ࡱ> kmj>Sbjbj>>.hpTpT<D363838383838383$g58j\3!\3}3"6363n/2lM0 "3303088@282L\3\338" :B0RLE^ME RAPORU 1- Birle_menin amac1 ve sonular1, a) Birle_menin amac1n1 a1klay1n -------------------------- b) Birle_menin sonular1n1 a1klay1n -------------------------- 2- Birle_me szle_mesi, B0RLE^ME SZLE^MES0 1)Birle_meye kat1lan _irketlerin ticaret unvanlar1n1, kay1tl1 bulunduu ticaret sicil mdrl ve ticaret sicil numaras1, vergi numaras1, _irket trlerini, merkez adresi; yeni kurulu_ yolu ile birle_me halinde, yeni _irketin trn, ticaret unvan1n1 ve merkez adresleri Ticaret Unvan1^irket TrKay1tl1 Sicil MdrlTicaret Sicil No Mersis NoVergi NoMerkez AdresiBlnen / Devralan Yeni Kurulu_ Halinde istenen bilgiler; Ticaret Unvan1Yeni ^irketin TrMerkez Adresi 2) ^irket paylar1n1n dei_im oran1n1, ngrlm_se denkle_tirme tutar1n1; devrolunan _irketin ortaklar1n1n, devralan _irketteki paylar1na ve haklar1na ili_kin a1klamalar1, a) ^irket paylar1n1n dei_im oran1n1, ngrlm_se denkle_tirme tutar1n1; OrtaklarBirle_me ncesi paylar1n toplam paylara oran1Birle_me sonras1 paylar1n toplam paylara oran1Dei_im Oran1Denkle_tirme Akesi* (ngrlm_se) b) devrolunan _irketin ortaklar1n1n, devralan _irketteki paylar1na ve haklar1na ili_kin a1klamalar1, 3) Devralan _irketin, imtiyazl1 ve oydan yoksun paylar1n sahipleriyle intifa senedi sahiplerine tan1d11 haklar1, -------------------- 4) ^irket paylar1n1n dei_tirilmesinin _eklini, -------------------- 5) Birle_meye iktisap edilen paylar1n, devralan veya yeni kurulan _irketin bilano kar1na hak kazand11 tarihi ve bu isteme ili_kin btn zellikleri, -------------------- 6) Gereinde Kanunun 141. madde uyar1nca ayr1lma akesini, -------------------- MADDE 141- (1) Birle_meye kat1lan _irketler, birle_me szle_mesinde, ortaklara, devralan _irkette, pay ve ortakl1k haklar1n1n iktisab1 ile iktisap olunacak _irket paylar1n1n gerek deerine denk gelen bir ayr1lma akesi aras1nda seim yapma hakk1 tan1yabilirler. 7) Devrolunan _irketin i_lem ve eylemlerinin devralan _irketin hesab1na yap1lm1_ say1laca1 tarihi, -------------------------- 8) Ynetim organlar1na ve ynetici ortaklara tan1nan zel yararlar1, -------------------------- 9) Gereinde s1n1rs1z sorumlu ortaklar1n isimleri, -------------------------- 10) "$&hjnp. d h j l ư}q}^}^ưH4'h:h|5CJOJQJaJnHtH*h:h|5>*CJOJQJaJnHtH%h:h|B*CJOJQJaJphhCJOJQJaJh:h HCJOJQJaJh:h:CJOJQJaJ(h:h H5B*CJOJQJaJph+h:h|5B*CJOJQJ\aJph+h:h H5B*CJOJQJ\aJph%h:5B*CJOJQJ\aJphh:h H5CJOJQJaJ "hj. d f h  $d$Ifa$gd:d$Ifgd: dgd: $da$gd: $da$gd:  & ( \ ^  X v x z "( ¯sccc†sh:h|5CJOJQJaJ%h:h|B*CJOJQJaJph(h:h|5B*CJOJQJaJph'h:h|5CJOJQJaJnHtH$h:h|CJOJQJaJnHtHh:h|CJOJQJaJ.h:h|5B*CJOJQJ\]aJph+h:h|B*CJOJQJ\]aJph& " $ & ^PPPd$Ifgd:kd$$IflF B% J t0%6  44 lalpyt:& ( X Z \ ^PPPd$Ifgd:kd$$IflF B% J t0%6  44 lalpyt:\ ^ ^PPPd$Ifgd:kd$$IflF B% J t0%6  44 lalpyt: ^PPPd$Ifgd:kdF$$IflF B% J t0%6  44 lalpyt: ^PPPd$Ifgd:kd$$IflF B% J t0%6  44 lalpyt: ^PPPd$Ifgd:kd$$IflF B% J t0%6  44 lalpyt:  ^PPPd$Ifgd:kdz$$IflF B% J t0%6  44 lalpyt: X v x ^TTF5$d$Ifa$gd:d$Ifgd: ^gd:m$kd6$$IflF B% J t0%6  44 lalpyt:x z