ࡱ> ^a]8bjbj££8P?~ ~ 8&4Zdd21111111$461-142N!N!N!1N!1N!N!+h,0̍O,1420d2_,>7^>7 ,, >7 /N!11N!d2>7~ " :RNEK & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & L0M0TED ^0RKET0 (devralan) Genel Kurul Karar1 Karar No : Karar Tarihi : Toplant1n1n Konusu : Birle_menin kabul ve Sermaye Art1_1 Hakk1nda Toplant1ya Kat1lanlar : ^irket merkezinde toplanan genel kurulumuz a_a1daki hususu karar alt1na alm1_lard1r. 1) GAZ0ANTEP Ticaret Sicili Mdrlnn ..........sicil ve ....................... mersis numaras1nda kay1tl1 olan ....................................... ......................... nvanl1 _irketi/ticari i_letmeyi TTK 136 ila 158 inci maddeleri uyar1nca yap1lan normal birle_me szle_mesi ve __/__/____ Tarihli Bilano zerinden devir almaya, haz1rlanan & & & /& & ./& & & & tarihli birle_me szle_mesinin kabul edilmesine, 2) Genel kurulumuza sunulan & & & & & & & & SMMM/YMM ler odas1na & .......sicil numaras1 ile kay1tl1 SMMM/YMM & & & .............taraf1ndan ....../......../.......tarihli ......say1l1 Mali M_avir raporuna gre _irketimiz kobi olduu iin ortaklara ar1dan vazgeilmi_ ve birle_me raporu dzenlenmemi_tir. (^ayet Kobi raporu varsa) 3) Birle_me sebebi ile haz1rlanan sermaye art1_1 tadil metnin gr_lerek kabul edilmesine, _irket sermayesinin ....................Trk Liras1ndan ...........................Trk Liras1na ykseltilmesine bu sebeple ^irket Szle_mesinin (...) maddesinin a_a1daki _ekilde dei_tirilmesine; Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine, oybirlii ile karar verilmi_tir. YEN0 ^EKL0 SERMAYE MADDE (....) ^irket sermayesi beheri ................................Trk Liras1 k1ymetinde .............paya ayr1lm1_ olup, ...........................Trk Liras1d1r. Bu sermaye; Ortak ad1-soyad1 /nvan1Uyruu TC No / Vergi NoPay Adedinceki Nakdi Sermaye (TL)Taahht Edilen Nakdi Sermaye (TL)Ayni Sermaye (TL)Toplam Sermaye (TL)1-123456789092- Taraf1ndan kar_1lanm1_t1r. nceki sermayeyi te_kil eden .............,TL tamamen denmi_tir. Bu defa art1r1lan sermayenin ..................................Trk Liras1 TTK n1n devralma yoluyla birle_mesi hkmleri nedeniyle Manavgat Ticaret Sicili Mdrlnde & .........sicil ve ............... mersis numaras1 kay1tl1 & & & & .............................................& & & & & . nvanl1 _irketinin/firman1n zvarl11/kay1tl1 sermayesi Xnp  , ʶo^M^<+ h=YhnCJOJQJ^JaJ h=Yh CJOJQJ^JaJ h=Yh=YCJOJQJ^JaJ h=Yhs@CJOJQJ^JaJ&h=Yh 5CJOJQJ\^JaJ h 5CJOJQJ\^JaJ hs@5CJOJQJ\^JaJ h:5CJOJQJ\^JaJ&h=Yhs@5CJOJQJ\^JaJ&h=Yhmm5CJOJQJ\^JaJ hsj5CJOJQJ\^JaJ hmm5CJOJQJ\^JaJ pf F H XZ `gd=Y$`a$gdn `gd %$^a$gds@ $a$gds@ `gds@$VWD*`Va$gd=Y, P L N b : ~ VrббУУУЕЇvhZZZh=YCJOJQJ^JaJhwGCJOJQJ^JaJ h=YhwGCJOJQJ^JaJhH[ICJOJQJ^JaJh CJOJQJ^JaJhHCJOJQJ^JaJ h=Yh=YCJOJQJ^JaJhmmCJOJQJ^JaJ h=Yh CJOJQJ^JaJ h=Yhs@CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ#@TVXZބޣoToT9T4h h B*CJOJQJ^JaJmHnHphu4h h B*CJOJQJ^JaJmHnHphu)h h B*CJOJQJ^JaJph h=YhnCJOJQJ^JaJhHCJOJQJ^JaJ h=Yh=YCJOJQJ^JaJh CJOJQJ^JaJhICJOJQJ^JaJh CJOJQJ^JaJ h=Yhs@CJOJQJ^JaJ h=Yh CJOJQJ^JaJ.