ࡱ> cfbx[bjbj>>8lpTpT 8HLsss$^"p-sssss>AAAspAsAA's~HLR?T0G,"5 "s"sdssAsssssAsssssss"sssssssss" :B0RLE^ME SZLE^MES0 1)Birle_meye kat1lan _irketlerin ticaret unvanlar1n1, kay1tl1 bulunduu ticaret sicil mdrl ve ticaret sicil numaras1, vergi numaras1, _irket trlerini, merkez adresi; yeni kurulu_ yolu ile birle_me halinde, yeni _irketin trn, ticaret unvan1n1 ve merkez adresleri (TTK 146/a) Ticaret Unvan1^irket TrKay1tl1 Sicil MdrlTicaret Sicil No Mersis NoVergi NoMerkez AdresiBirle_me TrNormal Birle_meNormal Birle_meDevrolan / Devralan Yeni Kurulu_ Halinde istenen bilgiler (TTK 146/a); Ticaret Unvan1Yeni ^irketin TrMerkez Adresi 2) ^irket paylar1n1n dei_im oran1n1, ngrlm_se denkle_tirme tutar1n1; devrolunan _irketin ortaklar1n1n, devralan _irketteki paylar1na ve haklar1na ili_kin a1klamalar1 (TTK 146/b), a) Devrolan _irketin ortakl1k yap1s1; ^irket Ortaklar1^irketteki Pay1Sermaye Tutar1 b) Devralan _irketin ortakl1k yap1s1, ^irket Ortaklar1^irketteki Pay1Sermaye Tutar1 c) Birle_me sonras1 durum; ^irket paylar1n1n dei_im oran1n1, ngrlm_se denkle_tirme tutar1; OrtaklarBirle_me ncesi paylar1n toplam paylaraBirle_me sonras1 paylar1n toplam paylaraDei_im Oran1Denkle_tirme Akesi-ngrlm_se)Oran1Tutar1Oran1Tutar1 3)(* H J \ ^ b d f  " 8 : Z \ ıĞxbSbSbSbSbSbSbShyRh24CJOJQJaJ+hyRh24B*CJOJQJ\]aJph$hyRhu=CJOJQJaJnHtH$hyRhyRCJOJQJaJnHtH$hyRh8CJOJQJaJnHtH$hyRhw CJOJQJaJnHtH$hyRh SCJOJQJaJnHtH'hyRh;9>*CJOJQJaJnHtH'hyRhC*>*CJOJQJaJnHtH(*d f ddd$If[$\$gdDLuddd$If[$\$gdddd$If[$\$gd24 dgdu= $da$gdu= ^K8Kddd$If[$\$gdddd$If[$\$gdyGkd$$IflF$ X%$ 4 t0%6  44 lalpytOk ^K88ddd$If[$\$gdxSddd$If[$\$gdyGkd$$IflF$ X%$ 4 t0%6  44 lalpytOk  \I6ddd$If[$\$gdddd$If[$\$gd24kd$$IflF$ X%$ 4 t0%6  44 lalpytOk   K8%ddd$If[$\$gdddd$If[$\$gd24kdJ$$IflF$ X%$ 4 t0%6  44 lalpytOkddd$If[$\$gdyG " 4 6 K8%ddd$If[$\$gdddd$If[$\$gd24kd$$IflF$ X%$ 4 t0%6  44 lalpytOkddd$If[$\$gdyG6 8 : V X K8%ddd$If[$\$gdddd$If[$\$gd24kd$$IflF$ X%$ 4 t0%6  44 lalpytOkddd$If[$\$gdyGX Z \ x K8%ddd$If[$\$gdddd$If[$\$gdjkd~$$IflF$ X%$ 4 t0%6  44 lalpytOkddd$If[$\$gdyG\ n v x 4 ððáufP:+hyRhXB*CJOJQJ\]aJph+hyRhu=B*CJOJQJ\]aJphhyRh24CJOJQJaJ+hyRh24B*CJOJQJ\]aJph+hyRh3B*CJOJQJ\]aJphhyRhOkCJOJQJaJ%hjB*CJOJQJ\]aJph+hyRhOkB*CJOJQJ\]aJph%h9 rB*CJOJQJ\]aJph%hOkB*CJOJQJ\]aJph K8ddd$If[$\$gd3kd:$$IflF$ X%$ 4 t0%6  44 lalpytOkddd$If[$\$gdyG P n ^TG9d$Ifgd_` d^gdXm$ ^gdu=m$kd$$IflF$ X%$ 4 t0%6  44 lalpytOk4 F H L p r (*.024齮ubObu?hu=B*CJOJQJaJph$hyRhyRCJOJQJaJnHtH$hyRh8CJOJQJaJnHtH$hyRh SCJOJQJaJnHtH$hyRh24CJOJQJaJnHtH$hyRhw CJOJQJaJnHtHhyRhXCJOJQJaJ+hyRhXB*CJOJQJ\]aJph+hyRhyRB*CJOJQJ\]aJph+hyRh8B*CJOJQJ\]aJphn p r hZd$Ifgd_`kd$$Ifl0%> t0644 lalpytTd$Ifgd; vhZd$Ifgd;d$Ifgd_`kd\$$Ifl0%> t0644 lalpytT 24vllll_QQQd$Ifgdo $da$gd/? dgdu=kd$$Ifl0%> t0644 lalpytT 46:<FLj|~ *<@tvnܽܽymy^hyRh6CJOJQJaJh/?CJOJQJaJhyRhyRCJOJQJaJ$hyRhu=CJOJQJaJnHtH%hyRhw B*CJOJQJaJphhyRh(S%CJOJQJaJhyRh/?CJOJQJaJhoB*CJOJQJaJph%hyRh/?B*CJOJQJaJphh/?B*CJOJQJaJphl[[[$d$Ifa$gdUkd$$IflF % J t06  44 lalyton]]]$d$Ifa$gdUkdI $$IflF % J t06  44 lalytU@bndWIIId$Ifgdo $da$gd/? dgdu=kd $$IflF % J t06  44 lalytUl[[[$d$Ifa$gdUkd $$IflF % J t06  44 lalyton]]]$d$Ifa$gdUkd$ $$IflF % J t06  44 lalytUtvxndddSSB$d$Ifa$gd6$d$Ifa$gdyR dgdu=kd $$IflF % J t06  44 lalytU,<H$d$Ifa$gd/?$d$Ifa$gdu=$d$Ifa$gd6H77777$d$Ifa$gdu=kdZ $$Ifl4r/"%/ j n` t044 lalyt/?$d$Ifa$gdu="kd& $$Ifl4֞/ "% /rSn t044 lalyt/?$d$Ifa$gd6$d$Ifa$gdu=$$d$Ifa$gdu=kd$$Ifl֞/ "%/rSn t044 lalyt/?$d$Ifa$gdu=$d$Ifa$gd?$d$Ifa$gd6$ $da$gd/?kd$$Ifl֞/ "%/rSn t044 lalyt/?TTTTTTUUU UdUvUxU|UUUUUVVVVVVVVssîs^îsL"h(S%B*CJOJQJ\aJph(hyRh?B*CJOJQJ\aJph(hyRhyRB*CJOJQJ\aJph%hyRhyRB*CJOJQJaJph%hyRh8B*CJOJQJaJph%hyRhw B*CJOJQJaJphU(hyRhw B*CJOJQJ\aJph(hyRh24B*CJOJQJ\aJph$hyRhw CJOJQJaJnHtHTUUUUUVVVVxWWWhXvXxXzXY*Y,YYY$Td`Ta$gdu= $da$gd; $da$gdyR $da$gdu= Devralan _irketin, imtiyazl1 ve oydan yoksun paylar1n sahipleriyle intifa senedi sahiplerine tan1d11 haklar1 (TTK 146/c), ------ 4) ^irket paylar1n1n dei_tirilmesinin _eklini (TTK 146/d), ------ 5) Birle_meye iktisap edilen paylar1n, devralan veya yeni