English
العربية
Online
Hizmetler

Mali İşler Müdürlüğü

Mali İşler Müdürlüğü : 5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikleri gereğince ; yapılacak işin niteliğine göre yasal zorunlulukları da göz önünde bulundurarak tüm işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleşmesini sağlayan birimdir. Odanın her türlü hesap işlerinin görevlisi ve sorumlusudur. Ayrıca İnsan Kaynakları yönetim sistemlerini uygular, Oda personellerinin özlük hakları, sigorta ve emekli sandığı ile ilgili işlemlerini yürütür, bu alanda mevzuatı takip ederek gerekli çalışmalar yapar ve Oda satın alma yönetmeliği doğrultusunda mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirir.

 

 •  Oda üyelerinin kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat ve gecikme zamlarının tahakkuk ve tahsilini sağlamak.Odalar arası munzam aidat paylaşımı ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • Oda Bütçesinin hazırlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek ve bütçenin fiili mukayesesini yapmak ve sonuçları rapor halinde hazırlamak.
 • Yapılan masraflar hakkında genel sekreter ve yönetim kuruluna bilgi vermek.
 • Aylık mizanlar, Mali tablolar ve dönem sonu bilançosunu hazırlayıp kesin hesabı ilgili makama sunmak. Hesapları İnceleme Komisyonuna belirli periyotlarda tüm kayıtları ibraz etmek.
 • Bütçe gereğince yapılması gereken tasarruf ve ödemeleri mevzuat hükümlerince, sözleşme ve satın alma koşullarını da göz önünde bulundurarak yerine getirmek. 
 • Odanın banka hesaplarını kontrol altında tutarak hesapları gösteren rapor hazırlamak, vadeli hesap işlemlerini yürütmek ve azami ölçüde verimli kılmak.
 • Odamız Meclis, Yönetim Kurulu, Meslek Komiteleri, Hesapları İnceleme Komisyonu ve diğer Özel İhtisas Komisyonu üyelerine yıl içerisinde huzur haklarının tahakkuk ve ödemelerini yapmak.
 • Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerle ilgili harcırah,avans ve kapama işlemlerinin takip ve kontrolünü yapmak.
 • Odamızın iştirak ettiği kuruluşlarla ilişkileri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak.   *
 • Oda İnsan Kaynakları politikalarını tespit etmek ve gerekli çalışmaları yapmak.Personel kadro ve derecelerinin aktif kayıtlarını tutmak.
 • Personel ihtiyacını karşılamak üzere duyuru, sınav ve seçim işlemini gerçekleştirmek.
 • Personelin; tayin, terfii, emeklilik, sosyal haklar, yardımlar, izin, hastalık, devamsızlık, giriş-çıkış, ceza ,ödüllendirme ve rapor işlemlerini takip etmek, uygulamak.
 • Personelin özlük hakları (maaş, fazla mesai, harcırah vb) ile sağlık işlemlerini  düzenlemek ve yürütmek. Her personelin şahsi ve gizli sicil dosyalarını tutmak ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek.
 • Personelin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve bu ihtiyaçların karşılanması için   ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmalar ve projeler hazırlamak. Yeni işe alınan personele genel oryantasyon programı uygulamak.
 • Oda bünyesinde staj yapmak isteyen öğrencilerin staj işlemlerini yürütmek.
 • Odanın ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetin satın alma yönetmeliği esaslarına göre satın alınması işlemini yürütmek.Satın alma işlemlerinde teklif istenen tedarikçi listelerini hazırlamak ve güncellemek.

Banka Hesap Numaraları       Aidat Tarife ve Ödemeleri

 

 

Birim iletişim:

Birim Yetkilisi : Fikriye Öztürk - Mali İşler Müdürü
Telefon : 342 220 30 30
e-mail : fikriyeozturk@gto.org.tr

 

 

İLETİŞİM REHBERİ

BİRİMLERİMİZ

Ticaret Sicil Müdürlüğü Oda Sicil Birimi Ticari İşlemler Müdürlüğü Mali İşler Müdürlüğü Dış İlişkiler ve Proje Geliştirme Müdürlüğü Meslek Komite ve Kararlar Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Kurumsal İletişim Müdürlüğü İdari Hizmetler Müdürlüğü
Anasayfaya Git Geri Git

BİLGİ ALMA   Mail Listemize Kayıt Olmak İçin Mail Adresini Giriniz.

 TOBB Rss      Rss      Bilgi Edinme Kanunu      İletişim