English
العربية
Online
Hizmetler

-- Ticari İşletmenin Şirkete Dönüşmesi

Ticari İşletmenin Şirkete Dönüşmesi

 

Madde 194/2- Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine (Anonim veya Limited Şirket) dönüşmesi hâlinde 182 ilâ 193 üncü maddeler kıyas yoluyla uygulanabilir.

 

----------------- SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLECEK EVRAKLAR (TSY – 134/8 ve 9): ---------------------

 

1) Tür Değiştirme Planı (TTK-185) (1 asıl)

 

2) Ticari işletmenin sahibi tarafından hazırlanan Tür Değiştirme Raporu (TTK-186) ( 1 asıl).  Küçük ve orta ölçekli firmalar, mali müşavir tarafından hazırlanan KOBİ Raporu ile tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.

 

3) Ticari işletmenin malvarlığı unsurlarının değerinin ve işletmenin özvarlığının tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu  (1 asıl)  müşavirin faaliyet belgesi  ile Tür değiştiren ticari işletmeye sürekli olarak özgülenmiş tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan (1 asıl; Söz konusu özel sicile kaydı gereken mal ve haklar bulunmuyorsa; yoktur diye beyanda bulunulmalıdır.)

 

4) Dönüşülen şirketin türüne göre hazırlanan Yeni Şirket Sözleşmesi (2 asıl - 2 fotokopi) 

 

5)  SGK mevzuatı  gereği  Kuruluş Dilekçesi ve  Bildirim Formu (1 adet)   

    Ayrıca Ticaret Sicili Müdürlüğümüze veya SGK ya e-sigorta sözleşmesi (1 adet asıl) ile e-sigorta işlemleri işveren harici kişilerce    yapılacaksa Vekaletname (1 adet aslı veya onaylı sureti ) ibraz edilecektir.

 

6)  Firma sahibi  tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço (2 asıl)

 

7) Şirket müdürü veya müdürlerinin şirket unvanı altında düzenlenmiş ve Ticaret Sicili Müdürlüğünde  onaylanmış ünvan altında imza beyannamesi  (1 asıl -1 fotokopi)

 

8)Anonim Şirkete kurulacaksa Nakdi sermaye konulması halinde 1/4 ünün (yüzde 25 i) ödendiğine dair banka mektubu, dekont ve mektubu imzalayan banka görevlilerinin imza sirkü sureti  Limited şirket kurulacaksa Nakit taahhüt edilen  sermayenin tamamı veya bir kısmı  tescilden önce ödenmek istenildiği taktirde ; ödemeye ilişkin şirket ortaklarının adı, soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan  tutarın gösterileceği banka mektubu, dekont ve mektubu imzalayan banka görevlilerinin imza sirkü sureti

 

9) Sermaye artırımı varsa 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu ödemeleri 01/01/2018 tarih itibari ile Gaziantep Ticaret Odası veznesi tarafından tahsili yapılmaktadır.

 

10) Kuruluş bildirim formu ( 1 -Adet)

 

11) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi (1 Adet)

 

 

NOT-1: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden E-İMZA ile elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

 

NOT-2: Tür değiştirmede, tür değiştiren TİCARİ İŞLETMENİN malvarlığına dahil olan; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların yeni tür adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, müdürlük tarafından yeni türün tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere derhal bildirilir.

 

NOT-3: Bir ticari işletmenin bir ticaret şirket türüne dönüşmesi halinde yeni türün tescili için zorunlu olan olguların tescili ile birlikte tür değişikliği nedeniyle ticari işletmeye ilişkin kayıtlarda gerekli değişiklikler yapılır. Tescil, eski türün sicil kaydı üzerinden yapılır. (TSY-135)

TİCARET SİCİL TESCİL İŞLEMLERİ

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda İdari Para Cezası Uygulanacak Ve Kabahat Olarak Tanımlanan Fiiller TEBLİĞLER ---- ÖNEMLİ DUYURU .....!!!!!!! ÜYELERİN DİKKATİNE....!!!! MÜDÜRLÜĞÜMÜZE YAPILAN TESCİL BAŞVURULARINDAKİ İADE NEDENLERİNİN ASGARİ DÜZEYE İNDİRİLMESİ İÇİN BAZI HATIRLATMALAR MERSİS
Anasayfaya Git Geri Git

BİLGİ ALMA   Mail Listemize Kayıt Olmak İçin Mail Adresini Giriniz.

 TOBB Rss      Rss      Bilgi Edinme Kanunu      İletişim