~$X$If^`gd"Ff$If`gd $If`gd"$If`gd `gd=Y$2 @BX*(j)l)ʲʝwwwfUGUGUEUfUh CJOJQJ^JaJ h=Yh CJOJQJ^JaJ h=Yh=YCJOJQJ^JaJ h h CJOJQJ^JaJ)h h B*CJOJQJ^JaJph)h h B*CJOJQJ^JaJph.h B*CJOJQJ^JaJmHnHphu4h h B*CJOJQJ^JaJmHnHphu4h h B*CJOJQJ^JaJmHnHphu &*.26:<@BDj)l) `gd `gd=YFf$If^`gd"Ff9$If`gd"$If`gd olup, & & & & & & & & SMMM/YMM ler odas1na & .......sicil numaras1 ile kay1tl1 SMMM/YMM & & & .............taraf1ndan ....../......../.......tarihli ......say1l1 rapor ile tespit edilmi_tir. -(^ayet Varsa Nakdi art1_ iin) Bu defa artt1r1lan & & & & & & & & TL nakdi sermayenin 1/4 denmi_ olup, kalan 3/4 ise yirmidrt ay ierisinde denecektir. Sermaye taahht borlar1 genel kurulunun alaca1 kararlar dairesinde ve tm ortaklar1n yaz1l1 olurlar1 al1nmak sureti ile belirtilen tarihte nce istenebilir. Bu husustaki ilanlar _irket szle_mesinin ilan maddesi uyar1nca yap1l1r. Ortak Ortak T.C. Kimlik No T.C. Kimlik No Ad1 Soyad1 Ad1 Soyad1 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & L0M0TED ^0RKET0 ^irket Szle_mesi Tadil Metni YEN0 ^EKL0 SERMAYE MADDE (....) ^irket sermayesi beheri ...................Trk Liras1 k1ymetinde .............paya ayr1lm1_ olup, ...........................Trk Liras1d1r. Bu sermaye; Ortak ad1-soyad1 / nvan1Uyruu TC No/Vergi NoPay AdediAyni Sermaye (TL)Nakdi Sermaye (TL)Toplam Sermaye (TL)1-2- Taraf1ndan kar_1lanm1_t1r. nceki sermayeyi te_kil eden ...................... TL tamamen denmi_tir. Bu defa art1r1lan sermayenin ..................................Trk Liras1 TTK n1n devralma yoluyla birle_mesi hkmleri nedeniyle Manavgat Ticaret Sicili Mdrlnde & .........sicil ve ............... mersis numaras1 kay1tl1 & & & & .............................................& & & & & . nvanl1 _irketinin/firman1n zvarl11/kay1tl1 sermayesi olup, & & & & & & & & SMMM/YMM ler odas1na & .......sicil numaras1 ile kay1tl1 SMMM/YMM & & & .............taraf1ndan ....../......../.......tarihli ......say1l1 rapor ile tespit edilmi_tir. -(^ayet Varsa Nakdi art1_ iin) Bu defa artt1r1lan & & & & & & & & TL nakdi sermayenin 1/4 denmi_ olup, kalan 3/4 ise yirmidrt ay ierisinde denecektir. Sermaye taahht borlar1 genel kurulunun alaca1 kararlar dairesinde ve tm ortaklar1n yaz1l1 olurlar1 al1nmak sureti ile belirtilen tarihte nce istenebilir. Bu husustaki ilanlar _irket szle_mesinin ilan maddesi uyar1nca yap1l1r. ^irket Mdr/Mdrleri T.C. Kimlik No Ad1 Soyad1   l))))++H-J-N-R---D.z.^/////H0J0h0j001*12uu`E`E`u`u`uu4h=YhB*CJOJQJ^JaJmHnHphu)h=YhB*CJOJQJ^JaJph h=YhCJOJQJ^JaJhRBhCJOJQJaJhRBh5CJOJQJaJh 5CJOJQJaJhCJOJQJ^JaJh=YCJOJQJ^JaJh CJOJQJ^JaJ h=Yh=YCJOJQJ^JaJ#h=Yh=Y5CJOJQJ^JaJl)++n,p,,-J-L-N-P-R----- .&.