ࡱ> MOL=bjbj££LH)J&&4***h44*<$B(""DDZ#######$~%0(z#!@#DZP#RDRD##Vc"@"'#D0 τ<^" # $0<$"x(('#('#t##4^<$(&" H:T0CARET NVANI SEERKEN D0KKAT ED0LMES0 GEREKEN HUSUSLAR TTK hkmleri ve sair mevzuat gereince gerek kurulu_ gerekse unvan dei_ikliklerinde nvan1n tm Trkiye ap1nda korunmas1 zorunlu olduundan, kullan1lmas1na karar verilen ticare nvan1n1z1n MERKEZ0 S0C0L KAYIT S0STEM0 zerinden (Mersis sayfas1ndan ) mersis.gtb.gov.tr HYPERLINK "http://mersis.gtb.gov.tr/" \h ve http:// HYPERLINK "http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/" \h www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr den ticaret sicili gazetesi ba_l11nda unvan sorgulama ad1mlar1ndan sorgulama yap1lmal1d1r. Benzer unvan sorgulamas1 yap1l1rken, sorgulama yap1lacak alanda ekirdek kelime ve devam1nda yaz1lacak olan sektr baz1ndaki ilk kelime ile birlikte yaz1larak sorgulanman1n yap1lmas1 gerekmektedir. Ayr1ca sistemin benzer unvan uyar1s1 vermesini nlemek, sistemin kabul etmeyecei bir kelimeyi sistemden gemesini salamak ya da sehven iki anlaml1 kelimenin birle_tirilmemesi gerekmektedir. rnein ASLAN G0Y0M TEKST0L ANON0M ^0RKET0 unvan1n1 sistemden geirebilmek iin ASLANG0Y0M TEKST0L ANON0M ^0RKET0 _eklinde ekirdek kelime ve sektr birle_tirilerek yaz1lmamal1d1r. Yine benzer nedenlerle unvanlarda noktalama i_aretlerine dikkat edilmeli 0N^AAT yerine 0NSAAT yaz1larak sistemin yan1lmas1na neden olunmamal1d1r. Ayn1 husus 0N^AAT yerine 0N^AATT, GAZ0ANTEP yerine GAZ0ANTEPP, TEKST0L yerine TEKST0LL gibi kelimenin iinde harf tekrar1 yap1lmas1 hali iin de geerlidir. *Ayr1ca firman1n ama konusun da, imalata ili_kin faaliyetlerinin olmas1 halinde, imalat sektrlerinden en az birinin de unvan da yer almas1 gerekmektedir, * PAZARLAMA, H0ZMET, 0THALAT, 0HRACAT, SANAY0, 0 ve DI^ veya T0CARET gibi ifadeleri tek ba_1na unvan da sektr olarak kabul edilmeyecektir 14.02.2014 tarihli 28913 say1l1 Resmi Gazete de yay1mlanan T0CARET NVANLARI HAKKINDA TEBL0 gereince ; Ticaret _irketleri ile ticari i_letme i_leten dier tacirlerin ticaret unvanlar1 belirlenirken a_a1daki hususlara dikkat edilmelidir. 0_letme konusu ile _irket trn gsteren ibareler Trke olmak kayd1yla ticaret unvan1 serbeste belirlenebilir. Ticaret unvan1nda yer alacak ibareler, tacirin kimlii, i_letmesinin geni_lii, nemi ve finansal durumu hakk1nda nc ki_ilerde yanl1_ bir gr_n olu_mas1na sebep olacak nitelikte ve geree ayk1r1 olamaz. Ticaret unvan1nda yer alan ibareler kamu dzenine, ulusal 1karlara ve ahlaka ayk1r1 olamaz, kltrel ve tarihi deerleri zedeleyecek _ekilde belirlenemez. Bir ticaret unvan1na Trk , Trkiye , Cumhuriyet ve Mill kelimeleri bir ticaret unvan1na ancak Cumhurba_kan1 karar1yla konabilir. Bu ibarelerin Trk Ticaret Kanununun 41 ve 42 nci maddeleri uyar1nca ticaret unvan1nda kullan1lmas1 zorunlu olan gerek ki_inin ad veya soyad1nda yer almas1 halinde Bakanlar Kurulu karar1 aranmaz. ^`pr j n p L N "$.0>@RTdżŬŖŖŖŖyppgp^phI-hI-@hI-hI-@hI-hI-@hI-hI-@'jhI-hI->*B*UphwhjhI-hI-UhI-hI-B*phhI-hI->*B*phwhhI-hI-@ hI-hI-hI-hI-5CJhI-hI-5B*CJphhI-hI-OJQJhI-hI-B*OJQJph$`rj >v bw$rtd]r^ta$gdI-$QS]Q^Sa$gdI- t^tgdI- t^tgdI-ptd]p^tgdI- qd]qgdI- vd^vgdI-$QP]Q^Pa$gdI- <^gdI- dfvx$&`bTVr46VX(++--P.R.