kurulan _irketin bilano kar1na hak kazand11 tarihi ve bu isteme ili_kin btn zellikleri (TTK 146/e), ------ 6) Gereinde Kanunun 141. madde uyar1nca ayr1lma akesini (TTK 146/f) ------ 7) Devrolunan _irketin i_lem ve eylemlerinin devralan _irketin hesab1na yap1lm1_ say1laca1 tarihi (TTK 146/g), ------ 8) Ynetim organlar1na ve ynetici ortaklara tan1nan zel yararlar1 (TTK 146/h), ------ 9) Gereinde s1n1rs1z sorumlu ortaklar1n isimleri (TTK 146/i), ------ 0_bu birle_me szle_mesi TTK 146 ya gre & ./& ../20& & .. tarihinde dzenlenmi_tir. Devralan _irket nvan1 Yetkili ad1-soyad1 imzaDevrolan Firma/^irket nvan1 Yetkili ad1-soyad1 imza   VV\WnWpWvWxWWWWLX^X`XdXhXxXzX~XYYYYY*Y,Y0YYYYŲşwŲ؊eŲ؊PŲ(hyRhOsB*CJOJQJ\aJph"hyRB*CJOJQJ\aJph%hyRhOsB*CJOJQJaJph(hyRhyRB*CJOJQJ\aJph%hyRh;B*CJOJQJaJph%hyRhyRB*CJOJQJaJph%hyRh8B*CJOJQJaJph%hyRhw B*CJOJQJaJph(hyRhw B*CJOJQJ\aJphYYYYYY Z Z&Z)(hyRh(S%CJOJQJ^JaJnHtH(hyRh]OCJOJQJ^JaJnHtH(hyRhC*B*CJOJQJ\aJphh(S%B*CJOJQJaJph"h(S%CJOJQJ^JaJnHtH(hyRhTCJOJQJ^JaJnHtH(hyRh8B*CJOJQJ\aJph(hyRhyRB*CJOJQJ\aJph%hyRhw B*CJOJQJaJph%hyRh8B*CJOJQJaJphh9 rB*CJOJQJaJph YY^Z`ZbZZZZ*[$d$Ifa$gd.$d$Ifa$gd]O$d$Ifa$gd]Od7$8$H$gdT $da$gd8ZZZZ*[,[.[0[6[8[:[<[@[ůpaL7(hyRhTCJOJQJ^JaJnHtH(hyRh]OCJOJQJ^JaJnHtHhyRh]OCJOJQJaJ+hyRhOsB*CJOJQJ\]aJph+hyRhyRB*CJOJQJ\]aJph%hyRB*CJOJQJ\]aJph+hyRh]OB*CJOJQJ\]aJphhyRh(S%CJOJQJaJ(hyRh(S%CJOJQJ^JaJnHtH+hyRh(S%B*CJOJQJ\]aJph *[,[.[0[2[4[6[8[tffffffd$Ifgd*kd$$Ifl0% t0644 lalpyt(S%8[:[<[>[@[L[\[vhRRDDd7$8$H$gdu=Pd7$8$H$^P`gdu=d7$8$H$gdTkdh$$Ifl0% t0644 lalpyt]O@[J[L[\[^[b[d[h[j[n[p[v[x[h[jh[U(hyRhC*CJOJQJ^JaJnHtH(hyRhw CJOJQJ^JaJnHtH \[`[b[f[h[l[n[r[t[v[x[d7$8$H$gdu= dgdp 6&P 1h:p/?. A!n"S#S$S% $$Ifl!vh#v$ #v4 #v :V l t0%6,5$ 54 5 alpytOk$$Ifl!vh#v$ #v4 #v :V l t0%6,5$ 54 5 alpytOk$$Ifl!vh#v$ #v4 #v :V l t0%6,5$ 54 5 alpytOk$$Ifl!vh#v$ #v4 #v :V l t0%65$ 54 5 alpytOk$$Ifl!vh#v$ #v4 #v :V l t0%65$ 54 5 alpytOk$$Ifl!vh#v$ #v4 #v :V l t0%65$ 54 5 alpytOk$$Ifl!vh#v$ #v4 #v :V l t0%65$ 54 5 alpytOk$$Ifl!vh#v$ #v4 #v :V l t0%65$ 54 5 