACJaJh(5h\MCJaJh(5hmCJaJIvr,  "#X$$$$'")F*+-.H/J//]gdO=$a$gdmgdmgd(5gdu #gdm,.  !!!!!!!!!!$"(">"B"^"b"""# ## #"#########$ $$$R$V$$$$$$$$···················²h(5h\MCJ\aJ#h(5h\M5CJOJQJ^JaJ#h(5h\MCJOJQJ\^JaJ h(5\h(5hmCJaJh(5h CJaJh(5h 5CJaJhA5CJaJhAhu #CJaJhu #hu #CJaJhu #CJaJ1$$$$$$%% %$%0%4%L%P%X%\%h%l%x%|%%%%%%%%%%%%%%&D&H&X&\&f&j&r&v&&&"'&'6':'P'T'f'j'''''''''((,(<(@((((() )l)p)))@*D*********++h(5h\MCJaJh(5h\MCJ\aJh(5hmCJ\aJU++++++@,D,V,Z,,,,, ----N-R-h-l-~---------.H/J/////80<0<1@11112,202j2n2223 3334455R6V6b7f788`8d8꿫&h(5h\M5CJOJQJ\^JaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJh(5hO=CJ\aJh(5hO=5CJ\aJh(5h\MCJaJh(5hmCJaJC/X678:<>r?~BtCGnI|J*KLOlQ0SUU^^^&bdLePfRfffgdmgdmd8888899::::;;2;6;<;@;;;<<==>>l?p??????? @@@@D@l@p@@@xB|BnCrCCCCCCC*D.DZD^DDDDDDDDDEEEE,F0FFFFFGGHHhIlIIIvJzJ$K(KLLOOOOOOh(5hmCJaJh(5h\MCJaJ\O6P:PPPQQfQjQQQ(R,R4R8R*S.SSSUU"V&VVVVVVV^WbW|WWWWWWWWXXHZLZ[[[\j\n\\\]"]]]^^^^^____________`"`d`h````` h(5h\MCJOJQJ^JaJ h(5h= .CJOJQJ^JaJh(5hmCJaJh(5h\MCJaJO`````(axa b$bbbcccc$c(c0d4ddddddddddd eeFeJeeeeeeeeeffJfNfRfffffffffffffggggx^gdmgdmhhii&i*i|iiiinjjjjjjk kkl,l0lfljlllllmm$m(m^mbmmmmmmmnn6n:nXn\nnnnno o o$ooooooooop pp p0p4pDpHp`pdpppppppHqLqXq\qqh(5h 5CJaJh(5hmCJaJh(5h CJaJh(5h 5CJ\aJRqqqqqqЀԀ>B"FJ‚Ƃ &*fjVZx|քڄ&*~źh(5hm5CJaJh(5h 5CJaJh#5CJaJh#hqCJaJh#h#CJaJhC>xhC>x5hC>x5CJaJh(55CJaJh(5h CJaJh(5hmCJaJ<… $^b<@ڇއ&*BFX\lpbfj",0:>JNVZ6:X\fjx|̋Ћ܋h(5h\MCJaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJh(5h CJaJh(5hmCJaJQn`Ԝhr~֤ި@xzޮȰgdmgdAgdmgdm$(<@LPbfrvԌ،,0hl NRbfގ "6:X\|Ə܏>BRV`drvܐ ѿ#h(5hO=CJOJQJ\^JaJ#h(5h\MCJOJQJ\^JaJ hAhAh(5hmCJaJh(5h\MCJaJK 8<PTjn‘":@D“Ɠ &*nr26ޖ<@֗ڗ48nr $Z^h(5hmCJ\aJh(5h\MCJ\aJh(5hmCJaJh(5h\MCJaJS6:ΜҜԜ֜؜ڜ02LPbfh ^bz~|ʠΠFJlp $26x|~޻h(5hmCJ]aJh(5h\MCJ]aJh(5hmCJ\aJh(5hO=CJaJh(5h\MCJ\aJh(5hmCJaJh(5h\MCJaJEФԤ(,8<LP\`nrz~(,8<RVx|بܨި :> rvxĶϪϪϪϪϪϪϪϪh(5hIRCJ\aJh(5hIR5CJ\aJh(5h\MCJaJh(5hmCJ\aJh(5h\MCJ\aJh(5h\MCJ]aJh(5hmCJ]aJ=xz>BPTĬ"&48FJZ^48HLrvخܮ~ʯί°ư".2<@JNRVޱh(5hmCJaJh(5h\MCJaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJh(5CJOJQJ^JaJPȰl`vzd<`RT2^gdm gdmgdmgdgdmfjIJȲZ^³γҳ48pt8<txֵڵ"&^b".2bf 26:>RVƸʸ h(5hIR5CJaJ$h(5hIR5B*CJPJaJphOh(5hmCJaJ&h(5h\M5CJOJQJ\^JaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJh(5h\MCJaJ<>Z^кԺ ,0LPRTnprHLRV04nrܵ#h(5hmCJOJQJ\^JaJ#h(5h/aCJOJQJ\^JaJ#h(5h\MCJOJQJ\^JaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJh(5h\MCJaJh(5hmCJaJh(5hIRCJaJh(5hIR5CJaJh(5hm5CJaJ2DHTXtx"2$(6:<>fhпvh(5h\MCJ\aJh(5h/a5CJaJh(5h\M5CJaJh(55CJaJh(5h\MCJaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJ h(5hIRCJOJQJ^JaJh(5hIRCJPJaJh(5hmCJPJaJh(5hIRCJaJh(5hmCJaJ+2<>h^VX~>@gdigdm$a$gdmgdmX\PTXdh"&6:TXhl|(,&*ٿٿٿٿٿٿh(5hmCJaJh(5h\MCJaJ h(5h\MCJOJQJ^JaJh(5h1~CJ\aJh(5hm5CJ\aJh(5h1~5CJ\aJh(5h\MCJ\aJh(5hmCJ\aJ<$(FJ|"RV<>@$LPRT˺wjhy>_Uh(5h(5CJaJh(5h/aCJaJhiCJaJhih(5h/a5CJ\aJhL/'5CJ\aJ h(5h\M5B*CJaJph h(5h5B*CJaJphhL/'5B*CJaJphh(5h\MCJaJh(5hmCJaJ-RVX\^bdhj|~h]h&`#$TXZ^`dfjlxz|h(5h(5CJaJhh0JmHnHuhm hm0Jjhm0JUjhy>_Uhy>_21h:pm. A!S"7#S$% ^ 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH@`@ NormalCJ_HaJmHsHtHD@D Ba_l1k 1$@&5OJQJ\^JH@H Ba_l1k 2$@&5CJOJQJ\^JRA`R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiViV Normal Tablo :V 44 la ,k , Liste Yok lB@l !Gvde Metni,Gvde Metni Char Char$a$CJaJ:P@: Gvde Metni 2aJLQ@L Gvde Metni 3$a$OJQJ]^J8 @"8 Altbilgi p#4)@14 Sayfa Numaras18B8 0stbilgi p#:oQ: = .0 stbilgi CharCJaJF@bF = . Balon MetniCJOJQJ^JaJLoqL = .Balon Metni CharCJOJQJ^JaJ<o< h paragraphdd[$\$PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] PT %%%( Z#|)5>H4QZa*sšحb`ZDf x",r3;BMtT|cFkq,v}RFФ6<HBIVf_fpx>«ԴvnD:,$+d8O`hq xT    "#$&')64Qw2B!\E[,vf[v̘ʵ^$/ffȰ2  !%( !(!!@ @H 0( 0( B S ?page25page12page26page15page30page17page23page22L(!f1QL(!f1Q?B?CWax; C J N ''((((K+Q+,,,,,-;/F///112244::??%K4KnPqPSSTT>\C\^^^^>hEhhhll'm-moo2{:{}}en5:?B Ǵ̴߸szľƾϾؾ޾49_b CF 49AFCK>A>E18 --//22-D1DHHHHXXYYIeSepq}}}~ &MTޛ5>̟՟jo)+,./1245NQem-5IXMmv?  < -*.C0MM !!###%$A$K$$''s)t))I*Y** +?+C+//A555v6w6679>>IIKKMNOOPQQ=RTTUUZZ\\]]&_'_N__``K``faqaccefiimnqqt!tt#u$uZuuvxx!y*yyy{{~OUʂr8:ʊЊ!cNjYazS?HΚךjo0F%/Mgҧ1֭ܭݱ[f"){* bcb#Z092"(3=,BfgDJ :C+yk!&dm8NJ0T&GXYNY6K1TT  ;;r|9X+1R,kpxDcg!!""e$$%%m&u&''}((s-///1'1E3K3]4k444@6A667y99$:x:@;;;;;v<w<<<<<=@@BgC3D[[]HcOc[efeiiDllnnopupppqqrrst~~HO jюՎ>Cݏn56/0|!/alw)+,./1245NQ $$$'--777IMM]]C`F`niiimZoZoorort*x"}#}$}$}%}%}&}&}MNȧȧI@JcicididijjrrrYzRR_c ())+,,./1245NQ $$$'--777IMM]]C`F`niiimZoZoorort*x"}#}$}$}%}%}&}&}MNȧȧI@JcicididijjrrrYzRR_c Qj%JjM% hh^h`OJPJQJ^J) ^`5\o(- L^`LhH.  ^ `OJPJQJ^Jo(-  ^ `hH. xLx^x`LhH. HH^H`hH. ^`hH. L^`LhH.^`)^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.j%JjM]( 2~k\[;MTF > FIRxZXu #d#L/'= .# 2(5;C< =O=3F@JC[9GvH\MN9NK]NdOaSaS-Ug VwXy^y>_(cW]d7 h)kmToEqshvC>xd7z-{ ~q Q1~Vjjn\/ai#v*f 0a(qG3|i hH:CpaiHU2AdKlE c2fD)+@____ !"$'()*+67KQSTZ[^_`giqvzP &*.24DFJLPVXZ\^tv &,.2:FJLRbntvx|~6Unknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial;. .[x Helvetica7. [ @Verdana_ Times-RomanTimes New Roman=K @Constantia5. .[`)TahomaA$BCambria Math"1+'+'&N?hN?h!SS4QQ 3qHP?\M2!xx AMA KONU RNEKLER0ATSOMehmet Kredeve Oh+'0X   ,8@HPAMA KONU RNEKLERATSONormalMehmet Kredeve2Microsoft Office Word@@,:W@J5+@J5+N?h՜.+,0 hp ATSOQ AMA KONU RNEKLER Konu Bal !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKMNOPQRSUVWXYZ[bRoot Entry FPd1Table+@WordDocument4TSummaryInformation(LDocumentSummaryInformation8TCompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q