$/&/4/ƻ𩞩𩓩}{}pehI-hI-@CJhI-hI-@CJUhI-hI-@CJhI-hI-@CJhI-hI-@CJhI-hI-@CJhI-hI-CJhI-hI-@hI-hI-OJQJhI-hI-B*OJQJphhI-hI-@hI-hI-@hI-hI-@ hI-hI-hI-hI-@$bprVX46i^ $da$gdI-$$ & F ssd1$7$8$]s^s`a$gdI-$$ & F ,qsd1$7$8$]q^s`a$gdI-gdI-$ & F 8psC1$7$8$]p^s`Ca$gdI-gdI- ; d~pd]pgdI-6t*+r.0wR$$ & F qsd1$7$8$]q^s`a$gdI- $ & F rd1$7$8$]r`a$gdI- $ & F Iqd1$7$8$]q`a$gdI- $ & F .sd1$7$8$]s`a$gdI-$$ & F tsdI1$7$8$]t^s`a$gdI-Anonim ve limited _irketlerin ticaret unvan1nda i_letme konular1ndan en az birinin yer almas1 zorunludur. 0_letme konusunu gsteren ibarelerde k1saltma yap1lamaz. Ba_l1ca amac1 ba_ka i_letmelere kat1lmaktan ibaret olacak _ekilde kurulacak anonim _irketlerin unvan1nda holding ibaresine yer verilmesi zorunludur. Ticaret unvan1nda resmi olarak tan1mlanm1_ yer adlar1 kullan1labilir, lke adlar1n1n unvanda kullan1labilmesi iin ise o lkenin yetkili makamlar1ndan izin al1nmas1 gerekir. Kamu kurum ve kurulu_lar1 ile ulusal ve uluslararas1 dier kurulu_lar1n adlar1 ya da bunlar1 tan1mlayan k1salt1lm1_ adlar1 ticaret unvanlar1nda ek olarak kullan1lamaz. Ancak bu kurum ve kurulu_lar1n i_lettii i_letmeler ile hissedar1 olduklar1 _irketlerin ticaret unvanlar1nda kendilerinin adlar1 veya k1salt1lm1_ adlar1 kullan1labilir. Ticaret sicilinden silinen bir ticaret unvan1, unvan1n silinmesine ili_kin ilan1n Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yay1mland11 tarihten itibaren be_ y1l gemedike ba_ka bir tacir ad1na yeniden tescil edilemez. Bir ticaret unvan1, Trkiye nin herhangi bir sicil mdrlne daha nce tescil edilmi_ bulunan dier bir unvandan ay1rt edilmesi iin gerekli olan ek yap1lmadan tescil edilemez. Daha nceden tescil edilmi_ bir ticaret unvan1n1n, Trk Ticaret Kanununun 46 nc1 maddesi kapsam1ndaki ek ve i_letme konusunu gsteren ilk ibaresi ayn1 olan dier bir ticaret unvan1na ay1rt edici bir ek yap1lmadan tescil edilemez. (rnek-1) Daha nce tescil edilmi_ ticaret unvan1n1n eki ile kendi eki ayn1 olan, ancak ekten sonra gelen i_letme konusunu gsteren ilk ibaresi farkl1 olan ticaret unvan1, ay1rt edici bir ek yap1lmadan tescil edilebilir. (rnek-2) Daha nce tescil edilmi_ bir ticaret unvan1ndan yaln1zca _irket trn gsteren ibareleri farkl1 olan dier bir unvan, ay1rt edici ek yap1lmadan tescil edilemez. (rnek-3) Ticaret unvan1 ve i_letme ad1na ili_kin dier hususlarda, 19/12/2012 tarihli ve 2012/4093 say1l1 Bakanlar Kurulu Karar1 ile yrrle konulan Ticaret Sicili Ynetmelii hkmlerine gre hareket edilir. rnekler rnek-1: A 0n_aat Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim ^irketi ticaret unvan1 daha nce tescil edilmi_ ise, A 0n_aat Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim ^irketi ticaret unvan1 ay1rt edici ek yap1lmadan tescil edilemez. rnek-2: B 0n_aat Otomotiv Sanayi Anonim ^irketi ticaret unvan1 daha nce tescil edilmi_ ise, B Turizm 0n_aat Sanayi Anonim ^irketi ticaret