ࡱ> ^`]_Mbjbj4Vbb5+ttttt84+xxiii'+)+)+)+)+)+)+$-0M+]tiiiiiM+tt+AAAitt'+Ai'+AA#4m%8EKj$++0+$(1X(1$m%m%"(1t&iiAiiiiiM+M+ 4iii+iiii(1iiiiiiiii" :: GAZ0ANTEP BYK^EH0R BELED0YE BA^KANLIINDAN 0HALEN0N KONUSU: Tapunun ^ahinbey 0lesi K.K1z1lhisar Mahallesi , a_a1da ada, parsel numaras1, tapu alan1, imar durumu, m rayi bedeli, toplam muhammen bedeli ve geici teminat tutar1 belirtilen ta_1nmazlar1n ayr1 ayr1 sat1_1 i_idir. S1ra NoAdaParselTapu Alan0mar DurumuRayi BedeliMuhammen BedelGeici Teminat1104114.429,91 mKonut (E: 1.20 Yenok: 8 Kat)800,00 TL3.543.928,00 TL 107.000,00 TL2104223.453,62 mKonut (E: 1.20 Yenok: 8 Kat)800,00 TL2.762.896,00 TL83.000,00 TL37536112.475,19 mKonut (E: 1.50 Yenok: 8 Kat)800,00 TL9.980.152,00 TL300.000,00 TL4749832.066,68 mKonut (E: 1.50 Yenok: 8 Kat)850,00 TL1.756.678,00 TL53.000,00 TL5749842.066,67 mKonut (E: 1.50 Yenok: 8 Kat)850,00 TL1.756.669,50 TL53.000,00 TL6761726.035,33 mKonut (E: 1.50 Yenok: 8 Kat)800,00 TL4.828.264,00 TL145.000,00 TL 2. 0HALEN0N YAPILI^ ^EKL0: 0hale, 2886 Say1l1 Devlet 0hale Kanunu nun 35/a maddesine gre Kapal1 Teklif Usul ile ayr1 ayr1 yap1lacakt1r. 3. 0HALE ^ARTNAMES0N0N TEM0N0 ve BEDEL0: 0haleye i_tirak edecek gerek ve tzel ki_iler ihale _artnamesini, 250,00.-TL kar_1l11nda Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Ba_kanl11 0hale 0_leri ^ube Mdrlnden temin edebilirler. Her ta_1nmaz iin ayr1 _artname bedeli yat1r1lacakt1r. 4. GE0C0 TEM0NATA 0L0^K0N ESASLAR: 0haleye girecek gerek veya tzel ki_iler, istekli olduklar1 ta_1nmazla ilgili geici teminat1,Trkiye Vak1flar Bankas1 TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 0bannolu Belediyemiz banka hesab1na yat1rabilecei gibi bankalar veya zel finans kurumlar1ndan alacaklar1, sresiz banka teminat mektubu da sunabilirler. 5- 0HALEN0N SAAT0, YER0 ve EVRAKLARIN TESL0M SRES0: Sz konusu yerlerin ihalesi 01.07.2020 ar_amba gn saat 15.00 de Gaziantep Byk_ehir Belediyesi Encmen Toplant1 Salonunda 0hale Komisyonunca (Encmence) ayr1 ayr1 yap1lacakt1r. 0haleye i_tirak edeceklerin, a_a1da istenilen belgelerle birlikte 0hale 0_leri ^ube Mdrlne 01.07.2020 ar_amba gn saat 12.30 a kadar s1ra al1nd1lar kar_1l11nda vermeleri ya da taahhtl olarak posta ile gndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle sresinde Komisyon Ba_kanl11na ula_mayan teklifler deerlendirmeye al1nmayacakt1r. 6. 0STEN0LEN BELGELER: Teklifler a_a1daki bilgi ve belgeleri ierecek _ekilde haz1rlanacakt1r. A.0 ZARF tvx 6 : R n p R T d j  " & ( 2 6 F V Žtft[tftft[tftfthRl hR{ACJaJhR{ACJPJaJnH tH hRl hR{ACJPJaJnH tH h?h5CJaJhzmh5B*CJaJphhzmh5CJaJhglh5CJaJhNCJaJh5CJaJhzmh55>*CJaJhb5CJaJh75CJaJhbh75CJaJ hb5CJ h75CJ#vxR T ^ d l z  ( Ff$d$Ifa$gd*T$pd$If^`pa$gd*T$a$gd5 $`a$gd5 & Fxgd5 ]^gd( 4 d x d$Ifgd*T$d$Ifa$gd*TV ` d p x   & * 3 7 8 9 : A K M N S U ] e j l r v   ! " ) , J K \ ] źh0hR{ACJaJ h0hR{ACJPJaJnH tH hRl hR{ACJaJ hRl hR{ACJPJaJnH tH hR{ACJPJaJnH tH I kd$$IflִTY&n P !&{g{ t0f%  44 layt*T  * 7 $d$Ifa$gd*T 7 8 kd$$IflִTY&n P !&{g{ t0f%  44 layt*T8 : ? A N T l v $d$Ifa$gd*T kd$$IflִTY&n P !&{g{ t0f%  44 layt*T $d$Ifa$gd*T kd$$IflִTY&n P !&{g{ t0f%  44 layt*T # - = J $d$Ifa$gd*T J K kd$$IflִTY&n P !&{g{ t0f%  44 layt*TK M R T ` f ~ $d$Ifa$gd*T ] _ e g o w | } 6fP\D tʻ{fXPh5CJaJhzmh55>*CJaJ(hzmh5CJ\aJfHq hzmh55CJaJ+hzmh55CJ\aJfHq %hzmh5CJaJfHq hzmh5CJaJhzmh55>*CJ\aJh55>*CJ\aJ hRl hR{ACJPJaJnH tH hR{ACJPJaJnH tH hRl hR{ACJaJ kdm$$IflִTY&n P !