vhhd$Ifgd:kd$$Ifl0#4 t0644 lalpyt| vhhd$Ifgd:kd$$Ifl0#4 t0644 lalpyt| "$*vllllll[[[$d$Ifa$gd: dgd:kd@$$Ifl0#4 t0644 lalpyt| *7kd$$Iflr$#ON t0644 lalyt:$d$Ifa$gd:7kd$$Iflr$#ON t0644 lalyt:$d$Ifa$gd:7kdX $$Iflr$#ON t0644 lalyt:$d$Ifa$gd:HrDnpLDF$Td`Ta$gd: dgd: $da$gd:rvnpLDJB@BvB~BB°|i||ig|iQ+h:h H5B*CJOJQJ\aJphU%h:5B*CJOJQJ\aJph%h:h|B*CJOJQJaJphh:h|CJOJQJaJ"h:h|5CJOJQJ\aJ"h:h|5CJOJQJ\aJ(h:h|5B*CJOJQJaJph+h:h|5B*CJOJQJ\aJph$h:h|CJOJQJaJnHtHF@BvBxBzB|B~BCCLDNDDEE$ElE$d$Ifa$gd: $da$gd: Birle_me szle_mesinin tarihi. -------------------------- 3- ^irket paylar1n1n dei_im oran1 ve ngrlm_se denkle_tirme akesi; devrolunan _irketlerin ortaklar1na devralan _irket nezdinde tan1nan ortakl1k haklar1, a) ^irket paylar1n1n dei_im oran1 ve ngrlm_se denkle_tirme akesi; Birle_me ncesi paylar1n toplam paylara oran1Birle_me sonras1 paylar1n toplam paylara oran1Dei_im Oran1Denkle_tirme Akesi* (ngrlm_se)X ortakY ortakZ ortak * Denkle_tirme Akesi: Her ortak birle_me karar1n1n Trkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan1ndan itibaren iki ay iinde, birle_meye konu olan _irketlerden birinin merkezinin bulunduu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden uygun bir denkle_tirme akesinin saptanmas1n1 isteyebilir. b) Devrolunan _irketlerin ortaklar1na devralan _irket nezdinde tan1nan ortakl1k haklar1 nelerdir? A1klay1n. -------------------------- 4- Gereinde ayr1lma akesinin tutar1 ve _irket pay ve ortakl1k haklar1 yerine ayr1lma akesi verilmesinin sebepleri nelerdir? -------------------------- 5- Dei_im oran1n1n belirlenmesi ynnden paylar1n deerlemesine ili_kin zellikler nedir? A1klay1n -------------------------- 6- Gereinde devralan _irket taraf1ndan yap1lacak art1r1m1n miktar1, -------------------------- 7- ngrlm_se, devrolunan _irketin ortaklar1na, birle_me dolay1s1yla yklenecek olan, ek deme ve dier ki_isel edim ykmllkleri ile ki_isel sorumluluklar hakk1nda bilgi verin. -------------------------- 8- Dei_ik trdeki _irketlerin birle_melerinde, yeni tr dolay1s1yla ortaklara d_en ykmllkler nelerdir? -------------------------- 9- Birle_menin, birle_meye kat1lan _irketlerin i_ileri zerindeki etkileri ile mmknse bir sosyal plan1n ierii konusunda bilgi verin. -------------------------- 10- Birle_menin, birle_meye kat1lan _irketlerin alacakl1lar1 zerindeki etkileri nedir? A1klay1n -------------------------- 11- Gerekiyorsa, ilgili makamlardan al1nan onaylar var m1? -------------------------- 12- Yeni _irketin szle_mesi (yeni kurulu_ yoluyla birle_me yap1l1yorsa) ------------------- 0_bu birle_me raporu TTK 147 ye gre & & /& & & /20& & tarihinde dzenlenmi_tir. Yetkili ad1-soyad1 imza BBBCCCCLDlEnE~EEEEEEEn^O^O^O^O<%h:h HB*CJOJQJaJphh:h HCJOJQJaJh:h H5CJOJQJaJ%h:h|B*CJOJQJaJph+h:h|5B*CJOJQJ\aJph(h:h H5B*CJOJQJaJph(hh:5B*CJOJQJaJph(hh H5B*CJOJQJaJph+h:h H5B*CJOJQJ\aJph%h:5B*CJOJQJ\aJphlEnE~EEEEEH77777$d$Ifa$gd:kd $$Iflrn #Eh t0644 layt:EEEEEEEH77777$d$Ifa$gd:kd $$Iflrn #Eh t0644 layt:EEEEEEEH77777$d$Ifa$gd:kdy $$Iflrn #Eh t0644 layt:EEEGGHHH;;;;; $da$gd:kd+ $$Iflrn #Eh t0644 