\/^//$If`gd; `gd`gd$`a$gd=Y `gd=Y `gd=Y////// 0H0$If`gd;H0J0 kd $$IfF֞ F&" %GGFGGFG t%644 FBa7pFyt;J0P0T0X0\0`0d0h0$If^`gd;$If`gd;h0j0 kd $$IfF;֞ F&" %GFFGGFG t%644 FBa7pFyt;j0p0t0x0|0000$If^`gd;$If`gd;000 `gdkd+ $$IfF;֞ F&" %GFFGGFG t%644 FBa7pFyt;0Z1\1j5l577n8p8r8888888888888gdbt$`a$gd=Y $`a$gd`gd `gd `gd22*33l555577p8r8888888888888888888Ͼᯣᛗhth31hX`hjhUhCJOJQJaJhRBhCJOJQJaJ h=Yh CJOJQJ^JaJ#h=Yh 5CJOJQJ^JaJ h=YhCJOJQJ^JaJh CJOJQJ^JaJ888888$`a$gd=Y$a$6&P 1h:p=Y. A!n"S#S$S%7C $$If7!vh#v#vw#v#v#v#v #v#vn:V F t`'6,,,55w5555 55n/ / / / / / / / 4 FBBa7pPyt kd$$IfFִ 6"Q'GGwFGG Gn t`'6  44 FBBa7pPyt $$If7!vh#v#vw#v#v#v#v #v#vn:V F; t`'6,,,55w5555 55n/ / / / / / / / / 4 FBBa7pPyt kd$$IfF;ִ 6"Q'GFwFGG Gn t`'6  44 FBBa7pPyt $$If7!vh#v#vw#v#v#v#v #v#vn:V F; t`'6,,,55w5555 55n/ / / / / / / / / 4 FBBa7pPyt kd,$$IfF;ִ 6"Q'GFwFGG Gn t`'6  44 FBBa7pPyt ($$If7!vh#v#v#v#v#v#v:V F t%6,,,555555/ / / 4 FBa7pFyt;6$$If7!vh#v#v#v#v#v#v:V F; t%6,,,555555/ / / / 4 FBa7pFyt;6$$If7!vh#v#v#v#v#v#v:V F; t%6,,,555555/ / / / 4 FBa7pFyt;^' 666666666vvvvvvvvv666666>666666666666666666666666666666666666666666666666hH666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p28 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHP`P Normalxx`CJ_HaJmHsHtH<@< Ba_l1k 1$$@&a$CJL@"L Ba_l1k 2dd@&[$\$5CJ$\aJ$L@2L Ba_l1k 3dd@&[$\$5CJ\aJ8@8 Ba_l1k 4$@&5\RA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiVi@V 0 Normal Tablo :V 44 la ,k , 0 Liste Yok 6B@6 & Gvde MetniCJF>@F " Konu Ba_l11$a$ CJ OJQJ<< paragraphdd[$\$R0@"R Liste Madde 0midd[$\$ B*phF12F Liste Numaras1dd[$\$.U`A. Kpr >*B*phC@R Gvde Metni Girintisi1 88ddd[$\$^8` B*phL^@bL Normal (Web)dd[$\$ B*ph8r8 bt0stbilgi p#:o: bt0 stbilgi CharCJaJ8 @8 bt0Altbilgi p#:o: bt0 Altbilgi CharCJaJN@N bt0 Balon Metni CJOJQJ^JaJLoL bt0Balon Metni CharCJOJQJ^JaJ(W`( ],`Gl5\DD q0Style81$7$8$H$`FF q0Style641$7$8$H$`PoP q0 Font Style146B*CJOJQJ^JaJphPoP q0 Font Style147B*CJOJQJ^JaJphJo!J *Konu Ba_l11 CharCJ OJQJaJT`2T sj Aral1k Yok#$CJOJPJQJ_HaJmHsHtH XoBX sjDefault$1$7$8$H$!B*CJ_HaJmHphsHtHP@RP s@0Liste Paragraf%^`@oa@ =YGvde Metni CharCJaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] PP , l)28 &l)/H0J0h0j00088 !"#$%'@ @H 0( 0( B S ?yengmLR LR?ABDEGHJKNQNXyZhd | Q g d?ABDEGHJKNQ,J'1GHIntt{{  l@@EZggyz|}~  ! w >??BBKNQfBz-d(3J6^E-4 HTcK}{ ^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.f}HTcd(6^E"eh*(:+PU( !c ^]vbH h^-(:Uf<yY !yb)y^-c ,0V8s\Uf"G nL>=Yad#H"Z31^ociVz+[Mq ":WVq" 0KE0&G;W}Hwmcksj*o}%m$?A@nnnn(P(UnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7. [ @Verdana5. .[`)Tahoma7.@CalibriA$BCambria Math"qRRv'!nSx20773qHP $PiE2!xx ANON0M ^0RKETMATSO-Mehmet KLAHLIMehmet Kredeve   Oh+'0 < H T `lt|ANONM RKETMATSO-Mehmet KLAHLINormalMehmet Kredeve3Microsoft Office Word@@tYG+@Hˍ@̍՜.+,0 hp Hewlett-Packard Company7 ANONM RKET Konu Bal !"#$%&'(*+,-./023456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLNOPQRSTVWXYZ[\_`cRoot Entry F2̍bData )1Table1^7WordDocument 8PSummaryInformation(MDocumentSummaryInformation8UMsoDataStore̍0̍VA0AEWXH1Q==2̍0̍Item PropertiesUCompObj q  FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q