alpytOk$$Ifl!vh#v$ #v4 #v :V l t0%65$ 54 5 alpytOk$$Ifl!vh#v#v>:V l t06,55>alpytT$$Ifl!vh#v#v>:V l t0655>alpytT$$Ifl!vh#v#v>:V l t0655>alpytT$$Ifl!vh#v #v #vJ :V l t06,5 5 5J alyto$$Ifl!vh#v #v #vJ :V l t065 5 5J alytU$$Ifl!vh#v #v #vJ :V l t065 5 5J alytU$$Ifl!vh#v #v #vJ :V l t06,5 5 5J alyto$$Ifl!vh#v #v #vJ :V l t065 5 5J alytU$$Ifl!vh#v #v #vJ :V l t065 5 5J alytU$$Ifl!vh#v/#v #vj #vn#v:V l4 t0+++,5/5 5j 5n5alyt/?$$Ifl!vh#v/#vr#v#vS#v#vn#v:V l4 t0+++,,,5/5r55S55n5alyt/?$$Ifl!vh#v/#vr#v#vS#v#vn#v:V l t05/5r55S55n5alyt/?$$Ifl!vh#v/#vr#v#vS#v#vn#v:V l t05/5r55S55n5alyt/?$$Ifl!vh#v#v :V l t06,55 alpyt(S%$$Ifl!vh#v#v :V l t0655 alpyt]Oj 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHJ`J SNormal dCJ_HaJmHsHtH RA`R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRi@R 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok 88 p0stbilgi p#>> p0 stbilgi Char CJaJtH 8 8 p0Altbilgi p#>!> p0 Altbilgi Char CJaJtH P@2P p0 Balon Metni dCJOJQJ^JaJPAP p0Balon Metni CharCJOJQJ^JaJtH b@Rb w Liste Paragrafd^CJOJPJQJaJtHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] l \ 4 4VYZ@[x[ (./14  6 X n Y*[8[\[x[ !"#$%&')02358@0( B S ?:@ou>?@@aauymn **@XuvS~^`5o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.v,SPr0 6/h g3g J6j(S%g&fT('>.y/8;9W;?/?(AElCFJz`O:^_`51``aChjm%p9 rtCtDLuEv}y4|*$G53.Os$|:-24"yRXp]Ok-!;1zZvC*w 7)iyGLxS;ou=[TUS SrAHOk.`@( TUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7. [ @Verdana;. *Cx Arial TUR7.@Calibri5. .[`)TahomaA$BCambria Math"1C'C'<J]J]!nSx203QHP $P S2!xx MATSO-Mehmet KLAHLIMehmet Kredeve Oh+'0Dx  $,4<MATSO-Mehmet KLAHLINormalMehmet Kredeve2Microsoft Office Word@@ 9@L@LJ]՜.+,0 hp Hewlett-Packard Company  Konu Bal !"#$%&'()*+,-./012345689:;<=>?ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXY[\]^_`adehRoot Entry FPSJLgData 7 1Table@"WordDocument 8lSummaryInformation(RDocumentSummaryInformation8ZMsoDataStore@L~HLNU402B04KCSUA==2@L~HLItem PropertiesUCompObj q  FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q