unvan1 ay1rt edici ek yap1lmadan tescil edilebilir. rnek-3: C Turizm Limited ^irketi ticaret unvan1 daha nce tescil edilmi_ ise, C Turizm Anonim ^irketi ticaret unvan1 ay1rt edici ek yap1lmadan tescil edileme   PAGE PAGE 3 0 S T A N BUL T 0 CA R E T S 0 C0 L 0 M D R L Sayfa PAGE 2 4/6/B/D/Z/\/t/v/////////0 0n1p1N3P35 577 8889:::::$:&:2:4:쐅~u~u~l~u~chI-hI-@hI-hI-@hI-hI-@ hI-hI-hI-hI-OJQJhI-hI-B*OJQJphhI-hI-@CJhI-hI-@CJhI-hI-@CJhI-hI-@CJhI-hI-@CJhI-hI-@CJhI-hI-@CJhI-hI-CJhI-hI-@CJ&01d35v6 88kF8 $s^sa$gdI-$$ & F ssCd1$7$8$]s^s`Ca$gdI-$$ & F qsd1$7$8$]q^s`a$gdI-$$ & F ssd1$7$8$]s^s`a$gdI-$$ & F tsd1$7$8$]t^s`a$gdI-$$ & F AssCd1$7$8$]s^s`Ca$gdI-889v;<<<<<<<<<<<<<<<< =h]h&`#$d t^tgdI-gdI- td]tgdI-ptdI]p^tgdI-gdI-4:@:B:R:T:b:d:p:r:z:|:::\;^;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<==== ====°|hI-B*CJOJQJRH_ph hI-0JhO hO 0JjhO 0JUhI- hI-CJ"jhI-CJUmHnH tH uh Ljh LU hI-hO hI-hI-@hI-hI-@hI-hI-@hI-hI-@ hI-hI-) = ===|=~=====gdI-d^h]h ======= ="=$=*=,=.=0=2=4=8=:=<=>=@=B=D=F=H=J=L=N=R=T=V=X=Z=\=^=`=b=d=ݹݹq_ݹ#hI-@B*CJOJQJRH_ph#hI-@B*CJOJQJRH_ph#hI-@B*CJOJQJRH_ph#hI-@@B*CJOJQJRH_ph#hI-@'B*CJOJQJRH_ph#hI-@B*CJOJQJRH_ph#hI-@B*CJOJQJRH_phhI-B*CJOJQJRH_ph#hI-@B*CJOJQJRH_ph%d=f=h=l=n=p=r=x=z=|=~============˹崙}yk[SkSkSMyIB hI-hO h L hI-OJjhI-UhI-@B*CJOJRH_phhI-B*CJOJRH_phhI-hI-OJQJhI-@B*CJOJQJph#hI-@'B*CJOJQJRH_ph#hI-@B*CJOJQJRH_ph#hI-@B*CJOJQJRH_ph#hI-@B*CJOJQJRH_ph#hI-@B*CJOJQJRH_phhI-B*CJOJQJRH_ph;0P:pI-. A!"#$% Dp(. A!"#p$% ,1h. A!"6#$% ^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHH`HNormalCJ_HaJmHnHsHtHuR@R Ba_l1k 1$$h@&^ha$5OJQJ\u<@< Ba_l1k 4$@& 5\uD@D Ba_l1k 5$h@&^h 5\uRA`R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiViV 0 Normal Tablo :V 44 la ,k , 0 Liste Yok RC@R Gvde Metni Girintisi ^ u8 @8Altbilgi p#4)@4 Sayfa Numaras1@@"@bListe Paragraf ^,U`1, L"0Kpr >*ph6B@B6 I-0 Gvde MetnixL/QLI-0Gvde Metni CharCJaJmHnHuPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 7I7IL L=LgL (((+d4/4:=d=="$%b608 == !#Gru~XX"$+!!t=DFL!@ @d L(  6 #"  6 #" 0( B S ? +K]<b=k@%b<(g=k@HJKMNPQSTpq%0HJKMNPQSTpqGHHJKKMNPQSTXpqqGHHJKKMNPQSTXp%3L$/PU«`"[ ,tt^t`o(-DD^D`. L ^ `L. ^ `.^`.L^`L.TT^T`.$$^$`.L^`L./$t^t`a$@CJOJPJQJRHd^J_HaJo(sHtH ()^`_Ho(sHtH " ^`_Ho(sHtH " ; ^; `_Ho(sHtH " ^`_Ho(sHtH " i^i`_Ho(sHtH " ^`_Ho(sHtH " ^`_Ho(sHtH " -^-`_Ho(sHtH " ^`o(-^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.`"[%3/PUB㰙2sYאI\,|f7; bPL"O ~2:L3 LMxlSo{qv6YI-rHJ@8888 (UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x ArialINMonotype CorsivaA$BCambria Math"1RR- &- &!4>>2QHP $P~22!xx Rapor Say1s1 : 200M.BA^ERMehmet Kredeve  Oh+'0Dx  $,4<Rapor Says : 200M.BAERNormalMehmet Kredeve2Microsoft Office Word@@5@5-՜.+,D՜.+,T hp Silentall.Com Team& > Rapor Says : 200 Konu Bal8 8@ _PID_HLINKSA ,=(http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/ http://mersis.gtb.gov.tr/ !"#$%&()*+,-./0123456789:;=>?@ABCEFGHIJKNRoot Entry F3τP1Table'(WordDocumentLSummaryInformation(<DocumentSummaryInformation8DCompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q