&{g{ t0f%  44 layt*T 8hP tlAC"$ & FS-DM [$\$^S`a$gd5 $ a$gd5 $ a$gd5$-DM [$\$`a$gd5$-DM [$\$a$gd5lpr>dAɷzɢhYKKIUhzmh55CJ\aJhzmh55>*CJ\aJ#hNB*CJPJaJnH phtH )hN5B*CJPJ\aJnH phtH h5CJaJhzmh5CJaJ)hzmh5B*CJPJaJnH phtH #h5B*CJPJaJnH phtH /h-.h55B*CJPJ\aJnH phtH )h55B*CJPJ\aJnH phtH hN5CJaJTeklif mektubundan olu_ur. Teklif Mektubu, ihaleye i_tirak edecek gerek ve tzel ki_ilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte _artname ve eklerinin aynen kabul edildii belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yaz1yla a1k olarak yaz1lacakt1r. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya zerinde kaz1nt1, silinti ve dzeltme bulunan teklifler reddedilecektir. Teklif mektubu bir zarf (i zarf) ierisine konulup kapat1ld1ktan sonra zarf zerine isteklinin ad1, soyad1 ve tebligata esas olan a1k adresi yaz1lacakt1r. Zarf1n yap1_t1r1lan yeri istekli taraf1ndan imzalanacak ve mhrlenecektir. B.DI^ ZARF D1_ zarf a_a1daki bilgi ve belgeleri ierir, a) Teklif mektubunu ieren i zarf, b)Trkiye de kanuni ikametgh1 olduuna dair belge (Nfus Mdrl nden veya e-Devlet ten temin edilecek), c)Tebligat iin Trkiye s1n1rlar1 ierisinde adres gstermesi ve telefon numaras1 bildirmesi, )Tzel ki_iliin Ticaret ve/veya Sanayi Odas1na kay1tl1 olduunu gsterir belge (0hale tarihinin olduu y1la ait olacak) d) Teklif vermeye yetkili olduunu gsteren imza beyannamesi veya imza sirkleri, e)Vekaleten ihaleye kat1lan ki_inin, istekli ad1na ihaleye kat1labileceine ili_kin noter tasdikli vekaletname ile imza sirks, f) 0stekli taraf1ndan her sayfas1 imzalanm1_ _artname, g)^artnamenin sat1n al1nd11na dair makbuzun asl1, ) ^artnamede belirtilen geici teminat1n dendiine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu, h) Belediyemize borcu olmad11na dair belge (0hale ilan tarihinden sonra al1nm1_) C) DI^ ZARFIN KAPATILMASI Yukar1da belirtilen belgeler ve i zarf bir zarfa konarak kapat1lacakt1r. Bu zarf1n zerine isteklinin ad1-soyad1 ve a1k adresi ve teklifi ne ile ilgili olduu yaz1larak kapat1lacakt1r. 0 zarfta olduu gibi d1_ zarf1nda yap1_t1r1lan yerinin mhrlenip imzalanmas1 gerekmektedir. 0haleye i_tirak edeceklere duyurulur.   PAGE \* MERGEFORMAT 1 dArACC CCCCCCPDDDDEEFFF$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] a V ***-V ] dAMM '*( 7 8 J K CMM() $&-!8@0( B S ?fr]cou!"64578:;=>@A\_bsTZ578:;=>@A_b455788:;=>@A_b45588A\b?6\?N %Y$"3MYzo dg`Bnvrh(^(`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhh^h`OJQJ^Jo(hHoh8^8`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH8^8`5OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHx^x`OJQJ^Jo(hHoH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`o(- ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.bzb^b`z5o()DD^D`o(-8^8`o() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.3MYo dBnv?Bnv %Y%Y ?N Mѣ9-MS99lM%ף9Mr.%*)5\ yDb ?Y8.[Y}`XikJ{/lPRd%rurh"Q o , 2p 6r0=~oS3Keh?T "B$ ,%0@&tz&p':@(A(}S(X)j)Ty+4, R,B->e.{.j0[0L1n15}16i2=+3G[45k67/E82R9S9#\9R:1p:;$Z;o;<b&>=>{?A AUAR{AL!B>RB@CKDE&cEH"HsHYHSJ%K&/KLtL/#MNwNe6O(Q@RV~RvST*T&KW^YrY9[V ]f_9`?acbVc5d0e;eIg hFWhj)jkK*kUnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7..{$ Calibri5. .[`)Tahoma?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"1UU_F!S4--2qHP ?#2!xx ,GAZ0ANTEP BYK^EH0R BELED0YE BA^KANLIINDANASALICI Naz1m Emre$   Oh+'0p  , 8 DPX`h0GAZANTEP BYKEHR BELEDYE BAKANLIINDANASALICINormal Nazm Emre2Microsoft Office Word@F#@j@s8E@s8E՜.+,0 hp| - -GAZANTEP BYKEHR BELEDYE BAKANLIINDAN Konu Bal !"#$%&'()*+-./012356789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLNOPQRSTVWXYZ[\_Root Entry F8EaData ,1Table4L1WordDocument4VSummaryInformation(MDocumentSummaryInformation8UCompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q