layt:EEGGGHHHIIIIJ6J8J:JKƱxbxM7b7Mxb7+h:h:5B*CJOJQJ\aJph(h:h|5B*CJOJQJaJph+h:h H5B*CJOJQJ\aJph%h:5B*CJOJQJ\aJph%h:h|B*CJOJQJaJph%h:h HB*CJOJQJaJph(h:h H5B*CJOJQJaJph"h:5B*CJOJQJaJph%h:h HB*CJOJQJaJph(h:h H5B*CJOJQJaJphHIJ6J8JK8K:KKKfMMMzNNNOOOPPPrQQQ>RfR dgd: $da$gd:>KKKKKLfMMMMMzNNNNNOOOPPPPPQQrQQQQQQQr`"h5B*CJOJQJaJphhh5CJOJQJaJ%h5B*CJOJQJ\aJph(h:h:5B*CJOJQJaJph+h:h:5B*CJOJQJ\aJph+h:h H5B*CJOJQJ\aJph(h:h|5B*CJOJQJaJph(h:h H5B*CJOJQJaJph QRdRfRhRtRRRR SSͽ+h:h:5CJOJQJ^JaJnHtH%hF/W5CJOJQJ^JaJnHtH%h5CJOJQJ^JaJnHtHh:h:5CJOJQJaJh:hY5CJOJQJaJ(h:h H5B*CJOJQJaJphh5CJOJQJaJ fRhRjRSS S SS dgd:d7$8$H$gd$d7$8$H$a$gd:,1h. A!"#$% $$Ifl!vh#v #vJ #v :V l t0%6,5 5J 5 alpyt:$$Ifl!vh#v #vJ #v :V l t0%6,5 5J 5 alpyt:$$Ifl!vh#v #vJ #v :V l t0%6,5 5J 5 alpyt:$$Ifl!vh#v #vJ #v :V l t0%65 5J 5 alpyt:$$Ifl!vh#v #vJ #v :V l t0%65 5J 5 alpyt:$$Ifl!vh#v #vJ #v :V l t0%65 5J 5 alpyt:$$Ifl!vh#v #vJ #v :V l t0%65 5J 5 alpyt:$$Ifl!vh#v #vJ #v :V l t0%65 5J 5 alpyt:$$Ifl!vh#v#v4:V l t06,554alpyt|$$Ifl!vh#v#v4:V l t06554alpyt|$$Ifl!vh#v#v4:V l t06554alpyt|$$Ifl!vh#v$#v#v#vb#v:V l t06,55O5N55alyt:$$Ifl!vh#v$#v#v#vb#v:V l t0655O5N55alyt:$$Ifl!vh#v$#v#v#vb#v:V l t0655O5N55alyt:$$If!vh#v#vE#vh #v#v:V l t06,55E5h 55yt:$$If!vh#v#vE#vh #v#v:V l t0655E5h 55yt:$$If!vh#v#vE#vh #v#v:V l t0655E5h 55yt:$$If!vh#v#vE#vh #v#v:V l t0655E5h 55yt:j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHJ`J Normal dCJ_HaJmHsHtH RA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRi@R 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok b@b |l Liste Paragrafd^CJOJPJQJaJtH@ :Tablo K1lavuzu7:V0CJOJPJQJ^JaJtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] h BE>KQ>S */12 & \ x *FlEEEEHfR>S +,-.038@0( B S ?DJ8>5578VV1 4 2MOPWruv 3.?"2 ?#)G'j/^/ @U$2heK20j<R7zʵ.?z#luHup_M3?`"[ -J$uohevS~8^8`5o(-^`. L^ `L. ^ `.x^x`.HL^H`L.^`.^`.L^`L. ^`5>*o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.,^,`5o()^`. L^ `L. ^ `.l^l`.<L^<`L. ^ `.^`.L^`L.8^8`o()^`. L^ `L. ^ `.x^x`.HL^H`L.^`.^`.L^`L.^`>*o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.)^)`o(-^`. L^ `L. ^ `.i^i`.9L^9`L. ^ `.^`.L^`L.^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.8^8`5o()^`. L^ `L. ^ `.x^x`.HL^H`L.^`.^`.L^`L. ^`5>*o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`>*o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`5o(-^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`>*o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`5o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L. v`"[uHK2)J$uoU$2?#R7'j/.?up_M3.? NLH^*,.dXnLHYʧvv, : H~PF/WY|l|)$:)@BUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7. [ @Verdana;. *Cx Arial TUR7.@CalibriA$BCambria Math"qC'C'!20JqHP $P2!xx Microsoft accountMehmet Kredeve@     Oh+'0, px  $Microsoft accountNormalMehmet Kredeve2Microsoft Office Word@@dM@dM՜.+,0 hp|   Konu BalTitle !"#$%&'()*+,-./012346789:;<>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY[\]^_`acdefghilRoot Entry FlMnData 51Table=8WordDocument.hSummaryInformation(ZDocumentSummaryInformation8bCompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q